Mottagare av Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris

Bland pristagare av Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris återfinns bland annat konstnärer, författare, civilingenjörer, stadsarkivarier och entreprenörer som väsentligt bidragit till Stockholms utveckling.

2016 Professor i Humanbiologi Peter Schantz

Peter Schantz, professor i humanbiologi med särskild inriktning på rörelse, hälsa och miljö, har tilldelats 2016 års belöningsplakett och pris

Peter Schantz har grundligt utforskat Stockholms kultur- och naturmiljöer och har i sin forskning särskilt lyft fram naturens betydelse för befolkningens hälsa. I arbetet för att åstadkomma lagstiftningen kring Nationalstadsparken gjorde han avgörande insatser för att synliggöra landskapets kultur- och naturvärden, liksom dess roll för rörelse och hälsa, för medborgare, beslutsfattare och tjänstemän. Genom att i flera skrifter dokumentera landskapets kulturvärden gjorde han även betydelsefulla insatser för lagstiftningens implementering. Hans brinnande engagemang för parken avsätter sig i en rik forsknings-, upplysnings- och författargärning.

2015 Professor emeritus Bengt O H Johansson

för betydelsefulla insatser för kulturmiljön, såväl på riksplanet som i Stockholm. Som framsynt chef för Arkitekturmuseet ordnade han angelägna utställningar, med bl.a. kritisk analys av Stockholms cityplanering, på riksantikvarieämbetet och som länsantikvarie i Stockholms län förhandlade han uppfinningsrikt och förebildligt i bevarandefrågor. Bengt O H Johansson har under hela sin verksamhet med engagemang förmedlat sitt kunnande om Stockholms arkitektur och stadsbyggande till medborgare, beslutsfattare och tjänstemän.

 

2014 Journalisten och fotografen Lars Epstein 

Journalisten och fotografen Lars Epstein tilldelas Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris för år 2014 för sina insiktsfulla och inlevelserika skildringar av den stockholmska politiken liksom föreningslivets mångskiftande verksamhet. Hans reportage ger förutom kontinuerlig kunskap i nuet ett utomordentligt värdefullt bidrag till framtida forskning om medborgarnas engagemang och debatter samt om civilsamhällets arbete och villkor i Stockholm i vår tid.

2013 Fil dr, docent och universitetslektor i sociologi Elisabeth Lilja

Elisabeth Liljas forskningar har gett oss en rik och mångfacetterad bild av Stockholm; staden som plats och de sociala villkoren i stadens liv. Hon har i sina forskningar främst intresserat sig för stadsutveckling, segregation och planering, och i sitt aktuella projekt ”Den segregerade staden” studerar hon den sociala innebörden av stadsrummets och stadslivets dramatiska förändringar i modern tid. Hennes senaste stockholmspublikation Den segregerade staden. Tre kvarter i Stockholms innerstad. (Stockholmia förlag 2011) är en ingående studie av stadens gentrifiering.

 2012 Fil dr och docent i konstvetenskap Ann Katrin Pihl Atmer

 Ann Katrin Pihl Atmer har i olika studier grundligt utforskat miljöer som fundamentalt har präglat det stockholmska landskapets identitet – skärgårdsbebyggelse och kustlinjernas villaarkitektur. I en monumental monografi (2011) har hon genomforskat själva hjärtat i vattenstadens historiska, politiska och estetiska byggnadskropp, arkitekten Ragnar Östbergs och de många medarbetarnas outtömligt rika Stadshus. Med en övertygande värdighet motsvarar Ann Katrin Pihl Atmers bokverk storheten hos sitt objekt.

2011 Konstnären Bo Larsson

Bo Larsson låter oss se Stockholm och dess vattenlandskap på nya sätt, i strålande sol, i skimrande motljus eller i sparsamt kvällsljus. Som ingen annan har han skildrat det vintriga Stockholm, med staden i snöstorm eller snödis och inbäddad i snö: kall, porös, tung, färgrik och vacker. Ibland samspelar ute och inne i fascinerande dubbelexponering. Vad som än händer med Slussenområdet (vår tids mest segslitna stadsbyggnadsfråga i Stockholm) kommer dagens Slussen att fortleva tack vare Bo Larssons bilder – i alla dess årstider, dagrar och väderlägen.

2010 Fil dr Eva Eriksson

för att hon generöst delar med sig av sitt djupa konst- och arkitekturhistoriska kunnande till nytta för utvecklingen av Stockholm. Hon har alltid visat en lyhördhet för kreativ förnyelse. Hennes analyser och hennes djupa insikter i historiska perspektiv och kvaliteter bottnar i ett rikligt arkitekturhistoriskt författarskap kring det moderna Sveriges framväxt och utveckling. Hon har bakom sig en omfattande arkitekturkritisk verksamhet, som redaktör för tidskriften Arkitektur på 1970-talet och därefter sakkunnig på först Dagens Nyheter och nu senare Svenska Dagbladet.

2009 Fil dr och fd stadsantikvarie Marianne Råberg

för hennes mångåriga insats för vård och bevarande av Stockholms äldre värdefulla bebyggelse. Marianne Råberg har en vetenskaplig hållning till stadens historia, dokumenterad i egen värdefull forskning. Hon har lett arbetet med att inventera, dokumentera och klassificera Stockholms bebyggelse och har oförtröttligt strävat efter att väcka förståelse för kulturmiljöer av olika slag. Därigenom har hon bidragit till bevarandet av Stockholms historiska stadsmiljöer, till glädje för stadens invånare och turister.

2008 Civilingenjör Christina Lillieborg

för att hon i sin verksamhet vid AB Stadsholmen hängivet, ansvarsfullt och konsekvent arbetar för att bebyggelsens kulturhistoriska värden respekteras och tillvaratas i alla led, från den genomgripande upprustningen till löpande reparationer och underhållsåtgärder.

2007 Projektledare Nationalstadsparken WWF Henrik Waldenström

för initiativet och idén att skapa en sammanhängande lagskyddad natur- och kulturpark av området från Södra Djurgården/Fjäderholmarna i sydost till Ulriksdal/Sörentorp i nordväst med namnet Ekoparken och för att ha arbetat vidare med denna tanke fram till beslutet som gjorde Ekoparken till Sveriges första och fortfarande enda nationalstadspark.

2006 Arkivarie Carl Magnus Rosell

för hans unika kunskap om stockholmsarkiven okända material rörande Stockholms äldre bebyggelse och hans stora hjälpsamhet och generositet mot andra stockholmsforskare.

2005 Färgfabrikens tidigare VD Jan Åman

för bedriften att starta Färgfabriken och att inom ramen för denna våga peka på problem i stadsutvecklingen och få igång en förutsättningslös och bred diskussion om stockholms framtid.

2004 Fil mag Helena Friman och pedagog Andrea Hermelin

för att de med stor pedagogisk skicklighet, folkbildande nit, sprittande entusiasm och outsinlig kunskap om Stockholm undervisat stockholmare och icke stockholmare i stadens kända och okända historia.

2003 Docent Göran Söderström

som mångårig sekreterare i Kommitén för stockholmsforskning med uppgift att utge vetenskapliga monografier, som mångårig, kunnig, temperamentsfull och inte oomstridd sekreterare i Skönhetsrådet samt som utforskare av den författare som mer än någon annan förknippas med Stockholm och dess skärgård – August Strindberg.

2002 Journalisten och folkbildaren Béatrice Glase

för hennes strävan att levandegöra Gamla Stans och Riddarholmens historia och sprida kunskap om Stockholm.

2001 Författaren Per Wästberg

för hans doftande, exakta och kärleksfulla stockholmsskildringar och för hans aktiva arbete under många decennier till samfundets och stadens bästa.

2000 Sidenfabrikör Oscar Almgren

för att han med envis energi och frisk kunskapstörst tagit sig an familjeföretaget Almgrens sidenväveri, räddat en av Stockholms märkligaste industrimiljöer och gjutit liv i den traditionsrika tillverkningen, till stor glädje för kräsna beställare och talrik publik.

1999 Konsthistorikern och museimannen Hans Eklund

pionjär som konstpedagog och förnyare av utställningen som medium, för att han med ömsint intuition och kulturhistorisk pregnans skildrat Stockholms konstnärer, skådespelare och sjöfarare.

1998 Professor Ove Hidemark

för sin banbrytande insats där han utvecklat och etablerat ett nytt synsätt i restaureringsfrågor som präglas av respekt för byggnadens och anläggningen hela historia, där samtliga epoker får komma till tals och vägas in i helheten, där äktheten i material och spåren efter den mänskliga verksamheten i form av slitage är viktiga samt hänsynstagande till byggnadens hela tekniska verkningssätt beaktas. Genom skicklig pedagogik har han byggt upp kunskap och engagemang när det gäller vård av äldre bebyggelse.

 1997 Överintendent Stig Fogelmarck

för att han i sina verk förevigat de stockholmska slottens 1700-tal och under decenniers glansfulla insats i S:t Erik och Skönhetsrådet följt historien i spåret.

1996 Borgarrådet Monica Andersson

för att hon med stark känsla för Stockholms kulturhistoriska värden och med ovanligt politiskt mod värnat om stadsbyggandet som en konst.

1995 Författaren Lars Gyllensten

för att han i tre decennier, från Skärholmen via Ekoparken till Tredje spåret och Dennispaketet, envist och temperamentsfullt försvarat Stockholms skönhetsvärden gentemot ett kortsiktigt teknokratiskt tänkande.

1994 fd Försäkringsdirektör Anders Nerman

för hans engagerande insatser för att bevara och utveckla Stockholms unika skönhetsvärden och för hans hängivna, idérika arbete under ett kvartssekel på en ansvarsfylld och krävande post i Samfundet.

1993 Konstnären Sven Olov Ehrén

för ett rikt och mångfacetterat bildkonstnärskap, där han i en sinnesväckande osentimental förenkling och med en kraftig mustig sparsam glöd levandegjort Stockholms atmosfär och själ.

1992 Fil dr Margareta Cramér

för att hon under decennier hängivet verkat för bevarandet av Stockholms äldre bebyggelse och gatumiljöer, för att hon aktivt bidragit till att traditionella material och metoder kommit till användning vid upprustnings- och ombyggnadsarbeten och för att hon givit oss ny kunskap om stadens kakelugnar.

1991 Stadsantikvarie Björn Hallerdt

för att han under femton år som stadsantikvarie oförtröttligt kämpat för Samfundets syften, för att han skapat förutsättningar för Medeltidsmuseet, redigerat Sankt Eriks årsbok och med kunskap och humor på olika sätt fördjupat vår kännedom om Stockholm och dess historia.

1990 Docent Göran Dahlbäck och Docent Jan Svanberg

för resultatrik forskning, aktiv medverkan vid Stockholms medeltidsmuseums tillkomst och omfattande populärvetenskapliga insatser, vilka verksamt bidragit till att levandegöra medeltida liv i Stockholm.

1989 Professor Henrik O Andersson och docent Fredric Bedoire

för den ovärderliga insats de gjort för att sprida kunskap om stadens arkitektur till en bred allmänhet främst genom boken ”Stockholms byggnader”.

1988 Fil lic Rolf Söderberg

för uthållig och resultatrik forskning kring svensk konst och fotohistoriska pionjärinsatser, redovisade i talrika monografier och översiktsverk och vid utställningar som i Stadsmuseet och på internationella turnéer speglat stockholmslivet i den framväxande storstaden.

1987 Förlagschef Margot Höjering

för ett kvartssekels engagerande insatser i det tryckta ordets tjänst i Stockholm, avseende både utgivning och spridning av Stockholmiana.

1986 Författaren och konstnären Stig Claesson

för hans skildringar i ord och bild av Stockholm från 30-tal till 80-tal, där han fångat både det absurda och det djupt mänskliga i en stad med fotbollssupporters, tjejer och invandrare, med gryningsljus över Söder och kvällssol på Slottets fasad.

1985 Arkitekt Erik Stark

för livslånga insatser i samfundets anda – från teknologårens uppmätningar i Gamla stan över restaureringar där., tal och skrifter om varsam ombyggnad samt uppdrag för ordförande i Stockholms Byggnadsförening och ålderman i S:t Nicolai gille till mångårigt ordförandeskap i Hembygdsföreningen Gamla Stan.

1984 Länsantikvarie Alf Nordström

för ett rikt, omspännande och förtjänstfullt arbete som kulturminnesvårdare och stockholmsskildrare i text och foto, vilket verksamt bidragit till att levandegöra stadens och länets kulturhistoria från forntid till nutid.

1983 Fil dr Carl-Fredrik Corin

för hans mångåriga vetenskapliga och arkivvårdande gärning som givit viktiga bidrag till vår kunskap om Stockholms äldre historia.

1982 Fil dr Bo Grandien

för att han i snart tre decennier, i skönlitterära och vetenskapliga verk och i en mångfald tidningsartiklar, med språklig originalitet levandegjort ett Stockholm, där förflutet och verklighet smälter samman till en stad vi tycker oss se för första gången.

1981 Författaren Staffan Tjerneld

för mångsidigt dokumenterat författarskap i press, radio och TV samt i en lång rad böcker, av vilka flera blivit oumbärliga standardverk.

1980 Teaterintendent Anne Marie Rådström

för idérika och engagerande insatser inom parkteater och hembygdsorganisationer – till stockholmarnas glädje.

1979 Regissör Claes von Rettig

för en rad initiativ, särskilt till Skeppsholmsfestivalen 1977 och Söderfestivalen 1978, som för många gjort stockholmsupplevelsen rikare och gladare.

1978 Professor Carl Ivar Ståhle

för hans kunskapsfyllda och uppslagsrika, inspirerande och engagerande studier av språk och namn i Stockholm.

1977 Fotograf Lennart af Petersens

för hans i klassisk tradition utformade fotografiska hyllning till Stockholm, skärgården och mälarlandskapet.

1976 Redaktör Ulf Hård af Segerstad

för stor kunnighet och engagerande journalistik i ämnen, som berör väsentliga kvaliteter i stockholmsmiljön.

1975 Fröken Vera Siöcrona

för med ryktbar konsekvens och med apart framtoning under mycket lång tid genomförd gärning till fromma för Gamla stan i synnerhet och för Stockholm i almänhet.

1974 Direktör Arne Biörnstad

för hans mångåriga och hängivna insatser till gagn för Stockholms konstliv, dess skönhet och bevarandet av dess historiska minnen.

1973 Konstnären Hilding Linnqvist

som i sitt mångsidiga konstnärsskap skildrat Stockholm i glittrande dagsljus och blå nätter med lyriska anklanger från Carl Michael Bellman och Carl Jonas Love Almquist.

1972 Arkitekt Nils Sterner

för hans mångsidiga insatser i Stockholms stadsbild genom skapande stilfull modern arkitektur och varsam förnyelse av äldre byggnadsverk.

1971 Stadsträdgårdsmästaren Holger Blom

som under ett tredjedelssekel varit uppslagsrik och artistisk nydanare av Stockholms parkväsen.

1970 Herr John Swensk

den trägne, kunnige och generöse stockholmsforskaren.

1969 Författaren Per Anders Fogelström

för hans nu fullbordande, av inträngande kunskap och varm medkänsla präglade epos över hemstaden Stockholm och för hans insatser i den aktuella miljödebatten.

1968 Fil dr Tord O:son Nordberg

den lärde och hängivne utforskaren av Stockholms äldre bebyggelse.

1967 Professor Ivar Tengbom

Samfundet Sankt Erik tilldelar sin belöningsplakett 1967 Arkitekt Ivar Tengbom med tacksamhet och vördnad för en fruktbärande livsgärning till Stockholms förskönande genom kyrkliga och profana byggnadsverk, pietetsfull restaurering och framsynt stadsplanedebatt.

1966 Fil dr Yngve Larsson

kunskapsrik organisatör av Stockholms nutida kommunalförvaltning, under en mansålder en drivande sporre till huvudstadens växt och vårdnad, rask och rådig ordförande i nämnder och kollegier, temperamentsfull debattör, inspirerande skribent, förnyare av det gamla, förädlare av det nya, en impulsiv och rakryggad stadsmänniska.

1965 Redaktör Gotthard Johansson

såsom ett tack för den utomordentliga insats han gjort i pionjärarbetet på saneringen av Staden mellan broarna som i allt väsentligt följt hans tankelinjer, och jämväl för den omdömesgilla och skapande kritik han ägnat såväl den historiska som den nutida arkitekturen och stadsplaneringen i Stockholm.

1964 Riksantikvarie Gösta Selling   

med varm erkänsla för den nitiska gärning han under ett tredjedels sekel utfört i Samfundets tjänst såsom sekreterare och årsboksredaktör men även som driftig stadsantikvarie och författare till grundläggande och förblivande böcker om staden och dess omgivningar.