Samfundet S:t Erik har yttrat sig ang planerna på en ny stadsdel vid Linta Gårdsväg, Riksby, Bromma

Samfundet S:t Erik har yttrat sig ang planerna på en ny stadsdel vid Linta Gårdsväg, Riksby, Bromma

Hämta hela yttrandet här: 

Länk till ärendet på stadsbyggnadskontoret:

 

Utdrag ur yttrandet:

 

Till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Datum:
2022-02-07

 

Angående samrådsförslag för Riksby 1:13 m.fl. vid Linta Gårdsväg, S-Dp 2017-16020

Sammanfattning

  • Samfundet S:t Erik anser att de uttalade målen och den redovisade planen för framtida stadsutveckling vid Linta Gårdsväg är bra men vi anser inte att den föreslagen bebyggelsen svarar upp mot planförfattarens uttalade ambitioner. Antalet våningsplan är för många, kvartersstrukturen är alltför schablonmässig och tillsluten, färgsättningen är för dunkel och terränganpassningen är inte tillräckligt väl genomförd för att passa in i denna del av Bromma. Det höga huset vid områdets entré mot Kvarnbacksvägen bör sänkas eller utgå.
  • Vi anser att områdets befintliga kulturhistoriska miljöer behöver tas om hand på ett bättre sätt. Fler av Lintaverkens byggnader borde bevaras och få ett nytt innehåll.
  • Den fortsatta bebyggelseutvecklingen i anslutning till Bromma flygfält som Linta Gårdsväg är en del av behöver redovisas tydligare inklusive planerade lösningar för kollektivtrafik och biltrafik.