Ekonomi & stiftelseförvaltning

Samfundet S:t Erik

Samfundet S:t Eriks verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, donationer samt avkastning från samfundets värdepappersportfölj.

Årsredovisningar & verksamhetsberättelser

Samfundet S:t Eriks upprättar årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen. Den framläggs vid årsmötet, varvid medlemmarna har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Årsredovisningen och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor. Revisorerna rapporterar sina synpunkter i en revisionsberättelse som föredras på årsmötet. Både årsredovisningen och revisionsberättelsen finns även i  samfundets årsbok, det efterföljande året.

Nedan hittar du årets årsredovisning och föregående års årsredovisningar.

Årsredovisning 2022 Samfundet S:t Erik

Revisionsberättelse 2021 

Verksamhetsberättelse 2022

 

 

Tidigare årsredovisningar från 2014 och framåt

Stiftelseförvaltning

Samfundet S:t Erik förvaltar två stiftelser – Stiftelsen Axel Hirschs fond och Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. Stiftelserna lämnar anslag och stipendier, efter beslut av samfundets styrelse, till forskning och undervisning om Stockholm och dess historia.

Stiftelsen Axel Hirschs fond

I februari 1966 upprättade med dr Axel Hirsch (1879-1967) ett testamente i vilket han donerade en summa pengar till Samfundet S:t Erik för bildandet av en fond vars avkastning skulle användas för Samfundets syften. Efter 1998 års nya stiftelselag ombildades fonden till en stiftelse och har sedan dess namnet Stiftelsen Axel Hirschs fond.

Stiftelsens ändamål är att ”främja utbildning och vetenskaplig forskning om staden Stockholm, dess historia, topografi, kultur- och naturminnesmärken”. Den förvaltas av samfundet, som företräds av ordföranden och skattmästaren. Anslag beslutas av samfundets styrelse.

Genom åren har anslag utdelats bland annat som tryckbidrag till avhandlingar och forskningsprojekt rörande Stockholm.

Nedan hittar du årets årsredovisning och revisionsberättelse samt föregående års årsredovisningar.

Årsredovisning Stifltesen Axel Hirsch fond 2022 med Revisionsberättelse 2022

Tidigare årsredovisningar från 2014 och framåt

Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana

År 2001 erhöll Samfundet en donation till ett värde av 852 530 kr från Margot Höjering (1920-2013). Donationen förvaltas i stiftelseform med namnet Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. År 2013 mottog stiftelsen tacksamt en testamentsgåva om 1 000 000 kronor efter Margot Höjering ”att användas för stiftelsens ändamål”.

Stiftelsens ändamål är att genom att dela ut stipendier till forskare ”öka forskningen kring Stockholm och dess historia, genom att utdela stipendier ur den löpande avkastningen på sin förmögenhet till forskare som har för avsikt att såväl bedriva forskning kring Stockholm och dess historia som publicera uppnådda resultat i bokform”.

Samfundet S:t Erik är stiftelsens förvaltare och företräds av ordföranden och skattmästaren.

Samfundets styrelse beslutar om stipendierna.

Nedan hittar du årets årsredovisning och revisionsberättelse samt föregående års årsredovisningar.

Årsredovisning Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana 2022 med Revisionsberättelse 2022 Sign

Tidigare årsredovisningar från 2014 och framåt