Verksamhet

Samfundet väcker intresse för och sprider kunskap om Stockholms historia, främst genom medlemsaktiviteter, seminarier, anslag, årsbok och kulturhusskyltar.

Samfundet verkar för:

  • tillvaratagande av stadens och stadslandskapets befintliga kvalitet, särart och historia.
  • satsningar på arkitekturens möjligheter att skapa och förstärka god livsmiljö och identitet.
  • en flexibel stadsstruktur med framtida möjligheter till expansion och till alternativa transportsätt.
  • att beslut i byggnads- och stadsplanefrågor skall fattas i stor öppenhet på basis av seriös analys och grundliga studier av alternativa förhållningssätt
  • förbättrade möjligheter för vänmuseerna att arbeta som kreativa krafter i staden, som kunskapsbaser och expertorgan.

Samfundet agerar främst i frågor som är av synnerlig vikt för Stockholm eller som har stor betydelse för flertalet Stockholmare.

Samfundet skall vara en röst i dialogen med hjälp av medlemmar, vänmuseer och media. Dialogen åstadkommes genom en aktiv medverkan i debatten om byggnads- och stadsplanefrågor, lämna synpunkter genom skrivelser till berörda parter samt anordna seminarier inom angelägna byggnads- och stadsplanefrågor.