Samfundet S:t Eriks sammanfattande synpunkter

”Samfundet S:t Erik anser att Vita bergens omistliga kulturmiljö med sin småskaliga bebyggelse och speciella bergparkskaraktär påverkas mycket negativt av planens föreslagna nybebyggelse. Genom den stora byggnadsvolymen utraderas det viktiga sambandet mellan Vita bergen och Nytorget, både his-toriskt och visuellt. En förutsättning för nybyggnationen är att bergsskärningen i hörnet Skånegatan/ Renstiernas Gata sprängs bort vilket Samfundet finner oacceptabelt. Samfundet S:t Erik bedömer att flera av värdekärnorna i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården riskerar att skadas påtagligt om planförslaget genomförs, vilket därför avstyrks bestämt.”

Läs hela yttrandet här https://drive.google.com/drive/folders/1bgq5uryRxP5oh1o3r4mdXzjsaTXbpfxE

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere