Hämta yttrandet med bilaga här

Länk till ärendet på stadsbyggnadskontorets hemsida

 

2022-01-14

Angående förslag till detaljplan för del av Södermalm 2:8, vid Lundagatan, Södermalm, S-Dp 2016–14774

Planförslaget
Planförslagets syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse, 40 lägenheter, i form av två långsmala hus i två till fyra våningar infogade i naturmarksslänten mellan övre och nedre delen av Lunda­gatan, precis söder om kvarteret Marmorn. Mellan de två husen bevaras befintlig grönska mellan befintligt pumphus i väster och nätstationen i öster. Trappan i väster rivs för att ge plats åt det västra huset. Våren 2018 behandlades ett planförslag som avsåg nybebyggelse i form av 13 radhus på samma plats. Samfundet S:t Erik yttrade sig då i ärendet och avstyrkte planförslaget i sin helhet (yttrandet bifogas). Efter samrådet har förslaget bearbetats av stadsbyggnadskontoret, vilket resulterat i det nu aktuella planförslaget.

Samfundet S:t Eriks synpunkter
Samfundet S:t Erik finner ingen anledning att, trots den bearbetning som gjorts, ändra sitt tidigare ställningstagande. Visserligen har de tre mittersta radhusen, som förut placerats mellan pumphuset och nätstationen, utgått vilket innebär att en mindre del av natursläntens grönska kunnat bevaras. Kvarstår dock att det nu är två omkring 40 meter långa huskroppar som placerats här istället för de tidigare föreslagna två huslängorna med totalt tio radhus. De tidigare tre våningarna i suterräng mot nedre Lundagatan och en våning mot övre Lundagatan har nu ökats på till tre våningar med en indragen fjärde våning respektive två våningar. Den nu föreslagna bebyggelsen ger således ett betydligt kompaktare intryck än det tidigare förslagets och blir ännu mer dominant i stadsbilden.

En antikvarisk konsekvensanalys har tagits fram inom ramen för projektet (Nyréns Arkitektkontor 2021-11-10). Man slår där fast att de ytor som föreslagits för nybebyggelse äger en ”hög känslighet för ändring”, bland annat för att slänten med sin bergsskärning utgör en läsbar rest av Skinnarviks­bergets utbredning i öster och berättar om 1800-talets stadsbyggnadsteknik. Många storväxta träd måste också tas ned. Det påpekas att träden utgör en del av det blåklassade kvarteret Marmorns gröna krans och är viktiga för upplevelsen av det gröna gaturummet. Samfundet S:t Erik instämmer till fullo i denna analys och finner det anmärkningsvärt att projektet helt åsidosätter de värden som slagits fast i den antikvariska konsekvensanalysen, som ju tvärtom borde vara vägledande för projektet.

Samfundet S:t Erik vill också lyfta fram att vyn västerut med Högalidskyrkans två torn som fond­­motiv påtagligt förvanskas genom den tillkommande bebyggelsen. Förslaget innebär att den västra mycket stiliga granittrappan mellan nedre och övre delen av Lundagatan, som tillkom i samband med uppförandet av kvarteret Marmorn, rivs. Samfundet S:t Erik delar den antikvariska konsekvens­­analysens uppfattning att trappan är av ”hög verkshöjd” och ”bör bevaras”. I förslagets illustrationer återges en ny trappa väster om det västra huset. Någon garanti för att en ny trappa överhuvudtaget uppförs här finns emellertid ej då denna yta inte ingår i planområdet.

Samfundet S:t Erik anser att planförslaget strider mot Plan- och bygglagen 2 kap. 6 § där det står att bebyggelse ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Upplevelsen av kvarteret Marmorns högklassiga funktionalistiska arkitektur påverkas mycket negativt av den föreslagna nybebyggelsen liksom Lundagatans nuvarande grönskande karaktär. Bergsskärningen, som utgör ett viktigt karaktärsdrag i området, försvinner till stora delar. Samfundet S:t Erik säger nej till en stadsutveckling där höga natur-, kultur- och stadsbildsvärden kapitaliseras av privata intressen till förfång för allmän­intresset. Med hänvisning till ovanstående och tidigare yttrande avvisar Samfundet S:t Erik detaljplaneförslaget i sin helhet.

 

För Samfundet S:t Erik

  

Monica Andersson
Ordförande

Jonas Berglund
Styrelseledamot

Suzanne Lindhagen
Styrelseledamot

 

 

Bilaga:

Södermalm 2:8 vid Lundagatan, förslag till detaljplan, S-Dp 2016-14774, 2018-04-23.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere