Ladda ner yttrandet som pdf här

Länk till ärendet på stadsbyggnadskontoret (sbk)

 

Utdrag ur yttrandet

Till:
Stadsbyggnadskontoret

Datum:
2021-11-22

Angående detaljplaneförslag för Yxan 4, fastigheten Yxan 4 m.fl., Södermalm, S-Dp 2016-14530

Sammanfattning av Samfundet S:t Eriks synpunkter

Samfundet S:t Erik avstyrker mycket bestämt större delen av det aktuella planförslaget. Förslaget bör omarbetas och vidareutvecklas med förutsättningen att samtliga murar som omgärdar kv Yxan bevaras då dessa tillsammans bildar ett helt unikt stadsrum. Den nybyggnation som föreslås  i kv Yxan måste minskas. Ett bevarande av Enkehuset från 1960-talet förordas från Samfundet S:t Eriks sida. Det föreslagna lamellhuset i slänten nedanför kv Gnejsen och stadsvillan vid Skinnar­viksringen kan i princip accepteras.

Samfundet S:t Erik anser att planförslaget måste omarbetas helt i de delar som berör kv Yxan med utgångspunkten att de imponerande murarna bevaras liksom Enkehuset med sin välbevarade och påkostade arkitektur från mitten av 1960-talet. Stora stadsbildsmässiga, kulturhistoriska och arkitektoniska värden går förlorade genom planförslagets föreslagna rivningar och nybyggnationen i just kv Yxan. Förslaget innebär i denna del en oacceptabel förändring av ett sammanhållet stadslandskap som kondenserar berättelsen om Södermalms stadsbyggnadsutveckling under 1800-talet och även påverkar det offentliga rummet mycket negativt. Med de omfattande rivningarna är förslaget inte heller acceptabelt ur hållbarhets­synpunkt.

 

För Samfundet S:t Erik

 

 

Monica Andersson                      Suzanne Lindhagen                   Jonas Berglund

Ordförande                                  Styrelseledamot                           Styrelseledamot

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere