Programverksamhet

Samfundet anordnar visningar av intressanta byggnader och platser, stadsvandringar och föredrag vilka anslås fyra gånger per år genom ordinarie informationsblad till medlemmarna samt på hemsidan.

Syftet med programverksamheten

Syftet med samfundets programverksamhet är att leva upp till föreningens uppgifter, enligt stadgarna

  • att sprida kännedom om Stockholms historia.
  • att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken.
  • att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling

Genom programverksamheten ges medlemmarna tillfälle

  • att ta del av aktuella tankar och planer för Stockholms utveckling
  • att besöka för allmänheten stängda byggnader och miljöer och miljöer som inte är så kända för den stora allmänheten
  • att träffas och sinsemellan och med expertis diskutera olika frågeställningar

Förekommande programaktiviteter

Anmälan för deltagande i olika aktiviteter och visningar sker till kansliet per telefon eller via mail. De som kan beredas plats betalar i förekommande fall deltagaravgiften till kansliet före aktivitetens genomförande. Kalendarium för de olika programmen och aktiviteterna finns i medlemsbladet och på hemsidan.

Stadsbyggnadsseminarier
Öppna seminarier kring aktuella stadsbyggnadsfrågor hålls en till två gånger per år. Till dessa bjuds allmänhet, tjänstemän, press och opinionsbildare in i syftet att debattera och bilda opinion i aktuella stadsbyggnadsfrågor.

Visningar
Guidade visningar av kulturhistoriskt och arkitekturhistoriskt intressanta byggnader ingår i programverksamheten. I många fall visas rum som är inte är tillgängliga för allmänheten. Studiebesöken är endast avsedda för medlemmar. Deltagarantalet är ofta av utrymmesskäl begränsat till mellan 10 och 25 personer.

Stadsvandringar
Stadsvandringar med ciceron genomförs i områden där förändringar är aktuella och/eller är intressanta ur ett historiskt, arkitektoniskt- och stadsplanemässigt perspektiv. Normalt kan mellan 40 och 60 personer delta vid varje tillfälle.

 Föreläsningar
Ämnen för föreläsningarna kan vara aktuella planer för Stockholms utveckling och nya forskningsrön i anslutning till intressanta byggnader och miljöer samt etnologiska och kulturella företeelser i Stockholm.

Buss- eller båtutflykter
Buss- eller båtutflykter genomförs t ex för att studera ett speciellt tema eller företeelse som kräver besök på flera platser. I regel genomförs buss- eller båtutflykter i Samfundets egen regi med initierad ciceron.  Normalt kan ca 45 personer delta i en bussutflykt och ca 75 personer i båtutflykterna.

Utflykterna är i första hand avsedda för medlemmar, men i vissa fall får även ickemedlemmar delta.

Utställningar
Besök bokas företrädesvis till Stadsmuseets och Medeltidsmuseets större huvudutställningar. Besök på andra museer förekommer. Normalt kan mellan 20 och 30 personer delta och då endast medlemmar.

Årsmöte
På årsmötet, som enligt stadgarna skall avhållas i mars eller april, behandlas stadgeenliga årsmötesärenden samt utdelning av priser och stipendier. Årsmötet avslutas normalt med ett framträdande av kåserande art. Tid och plats för årsmöten anges i medlemsbladet och på hemsidan.

Höstmöte
Höstmötet är ett tillfälle för debatt- och diskussioner kring aktuella stadsplane- och byggnadsärenden. Höstmötet äger normalt rum i november. Tid, plats och aktuellt ämne för höstmöten anges i medlemsbladet och på hemsidan.

 

Tidigare informationsblad

Informationsblad nr 1 2016
Informationsblad nr 4 2015

Informationsblad nr 3 2015

Informationsblad nr 2 2015
Informationsblad nr 1 2015
Informationsblad nr 4 2014
Informationsblad nr 3 2014
Informationsblad nr 2 2014
Informationsblad nr 1 2014
Informationsblad nr 4 2013
Informationsblad nr 3 2013
Informationsblad nr 2 2013
Informationsblad nr 1 2013
Informationsblad nr 4 2012
Informationsblad nr 3 2012
Informationsblad nr 2 2012
Informationsblad nr 1 2012
Informationsblad nr 4 2011
Informationsblad nr 3 2011
Informationsblad nr 2 2011
Informationsblad nr 1 2011

 

För äldre informationsblad, vänligen kontakta samfundets kansli.

Stadsmuseets och Medeltidsmuseets program
Vänmuseernas repertoarer föreläsningar, stadsvandringar och visningar är tillgängliga för samfundets medlemmar  på samma premisser som allmänheten om inte annat uppges.