Årsredovisning

Samfundet S:t Eriks upprättar årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen. Den framläggs vid årsmötet, varvid medlemmarna har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Årsredovisningen och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor. Revisorerna rapporterar sina synpunkter i en revisionsberättelse som föredras på årsmötet. Både årsredovisningen och revisionsberättelsen finns även i  samfundets årsbok, det efterföljande året.

Nedan finner du de två senaste årens årsredovisningar.  Kopior kan också erhållas från kansliet.

Årsredovisning 2015 Samfundet S:t Erik

Revisionsberättelse 2015 Samfundet St Erik

Årsredovisning 2014 Samfundet S:t Erik

 

 

 

 

 

OBS! För att kunna läsa årsredovisningarna måste du ha programmet Acrobat Reader installerat på din dator.

Klicka här för instruktioner om hur du går till väga.