Samfundet S:t Erik har rätt att överklaga rivningslovet för Liljeholmsbadet avgör Mark- och miljödomstolen och upphäver i sin dom Länsstyrelsen beslut

Glädjande besked från Mark- och miljödomstolen (mmd)!

Samfundet S:t Erik överklagade i juli 2021 byggnadsnämndens beslut att ge rivninglov för Liljeholmsbadet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avvisade överklagandet med motiveringen att Samfundet S:t Erik saknar klagorätt i byggärenden. Samfundet i sin tur överklagade Länsstyrelsens beslut till mmd som nu alltså meddelat sin dom: Samfundet har klagorätt.

Utdrag ur domen:

”Enligt mark- och miljödomstolen utgör beslut om rivningslov en typ av beslut som mycket väl kan aktualisera hänsynstaganden som mer tydligt är relaterade till kulturmiljön. Vad gäller den i målet aktuella byggnadenkandet noteras att Liljeholmsbadet är unikt genom att det tillkom under mellankrigstiden. Enligt vad som anförts i Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande den 4 mars 2021 har badet bedömts ha ett stort samhälls- och socialhistoriskt värde. Byggnaden är också grönklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringssystem, vilket betyder att den bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Badhuset är beläget inom den kulturhistoriskt värdefulla miljön den historiska stenstaden, som utgör del av riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Det kan också anmärkas att såväl Stadsmuseet som Skönhetsrådet har avstyrkt ansökan om rivningslov.

Mot denna bakgrund bedömer domstolen att frågan om rivning av Liljeholmsbadet måste anses aktualisera hänsynstaganden som är tillräckligt tydligt relaterade till kulturmiljön för att kulturmiljöföreningar ska kunna tillerkännas klagorätt. Domstolen finner mot denna bakgrund att Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårds­föreningen och Föreningen Liljeholmsbadets vänner, med stöd av 13 kap. 8 § PBL och 42 § förvaltningslagen, har rätt att överklaga nämndens beslut att bevilja riv­ningslov. Länsstyrelsens beslut att avvisa nämnda föreningars överklaganden ska därför upphävas och målet återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.”

 

Hämta Mark- och miljödomstolens dom här

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere