Hämta överklagandet här

ÖVERKLAGANDE
2021-10-27

Ärendebeteckning
403-53202-2021

Mark- och miljödomstolen
c/o Länsstyrelsen i Stockholms län
stockholm@lansstyrelsen.se

Överklagande av Länsstyrelsens beslut om rivningslov för
”Liljeholmsbadet” (flytande badhus) på fastigheten Södermalm 1:23 i
Stockholms kommun, ärendebeteckning 403-53202-2021

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm beslutade 2021-06-22 att bevilja rivningslov för ”Liljeholmsbadet”
på fastigheten Södermalm 1:23 (dnr 2021-00880). Samtidigt bifölls förhandsbesked om
uppförande av ny pontonanläggning med annan användning på samma plats (dnr 2021-00881).
Samfundet S:t Erik överklagade 2021-07-19 Länsstyrelsens beslut om rivning med bland annat
hänvisning till badets stora kulturhistoriska värden och viktiga del i stadsbilden (bilaga 1). Inför
stadsbyggnadsnämndens beslut lämnade Samfundet S:t Erik 2021-04-12 en skrivelse till staden
med en vädjan om att inte riva badet (bilaga 2).

Länsstyrelsen har i ett beslut daterat 2021-10-08 (ärendebeteckn. 403-53202-2021) avvisat
Samfundet S:t Eriks överklagande då den hävdar att föreningen ej har klagorätt och refererar till
några mål i Högsta domstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Länsstyrelsen har dock i sitt
beslut inte prövat frågan om rivningslov i sak.
Samfundet S:t Erik kan konstatera att Högsta domstolen i ett beslut 2020-07-09 (mål nr Ö 6554-19
beträffande kv Snäckan 8 i Stockholm) har slagit fast att Samfundet S:t Erik, vars huvudsakliga
ändamål är att tillvarata kulturmiljöintressen, uppfyller kriterierna i Miljöbalken, 16 kap. 13 §
och därmed har klagorätt.

Samfundet S:t Erik vill också påpeka att Länsstyrelsen i ett beslut 2021-06-22 (ärendebeteckn.
403-2163-2021 beträffande kv Tranbodarne 11 i Stockholm) som bland annat behandlar Samfundet
S:t Eriks klagorätt lyfter just Högsta domstolens beslut 2020-07-09:

Högsta domstolen (HD) har dock i ett beslut den 9 juli 2020, mål nr Ö 6554-19, funnit att
Samfundet S:t Erik utgjorde en sådan förening som uppfyller kraven i 16 kap. 13 § miljöbalken.
Vid beaktande av att saken gällde en fråga av intresse för kulturmiljön och då föreningen
tillvaratog ett sådant intresse ansågs föreningen – bland annat vid beaktande av artikel 9.3 i
den så kallade Århuskonventionen – berörd på ett sådant sätt att klagorätt ansågs föreligga.
Den i det ärendet aktuella åtgärden avsåg i och för sig en överklagad detaljplan inom ett
område som pekats ut som riksintresse och som förutsatte rivning av en befintlig byggnad
men HD:s ställningstagande kan enligt länsstyrelsens mening inte tolkas på annat sätt än att
samfundet – vid beaktande av dess uppgift att tillvarata kulturmiljöintressen – även får anses
ha klagorätt avseende det nu aktuella bygg- och rivningslovet.

Med hänvisning till ovanstående finner Samfundet S:t Erik det nu aktuella Länsstyrelsebeslutet
om att Samfundet S:t Erik ej har någon klagorätt beträffande ärendet Liljeholmsbadet som
felaktigt och därtill helt inkonsekvent.

Med hänvisning till Århuskonventionen och att Samfundet S:t Erik som miljöorganisation
tidigare av Högsta domstolen har tillerkänts klagorätt överklagar Samfundet S:t Erik Länsstyrelsens
beslut att avvisa överklagandet beträffande beslut om rivning av ”Liljeholmsbadet”.

Samfundet S:t Erik hemställer att ärendet återgår till Länsstyrelsen och att rivningsbeslutet
upphävs.

Stockholm den 27 oktober 2021

För Samfundet S:t Erik

Monica Andersson
Ordförande

Suzanne Lindhagen
Styrelseledamot

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere