Ekonomi & stiftelseförvaltning

Samfundet S:t Erik

Samfundet S:t Eriks verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, donationer samt avkastning från samfundets värdepappersportfölj.

Årsredovisning

Samfundet S:t Eriks upprättar årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen. Den framläggs vid årsmötet, varvid medlemmarna har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Årsredovisningen och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor. Revisorerna rapporterar sina synpunkter i en revisionsberättelse som föredras på årsmötet. Både årsredovisningen och revisionsberättelsen finns även i  samfundets årsbok, det efterföljande året.

Nedan hittar du årets årsredovisning och föregående års årsredovisningar.

Årsredovisning 2017 Samfundet S:t Erik

Tidigare årsredovisningar

Stiftelseförvaltning

Samfundet S:t Erik förvaltar två stiftelser – Stiftelsen Axel Hirschs fond och Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. Stiftelserna lämnar anslag och stipendier, efter beslut av samfundets styrelse, till forskning och undervisning om Stockholm och dess historia.

Stiftelsen Axel Hirschs fond

I februari 1966 upprättade Axel Hirsch ett testamente i vilket han donerade en summa pengar till Samfundet S:t Erik för bildandet av en fond vars avkastning skulle användas för samfundets syften.

Stiftelsen Axel Hirschs fond har till ändamål är att främja utbildning och vetenskaplig forskning om staden Stockholm, dess historia, topografi, kultur- och naturminnesmärken. Den förvaltas av samfundet, som företräds av ordföranden och skattmästaren. Anslag beslutas av samfundets styrelse.

Genom åren har anslag utdelats bland annat som tryckbidrag till avhandlingar, till utställningar på Stockholms stadsmuseum och till forskningsprojekt rörande Stockholm.

Nedan hittar du årets årsredovisning och föregående års årsredovisningar.

Årets årsredovisning Stiftelsen Axel Hirsch fond 2016

Alla årsredovisningar (under arbete)

Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana

I syfte att öka forskningen kring Stockholm och dess historia avskiljde förlagschef Margot Höjering i augusti 2001 aktier till Samfundet S:t Erik. Dessa skulle placeras i en stiftelse med namnet Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana.

Stiftelsen har till ändamål är att utdela stipendier till forskare som har för avsikt att såväl bedriva forskning kring Stockholm och dess historia som publicera uppnådda resultat i bokform. Samfundet S:t Erik är stiftelsens förvaltare och företräds av ordföranden och skattmästaren. Samfundets styrelse beslutar om stipendierna.

Nedan hittar du årets årsredovisning och föregående års årsredovisningar.

Årsredovisning 2017 Stiftelsen Höjerings bokförlag för Stockholmiana

Alla årsredovisningar (under arbete)