Om Samfundet S:t Erik – av kärlek till Stockholm sedan 1901


Miljoner kr i tilldelade stipendier och anslag sedan 1984.


Utgivna årsböcker


Medlemmar i år


Yttranden sedan 2013

Bakgrunden till vår verksamhet

Samfundet S:t Erik stiftades 1901 och blev därmed den första organisationen som allt sedan dess målmedvetet verkar för bevarande av bevarandevärda miljöer i Stockholm samt att tillvarata historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling.

att sprida kännedom om Stockholms historia
att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken samt
att verka för tillgodoseende av historiska, estetiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling

Samfundet fullgör sin uppgift genom att anordna visningar, studiebesök och utflykter till intressanta byggnader och platser i Stockholm samt att anordna föredrag och debatter i aktuella ämnen under medverkan av framstående stockholmskännare.

Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, seminarier och möten, i eget namn eller tillsammans med andra organisationer, arbetar föreningen aktivt med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklingsfrågor och känsliga stadsmiljöfrågor.

Samfundet S:t Eriks organisation

Samfundet S:t Erik leds av en styrelse bestående av en ordförande och sex ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter. Ordföranden väljs för ett år i taget. Ledamöterna och suppleanterna väljs för en tid om två år. Av dessa avgår vartannat år den ena hälften och vartannat år den andra hälften. Styrelsens förvaltning, samfundets ekonomiska räkenskaper samt dess årsredovisning granskas av två revisorer och två revisorssuppleanter. En revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserade revisorer. Revisorerna väljs för en tid av ett år. Valberedningen består av tre ledamöter som väljs för en tid av ett år.

Medlemsaktiviteter

Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en rad olika forum såsom visningar och vandringar, seminarier och debatter samt föreläsningar.

Opinionsbildning

Samfundet S:t Erik bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör utveckling och bevarande av Stockholms kultur- och skönhetsvärden samt uppvaktningar av beslutsfattare och presskontakter.

Anslag & stipendier

Samfundet S:t Erik delar ut anslag och stipendier till olika projekt, som har betydelse för Stockholm.

Årsböcker

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur och stadsplanering? Samfundet S:t Eriks årsbok tar de stora greppen och bjuder in engagerade, kunniga författare. Samfundet S:t Eriks första årsbok utkom 1903.

Kulturhusskyltar

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistorisk värdefulla bebyggelsearv genom ett urval byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms innerstad och ytterstad