Om Samfundet S:t Erik – av kärlek till Stockholm sedan 1901

Miljoner kr i tilldelade stipendier och anslag sedan 1984.
Utgivna årsböcker
Medlemmar i år
Yttranden sedan 2013

Bakgrunden till vår verksamhet

Samfundet S:t Erik stiftades 1901 och blev därmed den första organisationen med syfte att verka för värdefulla miljöer i Stockholm samt tillvarata historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling.

Samfundet S:t Erik ska verka för

  • att sprida kännedom om Stockholms historia
  • att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken samt
  • att verka för tillgodoseende av historiska, estetiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling.

Samfundet anordnar visningar, vandringar och utflykter till intressanta byggnader och platser i Stockholm samt även föreläsningar och debatter i aktuella ämnen under medverkan av framstående stockholmskännare.

Föreningen arbetar aktivt för att väcka opinion i viktiga stadsplane- och stadsmiljöfrågor genom yttranden, uppvaktningar, presskontakter, seminarier och möten, i eget namn eller tillsammans med andra organisationer.

Medlemsaktiviteter

Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en rad olika forum såsom visningar och vandringar, seminarier och debatter samt föreläsningar.

Opinionsbildning

Samfundet S:t Erik bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör utveckling och bevarande av Stockholms kultur- och skönhetsvärden samt uppvaktningar av beslutsfattare och presskontakter.

Anslag & stipendier

Samfundet S:t Erik delar ut anslag och stipendier till olika projekt, som har betydelse för Stockholm.

Årsböcker

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur och stadsplanering? Samfundet S:t Eriks årsbok tar de stora greppen och bjuder in engagerade, kunniga författare. Samfundet S:t Eriks första årsbok utkom 1903.

Kulturhusskyltar

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistorisk värdefulla bebyggelsearv genom ett urval byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms innerstad och ytterstad