Organisation

Samfundet S:t Erik leds av en styrelse bestående av en ordförande och sex ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter. Ordföranden väljs för ett år itaget. Ledamöterna och suppleanterna väljs för en tid om två år. Av dessa avgår vartannat år den ena hälften och vartannat år den andra hälften. Styrelsens förvaltning, samfundets ekonomiska räkenskaper samt dess årsredovisning granskas av två revisorer och två revisorssuppleanter. En revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserade revisorer. Revisorerna väljs för en tid av ett år. Valberedningen består av tre ledamöter som väljs för en tid av ett år.

Ordinarie styrelseledamöter

Monica Andersson, ordförande

Uppdrag i Samfundet S:t Erik:
Redaktionskommittén, Stockholmiapriset och skriver yttranden.  Samfundet S:t Eriks representant i AB Stadsholmens kulturhusprisjury.
Nuvarande arbete: Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet
Tidigare arbeten: Riksdagsledamot, statssekreterare, fastighetsborgarråd och stadsbyggnads- och miljöborgarråd i Stockholm samt generaldirektör för Banverket
Särskilda uppdrag: Senior rådgivare och ledamot i Klimatrådet, Tankesmedjan Global Utmaning.
Utbildning: Fil.dr i statsvetenskap

Per Björkman

Uppdrag i Samfundet S:t Erik:
medlemsrekrytering
Nuvarande arbete: Advokat (Ägare av advokatfirman Björkman AB)
Tidigare arbeten: Advokat sedan 1979, delägare Gunnar Lindhs advokatbyrå HB 1992-1998, ägare Per Björkman advokat AB 1991, delägare G. Sandströms advokatbyrå 1982-1990, bitr jurist advokatfirman Landahl 1976-1981
Särskilda uppdrag: Styrelseuppdrag diverse utlandsägda aktiebolag, ordförande i Gamla Stan Sällskapet
Utbildning: Jur kand Lund 1974, div examen London 1973; London School of Foreign Trade mm

Folke Dellström, skattmästare

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Samfundet S:t Eriks representant i AB Stadsholmen.
Nuvarande arbete: Egen verksamhet inom företagsekonomisk råd- givning samt utbildningsverksamhet .
Tidigare arbeten: Auktoriserad revisor 1971 – 1988, ekonomidirektör i börsnoterat byggnadsbolag 1988 – 1993, ekonomidirektör och vice VD i börsnoterat fastighetsbolag 1993-1998, ekonomidirektör i Ernst & Young AB 1998 – 2005
Särskilda uppdrag: Styrelseledamot i ett fastighetsbolag, styrelseordförande i en reklambyrå
Utbildning: Civilekonom

Sebastian Ulvsgärd

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Redaktionskommitté, kulturhusskyltgrupp, anslagsgrupp och skriver yttranden.
Nuvarande arbete: Bebyggelseantikvarie vid Stadsmuseet i Stockholm, Kulturmiljö.
Tidigare arbeten: Forskningsassistent, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet, 2012. Bebyggelseantikvarie, Piteå museum, 2013.
Utbildning: Fil.kand. i kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet, Göteborgs universitet.

Susanne Ingo, vice ordförande

Uppdrag i Samfundet S:t Erik:
Redaktionskommitté, medlemsrekrytering, anslagsgrupp, Min Stockholmsskildring och skriver yttranden.
Tidigare arbeten: Strateg Trafikverket, konsult regional utvecklingsplanering, Inregia AB, regionplanering, miljöfrågor, Landstinget, regionplane- och trafikkontoret, översiktsplanering, Stockholms stad, White arkitekter.
Särskilda uppdrag: Ledamot i Miljö- och skönhetsrådet, Vägverket, expert i Storstadsutredningen och Dennisförhandlingen, Regeringskansliet region Stockholm.
Utbildning: Arkitektexamen KTH

Laila Reppen, sekreterare

Uppdrag i Samfundet S:t Erik:
Redaktionskommitté, programgrupp, anslagsgrupp och skriver yttranden. Samfundet S:t Eriks representant i Rådet till för Stockholms skönhet.
Nuvarande arbete: Arkitekt SAR/MSA. Egen arkitektverksamhet med tonvikt på utbildning och bokproduktion inom arkitektur och stadsplanering
Tidigare arbeten:  Stadsbyggnadskontoret i Stockholm
Särskilda uppdrag: Undervisar i arkitektur och samhällsplanering för eftergymnasiala utbildningar. Författare till böckerna (i urval) Så byggdes husen 1880-2000, Så byggdes villan och Tidstypiskt
Utbildning: Arkitektexamen KTH

Jan Larsén

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: programgrupp, medlemsrekrytering
Nuvarande arbete: Senior advisor Strömma Turism & Sjöfart AB (Tidigare VD 1985-2019)
Tidigare arbeten: Managementkonsult Service Management Group AB, utlandsuppdrag i England, Frankrike och Philippinerna
Särskilda uppdrag: Medlem i WWF:s förtroenderåd, Medlem styrgruppen för Ekoparksfonden-WWF, Ledamot i styrelsen för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, Ledamot i styrelsen för Föreningen Svenskt Kulturarv, Hovleverantör
Utbildning: Civilekonom DHS 1980, London School of Foreign Trade 1977

Suppleanter

Jonas A Berglund, klubbmästare

Uppdrag i Samfundet S:t Erik:
Programgrupp, skriver yttranden, klubbmästare
Nuvarande arbete: Landskapsarkitekt LAR/MSA, delägare Nivå landskapsarkitektur AB
Tidigare arbeten: Landskapsarkitekt vid Stockholm Konsult, White Arkitekter, VBB samhällsbyggnadsavdelningen
Särskilda uppdrag: Sakkunnig i kommittén för minnesvården över Estonia-katastrofens offer (Statens Konstråd)
Utbildning: Landskapsarkitektsutbildningen SLU, Uppsala – Alnarp, Konstvetenskap, Stockholms universitet, Kulturmiljövård, Stockholms Universitet

Victor Edman

Uppdrag i Samfundet S:t Erik:
Redaktionskommittén och skriver yttranden.
Nuvarande arbete: KTH Arkitekturskolan. Docent i arkitekturhistoria med specialisering inom restaurering och kulturarvsfrågor. Är huvudsakligen verksam med forskning, undervisning och handledning. Har publicerat böcker och artiklar inom ämnesområdet.
Utbildning: Arkitektexamen KTH. Tekn Dr KTH. Restaureringskonst KKH.

Håkan Forsell

Uppdrag i Samfundet S:t Erik:
Jury Stockholmiapriset
Nuvarande arbete: Professor i Historia vid Stockholms universitet.
Tidigare arbeten: Forskningsledare vid IRS Erkner-Berlin.
Särskilda uppdrag: Dag-Hammarskjöld Stiftungsprofessur, Humboldt Univ. Berlin. Ordförande i Kulturrådets bedömningsgrupp för facklitteratur o facktidskrifter. Sakkunnig för FORMAS beredningsgrupp Urban society and urban development.
Utbildning:Fil dr. i Historia

Suzanne Lindhagen

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: kulturhusskyltar, programgrupp, planärenden och skriver yttranden.
Tidigare arbete: Antikvarie, Kulturmiljöenheten, Stadsmuseet i Stockholm, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet.
Utbildning: Fil kand i Konsthistoria och etnologi 1977, KKH 1980-81
Särskilda uppdrag: styrelseledamot i Föreningen Stigberget

Adjungerade ledamöter

Fredrik Linder

Nuvarande arbete: Stadsantikvarie och chef för Stadsmuseiavdelningen.
Uppdrag i Samfundet: adjungerad till styrelsen
Tidigare arbeten: departementsråd och chef för enheten för kulturarv och livsmiljö vid Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet – antikvarie, projektledare, Länsstyrelsen i Stockholms län – antikvarie, projektledare
Utbildning: Fil mag med arkeologi som huvudämne, Uppsala universitet

Lisa Härmark

Nuvarande arbete:  kansliansvarig på Samfundet S:t Erik
Utbildning: Fil kand företagsekonomi inriktning turism och idrott, Mittuniversitetet i Östersund

Lotta von Liewen Wistrand

Nuvarande arbete: Samfundet S:t Erik
Tidigare arbeten: Stockholms universitet, konstvetenskapliga institutionen, Stockholms läns museum (antikvarie), Uppsala stift (antikvarie)
Utbildning: Fil mag konstvetenskap, inriktning arkitektur-/bebyggelse- historia, kulturmiljövård, SU. Restaureringskonst, KKH

Valberedning

För att komma i kontakt med valberedningen: e-post valberedning@samfundetsterik.se .

Kersti Lilja, ordförande

Nuvarande arbete: Handläggare statliga byggnadsminnen och riksintressen  på enheten för förvaltningsärenden och bidrag, Riksantikvarieämbetet.
Tidigare arbete: Byggnadsantikvarie, Kulturmiljöenheten, Stadsmuseet i Stockholm.

Lisa Johansson Sarban

Nuvarande arbete: Kulturmiljövetare och bebyggelseantikvarie, KMV Forum
Tidigare arbete: Byggnadsantikvarie och arkeolog på Stadsmuseet i Stockholm, enheten för Kulturmiljö.
Utbildning:

Ulf Agnér

Nuvarande arbete: Interior Architekt Thomas Eriksson Arkitekter, TEA
Tidigare arbete:
Utbildning: Arkitekt SIR MSA