Skyltade fastigheter

Skyltade fastigheter

Nedan återfinns Samfundets kulturhusskyltar ordnade per stadsdel och populärnamn. 

Samfundets S:t Eriks skyltar i Stockholmskällan: LISTA eller KARTA

Vill du bli Skyltfadder? Läs mer

 

Gamla Stan/Riddarholmen

Börshuset, Källargränd 2 (Rådstugan 1)
Uppfördes åren 1768-78, arkitekt var Erik Palmstedt. Tidigare låg här Stockholms äldsta rådhus, med medeltida ursprung. Bottenvåningen upptas av Stockholms Fondbörs. Övre våningen rymmer Svenska Akademien med dess högtidssal (Stora Börssalen), sessionsrum och kansli samt Akademiens Nobelbibliotek.
The Stockexchange building. Built 1768-1778. Architect, Erik Palmstedt. The Stockholm Stock Exchange is on the ground floor and the upper floor houses the Swedish Academy and the Academy’s Nobel Library. (1995)

Den Gyldene Freden, Österlånggatan 51 (Argus 6)
Huset byggdes på 1720-talet av vinskänken Petter Hellberg, som här öppnade källaren Den Gyldene Freden. Namnet syftar på freden i Nystad 1721. Genom konstnären Anders Zorns testamente kom huset 1920 i Svenska Akademiens ägo. Huset upprustades 1987-89. Källaren har varit stamställe för Evert Taube och andra konstnärer och författare.
Built in 1720 by a vintner who opened the famous tavern Den Gyldene Freden (The Golden Peace). The house has been owned by the Swedish Academy since 1920. The tavern was a favourite haunt of the poet Evert Taube and other artists. (1997)

Gamla Synagogan, Själagårdsgatan 19 (Cupido 3)
På platsen för detta hus låg det medeltida Vårfrugillet. Under riksdagarna fram till 1755 hade bondeståndet sin möteslokal här och under 1700-talet inrymdes stadens auktionskammare i huset. Fram till 1870 låg här Judiska Församlingens synagoga. Rester av dess samtida inredning finns kvar. Husets fasad är från 1800-talets första hälft. Sjömanskyrka 1870-90. Nicolai polisstation låg här 1890-1972. Ombyggnad 1984 till kontor och bostäder.
The old Synagogue. The building was used as the Stockholm Synagogue 1795-1870, its interior is partly preserved. Between 1890-1972 it was used as a police station. (1997)

Kvarteret Cepheus, Köpmangatan 5 (Cepheus 26)
Samfundet S:t Erik initierade under 1930-talet moderniseringen av det sanitärt nedgångna kvarteret. Initiativet ledde till en mer optimistisk syn på möjligheten att bevara Gamla Stan. AB Stadsholmen bildades 1936 för förvaltningen. Efter uppmätning och dokumentation under ledning av arkitekten Albin Stark revs tretton av kvarterets gårdshus, i flera fall medeltida, medan gathusen upprustades. På den öppna inre gård som bildats anlades 1938 en funktionalistiskt präglad gemensam trädgård efter ritningar av trädgårdsarkitekterna Sven Hermelin och Inger Wedborn.
Samfundet S:t Erik initiated a scheme to modernize and preserve this historic neighbourhood in the 1930s. Many yard buildings were removed to let in light and air. The conservation scheme paved the way for successfully adapting Stockholm’s historic buildings to modern usage. (2014)

Källaren Fimmelstången, Kindstugatan 14 (Cepheus 26 )
Huset nybyggt 1673 av rådmannen Joel Hörner. Muren åt gårdssidan dock medeltida. Detta är det första huset som Samfundet S:t Erik restaurerade i kvarteret Cepheus (1934). Här låg under några år källaren Fimmelstången, där skalden Lasse Lucidor blev ihjälstucken en augustinatt 1674.
The Fimmelstången tavern. Built in 1673. Medieval remains. Here the poet Lasse Lucidor was stabbed to death in the year 1674. Restored by Samfundet S:t Erik (in 1934). (1997)

Lydert Bartels’ hus, Själagårdsgatan 2 (Cepheus 25)
Huset uppfördes av köpmannen Lydert Bartels åren kring 1660 med utnyttjande av en äldre byggnad åt Köpmangatan. Portalen är utförd av stenhuggaren Johan Wendelstam. I flera av våningarna finns högklassig inredning från omkring år 1700. Det brutna taket med takpaviljong och räcken av smidesjärn tillkom efter 1760. 1970 iståndsattes huset och återfick sin ursprungliga fasaddekor.
The building was erected around 1660. The portal was made by the mason Johan Wendelstam. The interior dates from 1700. In 1970 the original exterior was restored. (1997)

Norstedts, Tryckerigatan 2 (Gråmunkeholmen 4)
Huvudbyggnaden mot vattnet uppfördes 1882-89 för P. A. Norstedt & Söner. Arkitekt Magnus Isæus. I anläggningen ingår ett bostadshus från 1772, ritat av Erik Palmstedt, samt en tryckeribyggnad från 1857 av J F Åbom. Norstedts, grundat 1823, flyttade till Riddarholmen 1833. Norstedts driver sedan 1993 förlagsverksamhet. Firmans tradition går tillbaka till Kungl boktryckeriet av år 1526.
Magnus Isæus designed the printing works for Norstedts in the late 19th century. Norstedts traces its origins to the Royal Printing Office of 1526. (2003)

Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 (Orpheus 3)
Uppfört 1671 av myntmästaren Isaac Cronström. I det inre finns högklassig inredning av Louis Masreliez från omkring 1790. Huset innehåller lokaler för olika sjöfartssällskap.
The Shipping House. Built by the Master of the Mint Isaac Cronström in 1671. The interior, from 1790, is by Louis Masreliez. The building is used by different shipping clubs. (1997)

Stortorget 18-20 (Echo 1)
Detta huset uppfördes år 1650 i tysk-nederländsk renässansstil av kungl. sekreteraren Johan Eberhard Schantz. Portalen är utförd av stenhuggarmästaren Johan Wendelstam. Huset till höger har medeltida murverk i tre våningar. Huset fick sitt nuvarande utseende vid 1700-talets början. Båda husen bevarar fast inredning från 1600- och 1700-talen. Ett gemensamt trapphus tillkom 1905. Fastigheten renoverades 1992.
The building to the left was built in 1650. The building to the right is of medieval origin, but the exterior from early 18th century. (1995)

Vindragarlagets hus, Stora Hoparegränd 6 (Pollux 11)
Byggnaden uppfördes mellan 1585 och 1602, ombyggdes cirka 1640 och 1747. Trappgaveln av medeltida typ är en av stadens få bevarade. Vindragarlaget hade 1818-1930 sin lokal en trappa upp, ovanför bodde åldermannen. Det skötte transport och tappning av vin och sprit och var Sveriges sista skråämbete. I portalen ses redskapen stockkniv och sugare. Huset köptes 1923 av Samfundet S:t Erik och donerades 2006, vid Vindragarlagets 400-årsjubileum, till Stockholms stad (AB Stadsholmen) Det restaurerades 1970 och 2011, byggnadsminne 1992. Det unika ”härbärget” visas av Stadsmuseet.
THE DRAYMEN’s HOUSE was built about 1600. The draymen, Sweden’s last active guild, were licensed to distribute wines and spirits. Between 1818 and 1930 they maintained a hostel in the building, now preserved as a museum. Their tools are displayed above the entrance. (1993, reviderad 2013)

 

Östermalm/Djurgården/Norra Djurgården

Bünsowska huset, Strandvägen 29-33 (Korporalen 9)
Uppfördes 1886-88 av trämagnaten F Bünsow. För planritningar anlitades arkitekt A G Forsberg. För fasaderna utlystes Sveriges första arkitekttävling i privat regi. Vinnare blev Isak Gustaf Clason. Han arbetade här med fri fönstergruppering och äkta material i stället för puts och stuck. Huset hade redan från början badrum, vattenklosetter, hissar och elektrisk belysning.
The Bünsowska building. Built 1886-1888 for F Bünsow, i timber magnate from the north of Sweden. Architect Isak Gustaf Clason designed the exterior after an architectural competition. Already at its completion the building was equipped with bathrooms, elevators and electric lightning. (1998)

Cirkus, Djurgårdsslätten 43 (Djurgården 1:1)
En cirkus öppnades här redan 1839. Nuvarande byggnad, krönt av ett fyrspann i zink av C J Dyfverman, uppfördes 1892 av konditor M Davidson. Här gavs regelbundet cirkusföreställningar fram till 1957. Vintrarna 1909-18 fanns här ett danspalats, Pinets Boston Palace. Byggmästare Olle Engkvist donerade 1955 byggnaden till Skansen. Senare användes den som TV-studio till 1985. Öppnade åter efter omsorgsfull restaurering 1990, nu som teater i privat ägo.
A circus was opened here in 1839. The present building dates from 1892 and housed regular circus performances until 1957. Restored in the 1980s, the building is now a theatre. (2000)

F.d. Nya Elematarskolan för flickor, Kommendörsgatan 31 (Brandvakten 7)
byggdes 1926, arkitekt Albin Stark och Fredrik Lidvall. Den föregicks av en stor cirkus- och teaterbyggnad, uppförd 1888, nedbrunnen 1913. Skolan grundades 1902 av fil dr Anna Ahlström och fick liksom pojkläroverken studentexamensrätt. Detta manifesterades i en monumental arkitektur. Skolgården gavs namnet Fredrika Bremers plan. Skolan blev 1973 kommunal, med namnet Ahlströmska skolan. Den förvärvades 1995 av Carlssons skola, som grundades 1871.
These school premises were built in 1926 to a design by A. Stark and F. Lidvall. The monumental exterior reflected the school’s original status as a leading grammar school for girls, founded in 1902 by Dr. Anna Ahlström. (2006)

Liljevalchs konsthall, Djurgårdsvägen 60 (Konsthallen 1)
byggdes 1913-16 efter donation av affärsmannen C.F. Liljevalchs dödsbo. Arkitekt var Carl Bergsten. Med sin sakliga nyklassicism blev byggnaden en pionjär i 1900-talets svenska byggnadskonst. Salarnas dagsljusbelysning ordnades enligt modernaste principer. Den fristående skulpturhallen och flödet av olika utställningsrum underlättar flexibel användning.
Carl Milles anlitades för den skulpturala utsmyckningen. Blå Porten och trädgården tillkom några år senare, formgivna av Bergsten.
Designed by Carl Bergsten and built in 1913-16, this pioneering building was funded from the estate of C.F. Liljevalch. Modern techniques were used to provide daylighting for the galleries. The independent sculpture hall and the succession of smaller galleries offer flexible solutions to exhibition design.Sculptor Carl Milles was engaged in the artistic treatment. (2013)

Nybrogatan 25, 27 (Riddaren 13)
Här bodde 1871–1874 Axel Munthe (1857–1949), läkare, livmedikus och världskänd författare till “Boken om San Michele”. Huset uppfördes 1870 av byggmästare A. P. Nilsson. Året efter flyttade fadern, apotekare Fredrik Munthe hit med apoteket Hvita Björn, vilket låg kvar till 1907. Fasaden är välbevarad ovanför bottenvåningen. Från huset ledde den tyske majoren Hans Wagner (”Büro Wagner”) det tyska kontraspionaget mot de allierade under andra världskriget. Gårdshuset byggdes 1912 för Pix karamellfabrik.
The building was completed in 1870. Axel Munthe, the noted author of “The Story of San Michele”, lived here as a young man. In World War II, Major Hans Wagner (Büro Wagner) led the German counter-espionage from this address. (2007)

Patent- och Registreringsverket, Valhallavägen 136 (Uppfinnaren 1)
ritat 1911-21 av arkitekt Ragnar Östberg har en väldig kvadrat som ursprunglig planform. Karaktären av ämbetsbyggnad avspeglas i det sakliga yttre med klassiskt inspirerade pilastrar och dubbeltrappa. Östbergs medarbetare E. Hawerman och N. G:son Friberg förlängde 1947 fasaden med fem fönsteraxlar åt varje sida. De kontrasterande gårdsbyggnaderna är utförda 1961 av B. Romare och G. Scherman.
The Patent Office was designed by Ragnar Östberg in 1911-1921 in the form of a monumental square plan. The building’s official character is emphasized by the plain exterior with its classically inspired pilasters and double set of stone steps. Five bays on each side were added in 1947, while the later additions date from 1961. (2012)

Sköldungagatan 9, (Trädlärkan 6)
Lärkstaden omfattar fyra kvarter (stadsplan av arkitekt P.O. Hallman) som bebyggdes 1909-14 med hus som skulle vara enfamiljsvillor. Villabestämmelserna kringgicks dock ofta på olika sätt och i detta hus inrymdes fyra konstnärsateljéer, vilka har innehafts av bl.a. Arthur Sjögren och Endre Nemes. I likhet med grannarna valde ägaren (änkefru Emelie Asplund) en känd arkitekt, Erik Hahr. Interiört finns väggmålningar av Nils Asplund och Filip Månsson. Sedan 2003 inrymmer huset Schweiziska ambassaden.
Now housing the Swiss Embassy, the building originally contained one apartment and four artist’s studios, one of them used by Endre Nemes. It was designed by Erik Hahr and erected in 1910, forming part of the “Lärkstaden” garden-city project. (2006)

Stadens Norra Kasern, Storgatan 23 (Östermalm 1:17)
1738 byggdes hörnhuset av bryggaren Lars Malmborg, 1749 flygeln utmed Skeppargatan med mälthus och magasin. Fastigheten köptes 1812 av staden för att användas som kasern. Åren 1856-1888, under unionstiden, var H M Konungens Norska Garde förlagt hit. 1891-1927 låg här Östermalms brandstation och 1894-1977 Östermalms polisstation. Upprustat 1979.
Built in the 18th century as a brewery. From 1812 used as barracks, The Royal Norwegian Guards were stationed here between 1856-88. Norway and Sweden were united 1814-1905. Between the years 1891-1927 it was used as a fire station and between 1894-1977 as a police station. (1997)

Stockholms stadion, Valhallavägen 95 (Norra Djurgården 1:42)
Byggt som huvudarena till de 5:e Olympiska spelen 1912 på den gamla Idrottsparkens plats. Arkitekt Torben Grut. Utformat efter den antika arenan med formspråk från medeltida stadsmurar. Materialet är mörkt handslaget tegel. Vid Maratonporten två skulpturer av Carl Eldh samt två av Carl Fagerberg. En av de äldsta olympiaarenor, som ännu används för idrottsändamål. Här har satts ett 80-tal världsrekord i friidrott. VM i ishockey 1949, Olympiska ryttarspelen -56, EM i friidrott – 58 samt VM i ridsport -90 har ägt rum här. Många år firades Svenska flaggans dag på Stadion.
Stockholm Stadion. Built for the 5:th Olympic Games of 1912. Architect; Torben Grut. (1999)

Sturebadet, Sturegatan 4 (Sperlingens Backe 56)
Uppfördes 1883-85 för Stockholm Badhus AB. Arkitekter Magnus Isæus och Carl Sandahl. Glastäckt gårdsöverbyggnad för simhall 1903, arkitekt Sigge Cronstedt. Fasadens förebild är Palazzo Vendramin-Calergi i Venedig. Förhallen har inredning i renässansstil. Simhallen är inredd i jugendstil med fornnordiska och moriska inslag. 1985 återuppbyggdes simhallen efter en brand.
Sturebadet. The famous baths building was built 1883-1885. Architects, Magnus Isæus and Carl Sandahl. The interior of the swimmingpoolsection, which was restored after a fire in 1985, is in Art Nouveau and Old Nordic styles. (1998)

Östermalms saluhall, Humlegårdsgatan 1-3 (Riddaren 3)
Byggdes av ett privat bolag år 1888. Arkitekter var Isak Gustaf Clason och Kasper Salin. Fasader av rött klinkertegel med detaljer i formtegel, cement och järnsmide. Taket är en fackverkskonstruktion av valsat järn, buret av gjutjärnskolonner. Redan från början hade hallen elektrisk belysning med båglampor och glödlampor. Salustånden har kvar sin ursprungliga utformning med rik dekor.
Östermalms Market Hall. Built in 1888. Architects, Isak Gustaf Clason and Kasper Salin. The roof is a rolled iron frame construction carried by cast-iron columns. Already when it opened the market hall had electric lightning. (1998)

Östra Reals gymnasium, Karlavägen 79 (Malmgården 1)
tidigare Östermalms högre allmänna läroverk, ritades 1906-1910 av arkitekt Ragnar Östberg. Planen är H-formig kring en central entré varifrån korridorer utgår. Skolan är ett fint exempel på nationalromantiken med handslaget rött tegel och granitlister. Även den genomförda konstnärliga utsmyckningen är typisk, med yttre reliefer av Carl Eldh och fresker av prins Eugen, Axel Törneman, Georg Pauli och Filip Månsson i det inre.
The H-shaped school, with its central entrance hall providing access to a range of corridors, was designed by Ragnar Östberg from 1906 to 1910. With its arresting exterior of handmade bricks on a granite plinth, the building is a fine example of romantic nationalism. There are carved reliefs by sculptor Carl Eldh and works by several other leading artists of the period. (2012)

Södermalm

Almgrens sidenväveri, Repslagargatan 15 (Västergötland 6)
K A Almgrens sidenväveri grundades 1833. Den stora fabriksbyggnaden uppfördes 1862, oförändrad sedan dess. Här framställdes klänningssiden, möbel- och inredningssiden samt schaletter och band. Mönstren åstadkoms i jacquardvävstolar med hålkort. Verksamheten nådde en höjdpunkt på 1870-talet och drevs fram till 1974. Väveriet öppnades som museum 1991 med en begränsad produktion av siden.
The K.A.Almgren silk mill started in 1833 and moved into the present premises when the building was completed in 1862. Commercial production of silk ceased in 1974 and the museum, where silk is still wowen in the traditional manner, was opened in 1991. (2003)

Bellmanhuset, Urvädersgränd 3 (Urvädersklippan mindre 8)
uppfördes i korsvirke efter den stora branden i Katarina församling 1723 och tillbyggdes 1764. Borgarhus av denna enkla typ var tidigare vanliga. Carl Michael Bellman bodde 1770–1774 i vindsvåningen och skrev här en stor del av Fredmans epistlar. Huset köptes 1938 av ordenssällskapet Par Bricole, där Bellman var den förste ordensskalden. Det restaurerades 1940, varvid fönstren minskades till ursprunglig storlek, vindsrummen återställdes och en högtidssal byggdes till bakom planket. Par Bricole har här sitt kansli och visar huset efter överenskommelse. Det blev byggnadsminne 1969.
THE BELLMAN HOUSE, so-called because the poet Carl Michael Bellman lived here from 1770 to 1774, was built in 1723 and extended in 1764. It now houses the Par Bricole Society of which Bellman was a founding member. (2013)

Faggens krog, Gaveliusgatan 5 (Faggens krog 1)
I början av 1700-talet fanns här stora trädgårdsodlingar som drevs av trädgårdsmästaren Petter Fagge. Sonen Petter Fagge d y öppnade 1731 krog här. Den övertogs av svärfadern till Ulla Winblad, Bellmans sångmö, omnämns i Fredmans epistel nr 55. Det östra stenhuset byggdes 1769 och det västra 1802 som klädesfabrik. Huset är numera bostäder.
The buildings are named after Petter Fagge who established an inn on the site in 1731, later mentioned by the famous poet Bellman. The present buildings date from 1760 and 1802, the latter originally erected as a clothing factory. (2000)

Glasbruksgatan 36-42, Glasbruksgatan 40 (Drottningen 8, 9, 10, 11)
byggdes 1985 efter ritningar av arkitekten Bengt Lindroos med Sven Torstensson som byggherre och har uppmärksammats som ett lyckat exempel på förnyelse av gammal stadsmiljö. De smala byggnads-kropparna med olika höjd, putsade fasader och pulpet- eller sadeltak ansluter till variationsrikedomen hos de omgivande husen. Två stenhus från 1700-talet är restaurerade och införlivade i bostads-bebyggelsen. Det rödfärgade trähuset längst i öster anspelar på ett hus som tidigare fanns på platsen, men är helt nybyggt.
The buildings at Nos. 36-42 date from 1985. They were designed by Bengt Lindroos and represent a fine example of ambitious urban renewal. Two 18th century brick buildings have been incorporated into the residential accommodation. The red wooden building to the east mirrors previous buildings on the site but is newly constructed. (2016)

Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 A-D (Magistern 3)
har fått sitt namn efter en av ägarna,bancokommissarien C. O. Hartwig. År 1790 byggde han om och till det då cirka 20 år gamla huset. Här fanns förr även en lada för torkning av tobaksblad, stall, vagnshus, bagarstuga och en stor trädgård. Maria församling köpte huset 1854 och drev folkskola här. Under andra världskriget användes det av Svensk-norska föreningen som stödde Norge under den tyska ockupationen. I dag nyttjas huset av Maria Högalids föreningsråd.
The building is named after merchant banker C.O. Hartwig who undertook extensive alterations in 1790. The property formerly included a tobacco barn, stables, coach house and bake house set in extensive grounds. The main building was purchased by the Maria parish in 1854 to provide an elementary school. The building currently serves as meeting rooms for local societies. (2013)

Heleneborg, Söder Mälarstrand 111 (Heleneborg 1)
1672 byggde hovkamreren Jonas Österling en malmgård med karpdammar och tobaksfabrik, senare fanns pipbruk och kattunfabrik. Namnet är från 1761. Fabrikören, arkitekt Immanuel Nobel flyttade hit 1861 och 1863 sonen Alfred, som här gjorde experiment med nitroglycerin. En explosion 1864 dödade dennes bror Emil och fyra andra, varefter tillverkningen i staden förbjöds och flyttades till Vinterviken utanför Hornstull. En tillbyggnad gjordes 1875 av konstsamlaren J.A. Berg, arkitekt var J.F. Åbom. Skulptören Ivar Johnsson hade här bostad och ateljé 1920–70. Sedan 1914 är Stockholms stad ägare (AB Stadsholmen).
HELENEBORG was built in 1672, extended in 1875. This is the site of Alfred Nobel’s first experiments with nitroglycerine. Following an explosion in 1864 that killed his brother Emil and four assistants Nobel moved his laboratory to Vinterviken outside the city limits.(2013)

Hornsgatan 4 (Överkikaren 34)
Detta hus och hörnhuset mot Södermalmstorg uppfördes på 1640-talet av vinskänken Hans Marschalk. Portalen härrör från samma tid. År 1907 ombyggdes huset i renässansstil enligt tidens smak för historierestaurering efter ritningar av C A Danielsson och B Lundegård.
This house and the house at the corner were built in the 1640′s by the vintner Hans Marschalk. In 1907 the house was rebuilt in the Renaissance style. (1997)

Johan Skyttes hus, Södermalmstorg 4 (Överkikaren 1)
Tomten uppläts 1644 till riksrådet Johan Skytte. Huset uppfördes på 1640-talet. Ombyggt och nyinrett efter branden i Maria församling 1759. Påbyggt 1907. Vindsvåningen inreddes 1913 som bostad och ateljé av konstnären Anders Zorn. Renoverat 1988.
Johan Skyttes house. Built in the 1640′s and reconstructed after the big fire in 1759. The attic was made into a home and a studio by the famous artist Anders Zorn. (1997)

Katarinahissen, Stadsgården 1 (Södermalm 7:87) (tillfälligt nedtagen pga renovering)
Förbinder Slussen med Mosebacke Torg. Den uppfördes första gången 1883, med utsvängd nederdel. Konstruktör var Knut Lindmark, mannen bakom Brunkebergstunneln. Hissen revs 1933 vid slussenombyggnaden och återuppfördes 1935 när KF-huset vid Katarinavägen byggdes, varvid restaurang Gondolen tillkom. Arkitekter var Eskil Sundahl och Olof Tunström. Sveriges första rörliga ljusreklam, Stomatolskylten, uppsattes 1909 och flyttades 1933 till ett tak vid Klevgränd.
A lift was first constructed here in 1883. This was the site of Sweden’s earliest electrically illuminated edvertising. The present lift dates from 1935 together with the ”hanging” restaurant, The architects were Eskil Sundahl and Olof Thunström. (2006)

Kvarteret Metern, Helgagatan 36A-P (Metern 9)
uppfördes 1926 för HSB efter ritningar av Sven Wallander och Sten Westholm.Tanken var att i kooperativ regi skapa bra bostäder även för låginkomsttagare. Detta s.k. storgårdskvarter med bostadshus sammanbyggda kring en central gård är en idé hämtad från kontinenten. De klassicerande längorna anpassar sig till områdets kuperade terräng. Entréerna vetter mot gården så att de boende lätt kan mötas,vilket främjar gemenskap och hemkänsla.
Housing cooperative intended for workingclass families built in 1926 to a design by Sven Wallander and Sten Westholm. The apartments were grouped in a series of four-storey neoclassical buildings sensitivelyadapted to the terrain and facing onto a communal park. Access to the apartments is via the park. (2014)

Lillienhoffska palatset, Götgatan 48 (Engelska huset 3)
Byggnaden uppfördes 1668-70 av handelsmannen Joachim Pötter Lillienhoff efter ritningar av Johan Tobias Albinius. Den bevarar inredningen från byggnadstiden i några rum. Huset har kallats Engelska Huset eftersom den engelska ambassadören ägde huset 1723-42. Åren 1745-1888 låg här Katarina församlings fattighus. Byggnaden restaurerades 1939.
This palace was built between the years 1668-70 by J Lillienhoff, a merchant in Stockholm. Between the years 1723-42 it was the residence of the English Ambassador and was called ”The English House”. It was used as a poor-house between 1745-1888. (1997)

Maria Gamla Skola, Timmermansgatan 30 (Magistern 1)
är Stockholms äldsta bevarade folkskola och är än idag i bruk. Enligt 1842 års folkskolestadga skulle alla församlingar ha ett eget skolhus. Hartwickska huset strax intill fungerade som provisorium innan skolan stod klar, 1864. Arkitekt var Johan Fredrik Åbom. Pojkar och flickor gick då helt åtskilda med entré från var sin sida av huset och var sitt trapphus. När antalet barn ökade byggdes det andra skolhuset på tomten, 1876, också ritat av Åbom.
This is Stockholm’s oldest existing elementary school, opened in 1864. A law of 1842 made it mandatory for all parishes to build their own schools. The school was designed by Fredrik Åbom who also designed a second building on the site, opened in 1876. The school had separate entrances and interior staircases for girls and boys. (2013)

Monteliushuset, S:t Paulsgatan 11 (Östergötland 10)
Hörnhuset byggdes 1670 av kaplanen i Storkyrkan Johannes Petri Kellingius. Huset tillbyggdes åt Ragvaldsgatan 1757-58, åt S:t Paulsgatan 1780. Från denna tid finns bevarade inredningar. På gården ligger ett välbevarat stall. Arkeologen och riksantikvarien Oscar Montelius (1843-1921) föddes och dog i detta hus. Renoverades 1983. Den stora minnestavlan i sten uppsattes av Samfundet S:t Erik 1923.
The main building was built in 1670. It was extended during the years 1757-58 and again 1780. The famous archaeologist Oscar Montelius (1843-1921) was born and died in this house. (1997)

Reenstiernas Malmgård, Wollmar Yxkullsgatan 23 (Grimman 4)
Uppfördes 1670 av den holländske handelsmannen och bruksägaren Jacob Momma, adlad Reenstierna. Arkitekt var J T Albinus. Den stora egendomen ägdes på 1720-talet av riksrådet H R Horn. Senare drevs här väveri och tobaksfabrik. Malmgården övertogs 1843 av Prins Carls inrättning för fattiga och vanvårdade barn och 1876 av Maria sjukhus, som 1944 ersattes av Södersjukhuset. Ägare är AB Stadsholmen.
The building dates from 1670, designed by J.T. Albinus for Jacob Momma, a Dutch merchant who was ennobled as Reenstierna. During the 1720s the property was owned by H. R. Horn, a member of the king’s council. In 1843 it bacame a home for needy children and later a hospital. (2006)

Slaktargården, Tjärhovsgatan 36-38 (Rudan Mindre 4)
De två husen vid gatan uppfördes mellan 1727 och 1733, alltså strax före träbyggnadsförbudet 1736. Lusthuset inne på gården tillkom omkring 1815. År 1841 byggde slaktaren Gustaf George Törnqvist om husen till dess nuvarande utseende. Renoverade 1967.
The butcher’s house. Built between the years 1727 and 1733. Shortly before new wooden houses were prohibited in the city. The butcher G.G. Törnqvist reconstructed the two buildings in 1841. Reovated in 1967. (1997)

Stadsarkitekten J E Carlbergs hus, Hornsgatan 24 (Överkikaren 25)
Johan Eberhard Carlberg, stadsarkitekt i Stockholm 1727-1773, byggde 1731-32 detta hus som sin privatbostad. Efter branden i Maria församling 1759 iståndsatte han och nyinredde huset. Den tredje våningen byggdes 1812. Huset renoverades 1986.
The city Architect J.E. Carlberg’s home. Johan Eberhard Carlberg built the house as his private residence between the years 1731-32. He restored it an redecorated the interior after the big fire in the Maria parish in 1759.  (1997)

Stigbergets Borgarrum, Fjällgatan 34 (Kronan 5)
Högst upp i detta hus finns sedan 1929 Stigbergets Borgarrum, ett museum som visar hur en tjänstemannafamilj bodde omkring 1860. Det skapades av Anna Lindhagen (1870–1941), mest känd för att ha startat koloniträdgårdsrörelsen i Sverige. Hon arbetade också för bevarandet av Stockholms små stugor och täppor som de här på Stigberget. De sista åren av sitt liv bodde hon i huset, som sannolikt byggdes på 1720-talet. Den översta våningen med sin frontespis kom till först 1837.
At the top of the building is a museum illustrating middle-class life in the mid-19th century. It was created by Anna Lindhagen who is best known for introducing allotments to Sweden. She spent the last years of her life in the building that probably dates from the 1720s. She also sought to preserve the little cottages and their gardens like those on Stigberget. (2016)
Artikel Epstein STHLM 20160303
Artikel Epstein STHLM 20160308
SVT 20160401

Stora Tullhuset, Stadsgårdshamnen 20-28 (Södermalm 10:35)
Stadsgården är jämte Skeppsbron Stockholms äldsta hamn och utvidgades successivt åt öster med sprängningar och utfyllnader. 1873 byggdes ett stort magasin, Maggan, och 1889 Lilla tullhuset, båda rivna 1974. Stora tullhuset ritades av Ferdinand Boberg, vars typiska dekor ses vid portalen mot Stadgårdsleden. Det stod klart 1910 och påbyggdes 1914 och omkring 1930. Förtullningen upphörde 1975. Tullverket behöll skola och arkiv till 1990-talet. 2010 byggdes huset om för Fotografiska. Längre österut låg Ersta tullhus och två packhus av trä, alla nu rivna.
Stora Tullhuset is the last surviving customs warehouse on Stadsgården. It was designed by Ferdinand Boberg and built in 1910 with later additions. It was used by the customs in Stockholm until 1990. In 2010 it was altered for Fotografiska.(2015)

Södra Teatern, Mosebacketorg 1-3 (Mosebacke 10)
Vid Mosebacke, med gamla traditioner som förlustelseställe, uppförde C A Wallman 1852 ett teaterhus, ritat av Axel Nyström d ä. 1857 brann teatern. Vid det nyanlagda Mosebacke Torg byggde Wallman en ny teater efter ritningar av J F Åbom. Kägelbanan åt Klevgränd tillkom 1886, och 1899-1901 om- och tillbyggdes teaterhuset. Södra Teatern är främst bekant för en hundraårig epok av revyföreställningar. Den hotades på 1950-talet av rivning, men räddades.
The theatre and the adjoining skittle alley were built in the middle of th 19′th century to designs by J.F. Åbom. Mosebacke Torg dates from the same period. (2003)

van der Nootska palatset, S:t Paulsgatan 21 (Paris 16)
Uppfört på 1670-talet av nederländaren Thomas van der Noot. Han blev friherre 1674 efter svensk militär karriär. Till fastigheten hörde även en stor trädgård. Huset har använts som holländsk ministerbostad, tobaksfabrik och gymnastikinstitut. 1903 återställdes det för hovjuveleraren Jean Jahnsson. Senare disponerades huset i 40 år av Sveriges Lottakårer.
The van der Nootska Palace . Built in the 1670′s for Colonel Thomas van der Noot, a Dutchman who had served in the Swedish army. Restored 1903. Later the headquarters of the Swedish Women’s Volontary Defence Service. (1998)

Vattentornet, Fiskargatan 2 (Fiskaren Mindre 16)
Byggnaden uppfördes 1896 efter ritningar av Ferdinand Boberg, en av Stockholms mest kända och anlitade arkitekter vid sekelskiftet. Vattenreservoaren rymmer 104 000 liter och är placerad i ett 32 m högt torn. Tornet är murat i högrött klinkertegel och format som ett åttasidigt skaft med en utkragning markerad av långsmala nischer. Det bildar en framträdande siluett i landskapet.
The water tower was built in 1896 to a design by Ferdinand Boberg, one of the most notable architects of the period. (2003)

Werner Groens malmgård, Malmgårdsvägen 53 (Vintertullen Mindre 4)
Huvudbyggnaden och del av längan vid Lilla Mejtens Gränd uppfördes 1664-88 av handelsmannen Scipio Mijtens. Lindallén bakom huvudbyggnaden kvarstår från en dåtida större trädgård. Trädgårdsmästarbostaden vid Malmgårdsvägen är troligen från 1700-talets början. Markremsan bredvid detta hus är återstoden av kungliga trädgårdsmästaren Christian Horlemans trädgård. Malmgården har namn efter en vinhandlare som ägde den i början av 1700-talet. Vid 1800-talets slut fanns här Elsa Borgs skyddshem för kvinnor.
Built by the merchant Scipio Mijtens, and named after an early 18th century owner, the main building and the garden were completed in 1688. (1998)

Norrmalm

Berns’ Salonger, Näckströmsgatan 8 (Katthavet 8)
Berns’ restaurang och nöjesetablissemang har sedan 1860-talet spelat en central roll i Stockholms nöjesliv. Den mindre salongen uppfördes 1863 av konditor H R Berns och den större 1886, båda ritade av Johan Fredrik Åbom. Stora salongens rikt förgylld interiör ritades av Magnus Isæus och Gustaf Wickman. Omfattande restaurering och tillbyggnad 1987. ”Röda rummet” i Strindbergs roman syftar på en lokal i övervåningen.
Berns’, the famous Stockholm restaurant and music-hall, dates from the late 19th century and was designed by Johan Fredrik Åbom. the ”Red Room” of Strindberg’s novel is located on the first floor. (2000)

Birger Jarls Passage, Birger Jarlsgatan 7-9 (Rännilen 18)
Byggnaden uppfördes 1894-97 efter ritningar av Ludvig Peterson och Ture Stenberg. Birger Jarlspassagen, som skapats efter kontinentala förebilder, kan ses som en föregångare till våra dagars gallerior. Strindbergs skådespel Stora Landsvägen utspelas delvis i denna passage. Restaurerad 1996.
The Birger Jarls Passage.  Built 1894-1897. Architects, Ludvig Peterson and Ture Stenberg. The arcade can be seen as a predecessor of today’s galleria. August Strindberg’s drama ”the Great Highway” was set partly in this arcade. (1998)

Bolinderska huset, Södra Blasieholmshamnen 6 (Blasieholmen 54)
Industrimagnaten Jean Bolinder lät uppföra huset 1874-77 efter Helgo Zettervalls ritningar, det mest påkostade av tiden privatpalats i Stockholm. Konstruktioner och material var avancerade, ledande konstnärer anlitades för utsmyckningen. Bakom en livlig fasad med hängande hörntorn inreddes tre magnifika bostadsvåningar. KAK, Kungl. automobilklubben, har länge haft lokaler i huset, som numera ingår i Grand Hotels festvåningar.
Industrialist Jean Bolinder erected this building, designed by helgo Zettervall, in 1877. With its advanced construction and interior decoration by leading artists, it was the most exclusive private residence in Stockholm of its day. (2000)

Bååtska palatset, Blasieholmsgatan 6 (Måns Bock 5)
Uppfört under 1660-talet för riksskattmästaren Seved Bååt efter ritningar av Nikodemus Tessin d ä. Denna äldre del har välbevarad inredning, b la praktfulla stucktak av Carlo Carove. Köptes 1874 av Svenska Frimurare Orden, som uppförde flyglarna åt öster med Riddarsalen i gotisk stil och Johannessalen, inredd som grekiskt tempel. Arkitekter var Johan Erik Söderlund och Fredrik Wilhelm Scholander.
The Bååtska Palace. Built for the Royal Treasurer Seved Bååt in the 1660′s. Architect, Nicodemus Tessin the Elder. Since 1874 the Palace has been the Temple of the Swedish Masonic Order. (1998)

Centrumhuset, Kungsgatan 32-38 (Oxhuvudet 18)
Byggnaden uppförd 1931 som affärs- och kontorshus. Arkitekt Cyrillus Johansson. Huset är en tegelbyggnad med pelarstomme av järn. Den svängda fasaden mot Kungsgatan med sin betonade horisontalitet har en stark och personlig karaktär. Fasaden har inmurade dekorativa relieftegel, utformade av Gustaf och Aron Sandberg. Trappan till Malmskillnadsgatan har givits en förstärkt perspektivverkan.
This commercial building was designed by Cyrillus johansson and erected in 1931. The extended curved brick-faced facade, artistic detailing and the granite steps lend originality to a sober design. (2003)

Drottninghuset, Johannesgatan 16 (Drottninghuset 6)
Stiftelsen Drottninghuset tillkom 1686 för att bereda hem främst för äldre kvinnor. Uppkallad efter drottning Ulrika Eleonora d ä. Huvudbyggnaden är Stockholms äldsta ännu fungerande välfärdsanläggning. Ritad av M Spihler, uppförd 1689. Ombyggd 1775, arkitekt C F Adelcrantz, senare tillbyggd med flyglar. De ursprungliga sovsalarna har efter ombyggnad ersatts av små moderna lägenheter för äldre.
This is Stockholm’s oldest extant institution for the elderly. The main building, dating from 1689, and originally consisting of large dormitories for distressed gentlewomen, has been converted into sheltered housing. (2000)

Fersenska palatset, Grevgränd 2 (Fersenska Terrassen 6)
Amiralitetshuset från 1634, senare Wachmeisteriska huset, kom på 1700-talet i familjen von Fersens ägo. Inredning från 1760-talet av Jean Erik Rehn samt terrassen mot sjön är bevarade. Bland ägare märks Axel von Fersen d ä, greve, riksråd och ledande inom hattpartiet. Axel von Fersen d y, greve, riksmarsalk, blev som diplomat i Frankrike drottning Marie Antoinettes förtrogne. Han blev 1810 dödad av en folkmassa vid Riddarhustorget.
The old Admiralty building from 1634. later owned by the von Fersen family, one of whom was Count Axel Fersen, Marshal of the Realm. As a diplomat in France he became the confidant of Queen Marie Antoinette. (2000)

Gamla Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 6 (Näckström 28)
Uppfört 1875 för Jernkontoret, bildat 1747 för att främja svensk järnhantering. Arkitekt Axel Kumlien. Huset har sin förebild i fransk renässansarkitektur. Porträttmedaljongerna av svenska metallurger samt frisen med motiv från järnhanteringen är utförda av skulptören Frithiof Kjellberg. Huset byggdes om för Stockholms Enskilda Bank 1962-67, då de runda takkuporna tillkom. Arkitekt Peter Celsing.
The so-called ”Iron Headquaters”, inspired by Renaissance French architecture, were designed by Axel Kumlien and completed in 1875. The sculpted portraits show Swedish metallurgists. The building was refurbished to a design by Peter Celsing. (2003)

Hårlemanska malmgården och Centralbadet, Drottninggatan 88A (Islandet 20)
Malmgården uppfördes 1710 för Eva Johanna Hårleman och fick ny inredning 1748 till sonens, arkitekten Carl Hårlemans bröllop. Egendomen köptes 1901 av arkitekten Wilhelm Klemming, som byggde om husen. Han förnyade trädgården och ritade Centralbadet, uppfört 1904. 1965 köpte Stockholms Stad fastigheten. Huset rustades upp och öppnades åter 1989.
Hårlemanska malmgården. Built in 1710. The interior was specially designed för the architect Carl Hårleman in 1748. The famous public baths were built in 1904. After renovation the baths were reopened in 1989. (1998)

Konserthuset, Kungsgatan 41 (Konserthuset 2)
Uppfördes 1924-26 efter ritningar av Ivar Tengbom och räknas som en höjdpunkt i den svenska 20-tals klassicismen. Flera av 1920-talets konstnärer, bland dem Isaac Grünewald, har bidragit till interiörens utformning. Vid trappan mot Hötorget restes Carl Milles’ Orfeusgrupp 1936. I konserthuset sker den årliga utdelningen av Nobelprisen.
The concert Hall. Built 1924-1926. Architect, Ivar tengbom. The interior contains the work of prominent artists of the period, such as Isaac Grünewald. Carl Milles’ ”Orfeus” was erected by the steps in 1936. the Nobel Prize presentation ceremony is held here. (1998)

Konstakademien, Fredsgatan 12 (Uttern 1)
Huset mot Jakobsgatan byggdes 1671 av överståthållaren Axel Sparre, arkitekt Nicodemus Tessin d ä. Återuppbyggt efter branden i Klara 1751. På initiativ av C F Adelcrantz donerat till Konstakademien 1775 av kungliga styckgjutaren Gerhard Meyer. Ombyggt 1846, arkitekt Fredrik Blom. Om- och tillbyggt 1896 med utställningssalar, ateljéer och affärslokaler, arkitekt Erik Lallerstedt. Akademins konst- och arkitekturskolor är flyttade till Skeppsholmen.
The oldest part of the Academy of Fine arts dates from 1671 and is the work of Nicodemus Tessin the Elder. The premises were extensively altered and enlarged in 1846 an in 1896. (2000)

Konstnärshuset, Smålandsgatan 7 (Skravelberget Mindre 15)
Byggnaden som är inspirerad av venetiansk arkitektur, uppfördes 1897 av Svenska Konstnärernas Förening, arkitekt var Ludvig Peterson. Konstruktionen är av stål och betong, fasaden av portlandsten. Huset innehåller sällskapsrum för Konstnärsklubben och utställningslokaler samt en betydande samling konst, bl a väggmålningar och porträtt av kända svenska konstnärer. Konstnärsbaren, KB, inreddes 1932, arkitekt Björn Hedvall.
The headquarters of the Society of Swedish Artists was erected in 1897, architect Ludvig Peterson. The splendid Venetian facade hides a construction of steel and concrete. (2000)

Kulturhuset, Sergels Torg/Brunkebergsterrassen (Skansen 23)
Husets västra del, teaterbyggnaden stod färdig 1971 och uppläts först till provisoriskt riksdagshus. Ombyggd för Stadsteatern 1985. Den östra delen, utställningsbyggnaden, invigdes 1974. Arkitekt Peter Celsing. Den långa glasade fasaden mot Sergels torg ger insyn i den mångsidiga verksamheten. Tidigare fanns här borgerlig bostadsbebyggelse med rötter i 1600-talet samt Gymnastiska Centralinstitutet, GCI, från 1813.
This important public building, designed by Peter Celsing, dates from the 1970′s. The imposing glass facade was entended to make the manifold activities within the building visible from outside. (2000)

Kungsgatan, under Regeringsgatans bro
Brunkebergsåsen delade länge city i två delar. För att förena dem bröts Kungsgatan fram i början av 1900-talet för att invigas 1911. Under mellankrigstiden blev den stadens ledande affärs- och nöjesgata. Med sina biografer, modemedvetna butiker och de två ”skyskraporna” blev gatan också den moderna kontorstadens sinnebild. Det enhetliga arkitektoniska arkadmotivet längs gatans östra del – efter en idé av arkitekten Sven Wallander – bidrog till elegansen.
Central Stockholm was formerly divided into two sections by the Brunkeberg moraine.Kungsgatan was excavated in the early 20th century to link up the two neighbourhoods.With its elegant façades and twin “skyscrapers” Kungsgatan became Stockholm’s leading shopping street between the world wars, with fashionable stores, cinemas and cafés. (2013)

Kungstornen, Kungsgatan 30, 33 (Polacken 26 och Stuten 16)
Arkitekt Sven Wallander föreslog 1915 att Kungsgatans östra del skulle få en enhetlig hushöjd med två ”skyskrapare” i korsningen vid Malmskillnadsgatan. Denna idé fastställdes i stadsplan 1919. Norra Kungstornet stod efter hans ritningar färdigt 1924. Högst upp låg en tid natt-klubben Blue Heaven och senare fotografen K W Gullers arbetsplats. Södra Kungstornet, ritat av arkitekt Ivar Callmander, stod färdigt 1925. I översta våningen låg förr Restaurant Pagod.
The Kungsgatan towers, The North Tower, completed in 1924, was designed by architect Sven Wallander. The South Tower is from 1925 and was designed by architect Ivar Callmander. (1998)

Kvarteret Vätan 22 (Regeringsgatan 80/Snickarbacken 7, (Vätan 22)
Den stora byggnaden från 1899 är bara en del av ett tänkt katolskt centrum som skulle omfatta församlingshus, en skola för pojkar, bostadshus och på granntomten i söder en katedral. Byggherre var Jesuitorden och arkitekter Isak Gustaf Clason och Bror Almquist. De rikt skulpturalt smyckade kalkstensfasaderna i sengotisk stil är ett exempel på Clasons förkärlek för äkta fasadmaterial. I bostadshuset mot Snickarbacken inrymdes 1929 Otte Skölds och Åke Pernbys målarskola – idag Pernbys.
Erected in 1899, the building was part of a proposed Jesuit centre in Stockholm comprising parish rooms, a school for boys and residential quarters as well as a grand church. It was designed by Isak Gustaf Clason and Bror Almquist and reflects Clason’s love of natural materials and carved limestone ornamentation. Since 1929 the building on Snickarbacken has housed an art school.(2015)

LO-huset, Barnhusgatan 18 (Skolan 1)
Uppfördes 1899 för trävaruhandlaren Gustaf Carlberg. Arkitekt Ferdinand Boberg. Kungliga Vetenskapsakademins nobelkommittéer hade lokaler här till 1909 och Svenska Akademins Nobelinstitut till 1921. Huset förvärvades 1926 av Landsorganisationen i Sverige. LO har sedan dess säte här vid Norra Bantorget, som blivit ett centrum för svensk arbetarrörelse. Sven Wallander, Olle Hjortzberg m fl arkitekter och konstnärer har bidragit vid utformningen av byggnaden.
Designed by the noted architect Ferdinand Boberg and erected in 1899 the building has been the headquarters of the Swedish Confederation of Trade Unions, LO, since 1926. (2000)

Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 (Hägern Större 9)
Huset stod färdigt 1906. Arkitekt var Carl Westman, som också formgav den fasta inredningen samt möbler och armatur. Portalen har reliefer av Christian Eriksson. Husets inre är till större delen i originalskick. Fasaden av oputsat, handslaget tegel och med smårutiga fönster i murlivet knyter an till engelsk hantverkstradition vid sekelskiftet.
The premises of The Swedish Society of Medicine were designed by Carl Westman and completed in 1906. The exterior of the building shows influences from the English Arts and Crafts Movement. The interiors remain largely unaltered. (2003)

Myrstedts hörna, Kungsgatan 5 (Bocken 26)
kallades ofta detta affärs- och kontorshus uppfört för Myrstedt & Stern 1908–1910. Det var Stockholms första hus med en konsekvent genomförd skelettkonstruktion av armerad betong. Fasaden med sina vertikalt betonade murpelare är klädd med sandsten från Visingsö, rikt profilerad och med dekor i form av grinande djurhuvuden. Huvudentrén till Myrstedts mattaffär låg ursprungligen i en öppen del i bottenvåningens hörn. Arkitekt var Ernst Stenhammar och konstruktör Henrik Kreüger.
The shop and office building was designed for the firm of Myrstedt & Stern in 1908-1910. It was the first building in Stockholm that used a reinforced concrete skeleton. The façade is covered with sandstone richly sculpted with grinning animal heads. The architect was Ernst Stenhammar and the structural engineer Henrik Kreüger. (2013)

NK-huset, Hamngatan 18-20 (Hästen 19)
Varuhuset uppfördes 1912-15 för AB Nordiska Kompaniet, bildat 1902 för en exklusiv kundkrets genom ett samgående mellan K M Lundbergs varuhus vid Stureplan och Joseph Leja vid Regeringsgatan. Arkitekt var Ferdinand Boberg. Byggnaden har bärande stomme av stål och fasad av granit. Den glastäckta ljusgården har delvis bevarad ursprunglig dekor. Sedan 1991 är NK ett fastighetsbolag med fristående specialaffärer.
The NK department store. Built 1912-1915, with an exclusive clientele in mind, for AB Nordiska Kompaniet. Architect, Ferdinand Boberg. The building has a loadbearing steel frame and a granite facade. (1998)

Norra Latin, Drottninggatan 71B (Barnhuskällaren 6)
Var ursprungligen ett latinläroverk för gossar, invigt 1880. Det ersatte Klara trivialskola och Stockholms gymnasium på Riddarholmen. Arkitekten, Helgo Zettervall, var en av landets ledande. I samklang med skolans humanistiska ideal är stilen florentinsk renässans. Två glastäckta palatslika ljusgårdar omger ett magnifikt trapphus. Skolan har väggmålningar av prins Eugen, Carl Larsson, Bruno Liljefors och Axel Törneman. Den blev 1989 konferensanläggning.
This school opened for boys in 1880, designed by the prominent architect Helgo Zettervall. Tho palatial light-wells surround a noble staircase and there are murials by leading artists of the time. It became a conference centre in 1989. (2003)

Oscarsteatern, Kungsgatan 63 (Hasseln 4)
Byggherren Isaak Hirsch lät uppföra en teater för operettföreställningar i kombination med ett affärshus åt Vasagatan. Kungliga operans arkitekt Axel Anderberg har här utformat fasader och teatersalong i jugendbarock. Oscarsteatern öppnade 6 december 1906 med Offenbachs Frihetsbröder. Albert Ranft var dess direktör 1906-26. 1907 gavs här den första svenska föreställningen av Glada Änkan, som gick 185 gånger.
The theatre was built by Isaak Hirsch, to a design by Axel Anderberg who also designed the opera house. Since opening in 1906 with Offenbach’s les Brigands it has been the home of light opera and musicals in Stockholm (2000)

Stuckatörens hus, David Bagares Gata 10 (Vätan 18)
Uppfördes 1883 för eget bruk av Axel Notini. Arkitekt var Valfrid Karlsson. Bland de hantverkare av italiensk härkomst som vid 1800-talets slut smyckade Stockholm med stuckarbeten var Notini den främste. Exteriören blev hans mästarprov. På tomten låg även verkstad och bostadshus för arbetarna. 1992 köpte Samfundet S:t Erik familjens paradlägenhet 1 tr upp och överlämnade den som gåva till Stockholm Stad. Visas nu som museum.
Axel Notini, who erected this building for his own use in 1883, was the most brilliant of the Italian craftsmen who reintroduced the art of stucco to Stockholm. The Notini family’s magnificent apartment is now a museum. (2000)

Sverigehuset, Hamngatan 27 (Kungliga Trädgården 7)
Byggnaden uppfördes 1968 för Svenska institutets funktion som informationscenter. Arkitekt Sven Markelius. Fasaden av betong har gjutits mot en räfflad form, som givit en naturstensliknande yta. Tidigare stod på platsen en byggnad från 1866 som inrymde Blanchs Café & Restaurant, Blancheteatern samt konstgalleri och ateljéer.
Designed by Sven Markelius the building was erected in 1968 to house the Swedish Institute. It replaced the popular Blanchs Café & restaurant and the Blanche Theater. (2000)

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3 (Katthavet 5)
Uppfördes 1867-70 av Judiska Församlingen i reformvänlig anda. Arkitekt F W Scholander. Den massiva fästningslika exteriören i putsat tegel med kraftiga konsolgesimser vid gavlarna är inspirerad av fornassyrisk arkitektur. Fasadens fönster visar karaktäristiska motiv, byggda på hexagrammet. Mot den yttre slutenheten kontrasterar den öppna, treskeppiga interiören med rikt färgspel på en grund av ljus sepia. Även här finns orientaliska inslag.
The synagogue was designed by F W Scholander and built in 1870. A strict exterior of plastered brick, inspired by Assyrian architecture, contrasts with the spacious and rich interior. (2000)

Sörensenska huset, Blasieholmstorg 9-11 (Fersenska Terrassen 6)
Huset mot Blaiseholmstorg uppfördes 1882-88 av trävarufabrikanten Niels Georg Sörensen efter ritningar av A E Melander och Helgo Zettervall. På 1970-talet restaurerades byggnaderna för Handelsbanken och ett nytt hus mot Stallgatan ritades av Carl Nyrén. Sivert Lindblom gestaltade torget. Mot Grevgränd ligger Amiralitetshuset, byggt 1634, senare ägt av familjen von Fersen. En inredning från 1760-talet av Jean Erik Rehn är bevarad.
The building facing onto Blasieholmstorg was built 1882-1888. The exterior is the work of architect Helgo Zettervall. The part on Grevgränd is the old Admiralty building from 1634, later owned by the von Fersen family. (2000)

Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 (Spektern 8)
Svenska Tändsticks AB:s huvudkontor byggdes 1926-28. Arkitekt Ivar Tengbom, byggmästare Kreuger och Toll. Palatset är byggt kring en halvcirkelformad entrégård med en fontän av Carl Milles. En del exklusiva interiörer är bevarade, t ex sessionssalen med mahognyinredning och med muralmålningar av Isaac Grünewald.
Built 1926-1928. Architect, Ivar Tengbom. the fountain in the courtyard is the work of Carl Milles. Some exclusive interiors are preserved, such as the conference room in mahogany with murals painted by Isaac Grünewald. (1998)

Varuhuset PUB, Hötorget 13-15 (Torgvågen 7)
Ursprungligen manufakturaffär, grundad av Paul U Bergström 1882. Byggt 1917-37. Huset vid Kungsgatan tillkom 1917, fasad Cyrillus Johansson, byggnaden mot Hötorget 1925, arkitekter E Bernhard och H Ahlberg. Husen mot Drottninggatan sammanbyggdes 1937, ark. A von Schmalensee. Bohagshuset vid Drottninggatan byggdes 1955-59, arkitekter Erik och Tore Ahlsén. Efter Paul U Bergströms död 1934 övertogs varuhuset av Konsum. Drivs sedan 1994 som entrepenörsvaruhus.
The present store premises were erected between 1917 and 1937 with the addition of the notable building southt of Drottninggatan in 1959. The complex reopened after alterations in 1994. (2000)

Warodellska huset, Drottninggatan 82 (Svärdfisken 2)
Huset uppfördes 1854 för handlanden Lars Johan Warodell efter ritningar av arkitekt Fredrik Wilh. Scholander. Biografen Skandia är en tillbyggnad från 1920-24 ritad av arkitekt Ragnar Hjort. Biografinredningen är utförd av arkitekt Gunnar Asplund och räknas som en höjdpunkt i 1920-talets interiörkonst.
The Warodell House. Main building from 1854. Annex was built for the Skandia cinema 1920-24. Cinema interior by architect Gunnar Asplund. It is considered as a highpoint in the interior design of the 1920s. (1995)

 

Vasastaden

AB Vin- & Spritcentralen, Sankt Eriksgatan 121 (Städet 9)
Lagerbyggnaden från 1924 med sin tidstypiska tegelbehandling ritades av Cyrillus Johansson. Från det närbelägna Norra Station kom järnvägsvagnar med drycker som togs in i en väldig hiss. Den utsvängda takfoten är en för arkitekten typisk kinesiserande detalj som här tas upp av portalens granitlejon, skulpterade av A. Almqvist. Samtidigt ger den en meter höga takrännan i betong byggnaden dess karaktäristiska takfot. Huset är idag kontoriserat.
The building was designed by Cyrillus Johansson in the years 1920-1924 as warehousing and offices for the Swedish wine and spirits monopoly. The curved “Chinese” roof is typical of the architect. Chinese inspiration is repeated in the sculpted granite lions flanking the main entrance. (2013)

Carl Eldhs ateljé, Lögebodavägen 10 (Vasastaden 1:64)
Carl Eldh (1873-1954) var en av sin tids ledande skulptörer och har gjort monumenten över Strindberg i Tegnérlunden och Branting på Norra Bantorget. Ateljén byggdes 1918, ritad av Ragnar Östberg. Den uttrycker en nordisk klassicism anpassad till områdets enkla 1700-talsbebyggelse. Utöver två ateljéer ryms ett runt tusculum (vilorum). Frånsett en utbyggnad på baksidan från 1965 står huset som skulptören lämnade det och visas som museum.
Carl Eldh (1873-1954) was one of Sweden’s leading sculptors. His wooden studio was erected in 1918, designed by Ragnar Östberg, architect of Stockholm’s City Hall. The studio is a small masterpiece of Scandinavian classicism. (2006)

F d Stockholms högskola, Kungstensgatan 45 (Kungstenen 5)
Stockholms högskola bildades 1878,finansierad av privata och kommunala medel. Öppna föreläsningar hade börjat året innan. År 1904 fick högskolan examensrätt och kunde 1909 flytta in i en egen byggnad,
ritad av arkitekt Victor Bodin. Tomten låg väl placerad i anslutning till vetenskapliga institutioner som Observatoriet och Tekniska högskolan på Drottninggatan. Byggnaden i nybarock har två överbyggda ljusgårdar som centrum i planen. I dag ägs och disponeras huset av Folkuniversitetet.
Stockholm University College, founded in 1878, moved into its purpose-built premises in 1909. The building was designed in a restrained neo-baroque idiom by Victor Bodin, a prominent Stockholm architect. It features two grand top-lit halls with galleries.(2015)

Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5 (Stengodset 2)
Uppförd 1929-30 för Filadelfiaförsamlingen, vars första föreståndare och pastor var Lewi Pethrus. Arkitekt Birger Jonsson. Kyrksalen, som rymmer 2500 deltagare, avtecknar sig i den stora, buktande fasaden. Sammanbyggd med Rörstrands slott från 1630-talet, indrogs till kronan 1698. Ägorna uppläts till fabriker. Rörstrands porslinsfabrik, landets äldsta och största, låg här 1726-1926.
The Filadelfia Church was designed by Birger Jonsson and completed in 1930. The main auditorium seats 2500 people. Adjoining the church is the Palace of Rörstrand dating fom the 1630′s. (2003)

Spökslottet, Drottninggatan 116 (Kungsstenen 4)
Är ett köpmannapalats från stormaktstiden, byggt 1699-1702 av Hans Petter Scheffler (spegelmonogram över smidesgrindarna) med välbevarad inredning. Spökhistorier förknippas med ägaren Baltzar Knigge (död 1796) samt med ett nu försvunnet gravvalv i den stora trädgården. Lusthuset från början av 1700-talet. Publicisten Lars Johan Hiertas familj ägde huset 1874-1924. Spökslottet var säte för ledningen för Stockholms högskola (universitetet) 1926-1976 och rymmer nu universitetets representationslokaler.
This imposing mansion, formerly notorious as a ”haunted” house, was built in 1702 by Hans Petter Scheffler, a successfull merchant. From 1926 to 1976 it was the chancellor’s office of Stockholm University. There is an elegant summerhouse in the grounds. (2006)

Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 (Spelbomskan 16)
Byggt som huvudbibliotek för Stockholms Stad 1924-28, arkitekt Gunnar Asplund. Reliefer i vestibulen av Ivar Johansson, i barnavdelningen sagogrotta målad av Nils Dardel. Byggnaden bilder genom sin arkitektur en höjdpunkt och samtidigt en slutpunkt för den svenska 20-talsklassicismen och förebådar i flera avseenden den kommande funktionalismen.
Built 1924-1928 as the main public library for the City of Stockholm. Architect, Erik Gunnar Asplund. Architecturally the building represents both a high point and a final point in Swedish 1920′s Classicism and heralds in an number of respects the arrival of Funcionalism in Sweden. (1998)

Stockholms Gamla Observatorium, Drottninggatan 120 (Vasastaden 2:98)
Byggdes 1753 av Kungliga Vetenskapsakademien. Arkitekt var Carl Hårleman och föreståndare Pehr Wargentin. Forskning i astronomi, meteorologi och geografi bedrevs här. Astronomin flyttades 1931 till Saltsjöbaden och byggnaden blev geografisk institution. Den rymmer nu Observatoriemuséet. En av upplysningstidens få bevarade institutionsbyggnader.
The Old Observatory, built by The Royal Swedish Academy of Sciences in 1753. It was a center for research in astronomy, meteorology and geography. Today it houses The Observatory Museum. One of the few buildings preserved from the Enlightenment ages. (1995)

Studentpalatset, fd Juridicum, Norrtullsgatan 2 (Bergsmannen Större 8)
uppfördes för Stockholms högskolas juridiska och humanistiska fakultet med Erik Lallerstedt som arkitekt. Första skissen tillkom 1918, byggnaden invigdes 1927. Den är utförd i kraftfull tjugotalsklassicism med en
tempelgavel åt söder och entré omgiven av hermer. De av Ivar Johnsson skulpterade huvudena föreställer, från vänster till höger, Sokrates, Platon, Aristoteles och Sofokles. Den inre planen är upplagd kring en monumental trappa med dubbla trapplopp och öppna promenadgångar.
This forceful, neo-classical building was designed by Erik Lallerstedt and opened in 1927 to serve the needs of the Law Department at Stockholm University. The south elevation takes the form of a classical temple pediment.The figures guarding the entrance were carved by Ivar Johnsson. They depict Socrates, Plato, Aristotle and Sophocles.(2015)

Sveaplans gymnasium Sveavägen 160 (Cedersdal 5)
Den f d flickskolan i renlärig funktionalism från 1936 ritades av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdal efter en arkitekttävling. Skolan fick enkelsidiga korridorer med ljusa klassrum och en fristående fritt formad aula på baksidan som nås från ett uppglasat trapphus. I entréhallen finns en stor väggmålning med kvinnomotiv av Bo Beskow. År 1996 restaurerades byggnaden för Stockholms universitet av SISAB i samarbete med AIX Arkitekter med fin förståelse för 30-talets arkitektur.
Originally built as a girls’ school in 1936 to a design by Nils Ahrbom and Helge Zimdal. The school is characterized by the bright and airy classrooms on single-sided corridors and the striking aula linked by glazed passageways. The building was renovated in 1996 to a plan by AIX Architects whose design shows a fine understanding of 1930s architecture. (2016)

Tullhusen vid Norrtull,  Norra Stationsgatan 40 A, B  (Vasastaden 1:100)
byggdes 1731-33 efter ritningar av Johan Eberhard Carlberg, stadsarkitekt 1727-73. Här, vid stadens norra gräns, tog man upp varutull. Tullporten som var utformad som en triumfbåge av trä låg mittemellan de tvåhusen. Sedan tullbevakningen upphört 1864fortsatte trafiken att gå mellan husen fram till 1940. Vid den senaste fasadrenoveringen 2013 hittade man den ursprungliga spritputsen och färgsättningen i rosa och grått som nu har återskapats.
The twin customs houses were erected in 1731-33 to a design by the city architect Johan Eberhard Carlberg. Customs dues were collected here until 1864. The main road into Stockholm from the north passed between the buildings until 1940. The customs houses are now restored to their original colouring. ( 1997 reviderad 2014)

 

Kungsholmen/Fredhäll

Fredhällsbadet, Snoilskyvägen/ Kungsholms Strandstig (Fredhäll 1:1)
Invigdes 1922 (kallades Tranebergsbadet till 1985) med nordiska simtävlingar. Det hade sex simbanor, hopptorn, åskådarläktare, arkitekt Waldemar Johansson. Det var en motsvarighet till Strömbadet vid Riddasholmen. Pga dålig vattenkvalitet infördes badförbud 1954, vilket upphävdes först på 1970-talet. Badet ägs av Stockholms stad och har genomgått flera ombyggnader. Det originella soldäcket tillkom 1949, arkitekt Allan Werner. Verksamheten har sedan 1947 säkrats tack vare Fredhälls badklubb.
The open-air bath was inaugurated in 1922. It had six swimming lanes, a diving tower and a stand for spectators. The unique sundeck was added later. Since 1947 the Fredhäll Bathing Club has maintained the bath. (2006)

Kollektivhuset, John Ericssongatan 6 (Fågelbärsträdet 13)
Sveriges första konsekvent genomförda kollektivhus från 1935 inspirerades av bl.a. Alva Myrdal och ritades av Sven Markelius – en av de första medlemmarna. De cirka femtio små lägenheterna med kokvrår kompletterades med en utbyggd service: barnstuga enligt progressiva idéer samt restaurang och butik i bottenvåningen. Mathissar till alla kök och tvättnedkast från korridorerna tänktes avlasta kvinnorna. Restaurering 1990-91 genom bostadsrättsföreningen i samarbete med arkitektkontoret ARKSAM.
Built in 1935 to a design by Sven Markelius, Sweden’s first service apartments aimed to make life easier for professional women with families. There was a progressive children’s nursery, meals could be supplied from the restaurant via a kitchen lift and there were laundry chutes on each floor. (2015)

Sankt Erikspalatset, Sankt Eriksgatan 63 (Kättingen 30)
uppfördes 1907-1910 efter ritningar av Gunnar Morssing på arkitektfirman Dorph & Höög. Den slutliga utformningen anses vara en kompromiss av flera tidigare förslag, som även omfattade Sportpalatsets tomt, utförda av Hagström & Ekmans arkitektkontor. Genom att placera två hus på varandra, det undre om tre våningar, det övre om sex, kringgicks byggnadsstadgan som endast tillät fem våningar och en höjd av 22 meter. Ett ovanligt högt torn gjorde att byggnaden kallades skyskrapare.
Completed in 1910 the building was designed by Gunnar Morssing. By designing two buildings placed on top of each other the architect circumvented the planning regulations with their maximum height of 22 metres above the street. The lofty tower made the structure Sweden’s tallest residential building at the time – a so-called skyscraper. (2013)

Sportpalatset, Sankt Eriksgatan 58 (Roddaren 38)
ritat 1929–1930 av arkitekten Jean Sigfrid Adrian hade idrotten som sin bärande idé.Simbassängen var före 1940-talet en av åtta i hela världen med 50-metersbanor. Härtill kom tennis- och bowlingbanor samt gymnastiksalar.En planerad teater ersattes av en biograf som på 1970-talet byggdes om till studio för popgruppen ABBA. Högst upp bodde djurmålaren Bruno Liljefors som lär ha utfordrat fåglar från sina öppna fönster och låtit dem flyga fritt in och ut.
THE SPORTS PALACE was designed by Jean Sigfrid Adrian in 1929-1930. The 50-metre swimming pool was one of a handful of indoor pools of this size in the world at the time. The building also housed tennis courts and gymnasiums. Plans for a theatre materialized as a cinema which was converted into a studio for ABBA in the 1970s. The famous nature painter Bruno Liljefors lived on the top floor. (2013)

Stockholms Rådhus, Scheelegatan 7 (Fruktkorgen 1)
Rådhuset byggdes 1909-15 för att ersätta det rådhus som var inrymt i Bondeska palatset vid Riddarhustorget. Arkitekt Carl Westman. Rådhuset anknyter till vasatidens byggnadskonst och är ett viktigt verk i vår nationella arkitektur. Ytterarkitekturen fortsätter i det inre med putsade tegelmurar och valv. Skulpturer av Christian Eriksson samt Aron och Gustaf Sandberg. Dekorationsmålningar utförda av Olle Hjortzberg och Filip Månsson.
The Law Courts were built in 1909-15 to a design by Carl Westman. With architectural inspiration from the Vasa period and sculptures and murals by leading artists this is an important building from the period. (2000)

Söderort

AB MACK, Bensinpumpsfabrik, Tegelbruksvägen 20 (Konvolvulus 18)
Vid mitten av 1910-talet låg Sveriges första bensinpumpsfabrik här. Pumparna, som hade automatiska mätare, uppfanns av ingenjör Oscar Andersson. Hans och de andra delägarnas begynnelsebokstäver bildade företagsnamnet AB MACK. Namnet göts in på pumparna som snart kunde hittas över hela landet. Med tiden kom det att bli den gängse benämningen på bensinstationer. Runt hörnet, på Vattenledningsvägen, låg en av de allra första ”mackstationerna”. Huset byggdes 1912 och rymmer idag bostäder.
Sweden’s first factory making petrol pumps was established here in the early 20th century. The name of the company, AB MACK, was formed from the initials of the principal owners. The petrol pumps were revolutionary in that they measured fuel automatically and “mack” became a household word for Swedish petrol stations. (2015)

Björkhagens Höghus, Björkhagsplan 9 (Duggregnet 5)
ritades av den ungerskfödde arkitekten Georg Varhelyi 1954 för Svenska Bostäder AB och annonserar på långt håll stadsdelens centrum. Fönstrens olika former och placering har gjorts till dekorativa element i den anslående fasaden. När huset byggdes var det Stockholms högsta bostadshus och inrymde alltifrån bostäder för ungdomar, familjer och pensionärer till daghem, medborgarhus, ateljéer, restaurang och bensinstation.
The tower block that forms the central feature of Björkhagen was designed by Hungarian-born architect Georg Varhelyi in 1954. He skilfully varied the size and placement of the windows to create a striking exterior. The building originally combined residential accommodation with facilities such as a nursery school, civic office, artists’ studios, restaurants and petrol station. (2012)

Farsta Centrum, Farsta Torg (Storö 21)
Farsta byggdes som en ABC-stad med Arbetsplatser, Boende och Centrum enligt Stockholms generalplan från 1954. Farsta centrum ritades av arkitektkontoret Backström & Reinius och invigdes 1960. Då var det landets största och modernaste stadsdelscentrum med varuhusen NK, Kvickly och Torgets form var inspirerat av Piazza delle Erbe i italienska Verona. Tempos skärmfasad i betong kallades allmänt för Tårtpappret”.
The suburb of Farsta was designed as a complete new town with workplaces, residential areas and a shopping precinct.The precinct, opened in 1960, was designed by architects Backström & Reinius and was Sweden’s most up-to-date shopping centre at the time. The design of the square was inspired by the Piazza delle Erbe in Verona. (2014)

Gamla Enskede, Stora Gungans väg 2 (Grepen 17)
är Stockholms första trädgårdsstad, byggd enligt P O Hallmans stadsplan från 1908 med förebilder från England och Tyskland.Befolkningsökningen gjorde att staden måste växa utanför tullarna. Genom den nybildade Tomträttskassan kunde egnahemsbyggaren få ekonomisk hjälp att bygga något av de 18 typhus, villor eller parhus, som man kunde välja bland. Radhusen på Margaretavägen var bland de första i landet. Här i centrum låg postkontor, en missionskyrka och flera affärer. Konsumhuset uppfördes 1913 för Konsumentföreningen Thule, den första i sitt slag utanför tullarna.
Stockholm’s first garden-city suburb was inspired by urban planners in Britain and Germany. Local people built their own family houses, based on one of 18 approved designs.The scheme included Sweden’s first terrace houses as well as shops and public buildings. (2014)

Hökarängens centrum, Hökarängsplan 18 (Rågsikten 2)
invigdes 1952 med Sveriges första gågata,kantad av affärer men helt utan biltrafik,en föregångare till Sergelgatan och många andra gågator runt om i landet. Arkitekt var David Helldén, som också ritat det veckade höghuset i gågatans fond vilket markerar stadsdelens centrum. Affärernas neonskyltar förstärker gatans 50-talskaraktär. Hökarängen blev 1950 slutstation på tunnelbanelinjen som gick från Slussen och betraktas som en av Stockholms första tunnelbanestäder.
Sweden’s first pedestrian street, lined by shops, opened in Hökarängen in 1952. The architect was David Helldén who also designed the high-rise building that marks the centre of the community.  Hökarängen was planned to take advantage of the new metro link with Stockholm which opened in 1950. (2013)

Västertorp, Störtloppsvängen 13 (Störtloppet 4)
byggdes ut 1949-1954, en god representant för stadsplanetänkandet och bostadsbyggandet i efterkrigstidens Stockholm. Här prövade man trafikseparering för första gången i Sverige; bilar och fotgängare skulle aldrig behöva mötas. Centrum markeras av det höga skivhuset och de två T-banestationerna av tidstypiska stjärnhus. I de många gröna rummen mellan husen och i centrum finns en unik samling skulpturer och konst av högsta klass, donerad av exploatören Olsson & Rosenlund.
This fine example of urban planning was built between 1949 and 1954. It was the first Swedish suburb to separate pedestrians from motor vehicles with apartment buildings grouped round communal gardens. A notable series of public sculptures, donated by the builders, is a striking feature. (2014)

Årsta centrum, Årsta torg 2-8, (Årstalund 3)
ritades för Riksbyggen under 1940-talet av bröderna Erik och Tore Ahlsén och stod klart 1953. Det är med sin blandning av kommersiella och kulturella funktioner det första exemplet på stadens ambition att skapa socialt och demokratiskt fungerande mötesplatser i de nya stadsdelarna efter engelsk förebild. Stor omsorg har lagts om den arkitektoniska utformningen. Väggmålningarna skapades kollektivt av Ahlséns arkitektkontor. Bror Marklunds skulptur Gycklarna tillkom 1966.
The public square was designed in the 1940s by brothers Erik and Tore Ahlsén. With its mix of commercial and cultural functions it represents Stockholm’s first attempt to create a public meeting place in a new suburb. The murals were painted by the staff of the Ahlsén architectural partnership. Bror Marklund’s bronze jesters were placed there in 1966. (2013)

Västerort

Biografen Fontänen, Vällingby Torg 35-39 (Tre Brunnar 1)
1950-talets Vällingby blev tidigt internationellt ryktbar med sitt centrala torg byggt över T-banan och sin kombination av arbete, boende och centrumaktiviteter, den s.k. ABC-staden. Detta skiljde ut den från äldre förorter som mer varit inriktade på boende. Planens intentioner togs upp av arkitekterna Backström & Reinius som utformade de flesta av torgets byggnader, bl a biografen Fontänen som renoverades och utvidgades med flera salonger under jord 2006.
Vällingby is internationally famous as a “new town” with its central square built above the subway station and a mix of residential neighbourhoods, workplaces, shops and public services. New ideas for urban planning were developed by architects Backström & Reiniuswho were responsible for most of the buildings on the square, including the cinema which was renovated and extended below ground in 2006. (2012)

Blackeberg, Blackerbergsplan
är en välbevarad tunnelbanestadsdel från 1950-talet med bebyggelse längs långa terränganpassade gator i kuperad skogsmark. Blackebergs station, som ritades av Peter Celsing, invigdes när hela tunnelbanelinjen mellan Hötorget och Vällingby öppnades år 1952. Torget med sina tre snäckformade fontäner utformades av Erik Glemme. Skolorna placerades nära torget för att aula,simhall, gymnastiksalar och bibliotek skulle vara lätt tillgängliga för allmänheten.
This 1950s suburb, centring on the subway station, is carefully adapted to the existing landscape. The station was designed by Peter Celsing and was opened in 1952. The square and its fountains were designed by Erik Glemme. The local schools were sited close to the square so that their public areas – auditoriums, swimming pools, gymns and libraries – were accessible to the community.(2013)