Stadsholmens kulturhusstipendie

Stadsholmens kulturhuspris instiftades 1991 i samband med att moderbolaget Svenska Bostäder förvärvade aktiemajoriteten i AB Stadsholmen från Samfundet S:t Erik. Enligt prisbestämmelserna kan insatserna gälla utveckling av förvaltningsfrågor – underhåll eller byggnadsteknik – metoder eller kunskaper rörande byggnadshistorik, stadsbyggnadshistorik eller restaureringsteknik. Priset är på 50 000 kronor och pristagaren utses av en jury med ledamöter från AB Stadsholmen och Samfundet S:t Erik

 

Mottagare av Stadsholmens kulturhusstipendie

2016 arkitekterna Laila Reppen och Cecilia Björk

 

För en angelägen forskning och popularisering av stadens bebyggelse, dess utformning med byggnadsdetaljer från olika epoker, till hjälp för fastighetsägare, hantverkare och brukare.

 

2009 Jonas Blom, Lundberg & Blom HB

 

I en tid där fastigheter och lägenheter i allt större utsträckning ses som förbrukningsvaror är Jonas Blom en värdig representant för en fastighetsförvaltning som med personligt engagemang,
* ser långsiktigt på sina fastigheters goda fortbestånd
* tar till vara såväl de kulturella som de ekonomiska värden som den enskilda fastigheten har
* utför nödvändiga förändringar på ett varsamt sätt och med respekt för fastighetens egenart
* begränsar sig till det nödvändiga när skador måste åtgärdas eller förbättringsåtgärder vidtagas
* som avstår från att utsätta fastigheten för ur teknisk synpunkt riskfyllda åtgärder som lägenhetsinredningar och altaner på vindarna.

De byggnader Jonas Bloms företag förvaltar i Stockholms innerstad representerar väl olika epoker av Stockholms byggnadshistoria under 18- och 1900-talet – den vardagsbebyggelse som i hög utsträckning ger innerstaden dess särskilda karaktär och själ och därmed dess samlade kulturhistoriska värde.

 

 

2003 arkitekt Ove Hidemark och civilingenjör Krister Berggren

 

Ove Hidemark och Krister Berggren har vid arbete med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse löst komplicerade frågeställningar med stor känslighet för byggnadernas uttryck och historiska kvaliteter och med djup respekt för den traditionella tekniken. I sina mångåriga verksamheter har de i praktisk handling på detta sätt utfört en betydande pionjärhandling för bevarandet och uppskattningen av äldre tiders byggnadskonst. Dessutom har de gjort värdefulla insatser för spridning av denna kunskap.

 

1998 målaremästare Börje Larsson och byggnadsverkmästare Sven Erik Sihlberg

 

Börje Larsson har med gedigen hantverkskunskap återfört och utvecklat äldre målerimetoder för praktisk tillämpning i vår tid.

Sven Erik Sihlberg har med historisk inlevelse och pedagogisk skicklighet ökat kunskapen om äldre byggnadsteknik och hantverk för praktisk tillämpning i vår tid