Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris

Stadgarna antogs den 27 november 1963. Med belöningsplaketten följer sedan 1985 också ett pris, som ursprungligen uppgick till 10 000 kronor. För närvarande uppgår prissumman till 50 000 kronor.

Stadgar

§ 1
Till den som i samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur utdelar Samfundet S:t Erik årligen en belöningsplakett.

§ 2
Beslut om plakettens utdelande fattas av samfundets styrelse; styrelsen dock obetagen att visst år avstå från att meddela sådant beslut.

§ 3
Ledamot av styrelsen må ej tilldelas plaketten, såvida ej synnerliga skäl föreligger därtill. Ej heller må samma person mera än en gång tilldelas utmärkelsen.

§ 4
Envar medlem av samfundet äger att hos styrelsen föreslå lämplig kandidat till plakettens erhållande.

Förslag bör vara styrelsen tillhanda senast den första februari.

§ 5
Plaketten utdelas vid det ordinarie vårsammanträdet och skall vara åtföljt av ett diplom med en kortfattad motivering för styrelsens beslut.

Samfundets belöningsplakett formgiven för samfundet av Carl Milles 1923.