Presentation

Samfundet S:t Erik stiftades 1901 och blev därmed den första organisationen som allt sedan dess målmedvetet verkar för bevarande av bevarandevärda miljöer i Stockholm samt att tillvarata historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling.

Enligt stadgarna är samfundets uppgift

  • att sprida kännedom om Stockholms historia
  • att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig och kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken samt
  • att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling

Samfundet fullgör sin uppgift genom att anordna visningar, studiebesök och utflykter till intressanta byggnader och platser i Stockholm samt att anordna föredrag och debatter i aktuella ämnen under medverkan av framstående stockholmskännare.

Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, seminarier och möten, i eget namn eller tillsammans med andra organisationer, arbetar föreningen aktivt med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklingsfrågor och känsliga stadsmiljöfrågor.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, donationer samt avkastning från samfundets värdepappersportfölj.

Några av föreningens insatser för Stockholm

Samfundet S:t Erik var med och inrättade Rådet till skydd för Stockholms skönhet (1918) och Stockholms stadsmuseum (1937) och har påverkat stadsutvecklingen bl a genom att bilda AB Stadsholmen (1936) samt att köpa och rusta upp kv Cepheus i Gamla Stan. AB Stadsholmen överläts till Stockholms kommun 1967 och huvuddelen av kv Cepheus försåldes 1983 och resterande del 1991.

1992 förvärvade samfundet paradvåningen i ”Stuckatörens hus” på David Bagares gata och skänkte den till Stockholms stad.

Det gamla skråämbetet Vindragarlagets trappgavelhus på Stora Hoparegränd 6 i Gamla Stan, som ägts och förvaltats av samfundet sedan 1923 donerades 2006 till Stockholms stad genom AB Stadsholmen. Vindragarlagets härbärge visas för allmänheten i Stadsmuseets regi.

Prisutdelning

Samfundets belöningsplakett och pris delas årligen ut ”till den som i samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur”. Tillsammans med Stockholmsforskningen vid Stadsmuseet delas sedan 2009 Stockholmiapriset ut till studerande för bästa master- eller magisteruppsats om stockholmsförhållanden.

Här finns mer information om våra priser.

Anslag till forskning

Samfundet delar årligen också ut ett flertal anslag till forskning, dokumentation och utgivning av litteratur om Stockholm till enskilda personer, föreningar eller organisationer.

Här kan du läsa mer om Samfundet S:t Eriks olika anslag.

Stipendieverksamhet

Stiftelsen Axel Hirschs Fond och Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana, som båda förvaltas av samfundet, delar årligen ut stipendier enligt stiftelsernas respektive stadgar.

Mer om vår stipendieverksamhet.

Samverkan med Stockholms kulturliv

Samfundet är Stadsmuseet och Medeltidsmuseets vänförening. Obs! Stadsmuseet är stäng from 12 januari 2015 för ombyggnad och renovering och öppnar åter 2017.