Sammanfattande ståndpunkt

I samrådsskedet avstyrkte Samfundet S:t Erik detaljplaneförslaget i sin helhet avseende den del som avsåg Hasselbacken. Vår bedömning utgick bland annat från att förslaget skulle medföra stor negativ påverkan på den befintliga kulturmiljön och att den höga exploateringsgraden stred mot föreskrifterna för Nationalstadsparken. I granskningens förslag har den totala byggnadsvoly­men minskats och den ”Moriska paviljongen” placerats längre norrut, vilket Samfundet S:t Erik ser som positivt. Men omarbetat eller inte innehåller förslaget fortfarande grundläggande problem, vilket innebär att våra invändningar från samrådet i huvudsak kvarstår.

Läs hela yttrandet här

Hämta planhandlingarna här

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere