Kristina Berglund och Catharina Nolin tilldelades vid Samfundet S:t Eriks årsmöte
den 27 april samfundets belöningsplakett för år 2020 respektive 2021 med tillhörande
prissumma om vardera 50 000 kronor. Plaketten delas ut ”till den som i samfundets
anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller
kulturminnesvårdande natur”. Priserna delades ut av Samfundet S:t Eriks ordförande
Monica Andersson.

Motiveringar


Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris om 50 000 kr tilldelas år 2020
Arkitekt SAR/MSA Kristina Berglund

För att hon med sina gedigna kunskaper om stadsplanering och byggnadskonst på ett föredömligt sätt lyckats medverka till att hävda det stockholmska kulturarvet i ett framgångsrikt försvar av såväl enskilda byggnadsverk som omistliga helhetsmiljöer. Med sin bakgrund som stadsarkitekt och planchef i flera kommuner i Stockholms län har hon aktivt bidragit till att i stadsbyggnadsdebatten sprida kunskaper om Stockholms natur- och kulturhistoriska värden, inte minst genom sitt initiativ till bildandet av Upprop Kulturarv. Hon har som styrelseledamot i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och i samarbete med Samfundet S:t Erik medverkat till seminarier och artiklar om stadsbyggande riktade till beslutsfattare och medborgare, samt i skriften Hur kunde det bli så här?

 

Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris om 50 000 kr tilldelas år 2021

Professor Catharina Nolin

För att hon genom sin konstvetenskapliga grundforskning med omfattande arkivstudier och med säker penna fördjupat kunskaperna om Stockholms parkhistoria och medverkat till att kvinnliga trädgårdsarkitekters banbrytande verksamhet under 1900-talet skrivits in i en tidigare manligt dominerad landskapsarkitektonisk kanon. Andra förbisedda områden som hon lyft fram är 1800-talets offentliga park genom doktorsavhandlingen Till stadsbornas nytta & förlustande. Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet 1999, liksom Lars Israel Wahlmans roll som trädgårdsarkitekt under tidigt 1900-tal. Hennes folkbildande och utåtriktade verksamhet har även tagit sig uttryck i artiklar och yttranden inom Samfundet S:t Eriks verksamhet.

************

Samfundet S:t Erik delar alltsedan 1964 årligen ut en belöningsplakett till ”den som i samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur”. Med plaketten följer en prissumma som för närvarande är 50 000 kronor.

Plaketten är utförd i oxiderat silver och formgavs 1923 av Carl Milles på uppdrag av Samfundet S:t Erik till 400-årsminnet av Gustav Vasa tronbestigning 1523.

 

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere