Samfundet S:t Erik har överklagat antagandet av detaljplan för Stallmästaregården till Mark- och miljödomstolen

Samfundet S:t Erik har överklagat antagandet av detaljplan för Stallmästaregården till Mark- och miljödomstolen

Länk till ärendet Solna stad

Hämta överklagandet med bilagor här

 

Utdrag ur överklagandet av 2022-01-13

 

Överklagande av kommunfullmäktiges i Solna stad antagande av detaljplan för Stallmästaregården m.m, KS/2021:218

Kommunfullmäktige i Solna stad antog 2021-11-24 detaljplan för Stallmästaregården m.m. Samfundet S:t Erik yttrade sig 2021-04-16 över granskningsförslaget och dessförinnan 2017-06-29 i samrådet (se bilaga 1 och 2). Vi gör här en kort aktualiserad redovisning och hänvisar i övrigt till utförligare text i bilagorna.

Detaljplanens stora och gestaltningsmässigt gravt avvikande konferens- och hotellbyggnad skulle vara till synnerligen stor skada för Stallmästaregårdens kulturhistoriskt ytterst värdefulla värdshusmiljö, med verksamhet sedan mer än 350 år. Skadan är påfallande i vyerna både från norr och öster samt från landsidan, inte minst från Norrtull med den till värdshuset relaterade tullporten.

Nybyggnaden är placerad inom skyddsområdet för byggnadsminnet Stallmästaregården och strider mot skyddsföreskrifterna från 1985, som anger att skyddsområdet ska hållas i sådant skick att byggnadernas utseende och karaktär inte förvanskas. Den omfattande skada som den i färg, form och volym avvikande byggnaden skulle orsaka i närmiljön exemplifieras tydligt av de fyra montage-bilder som tillkommit i detaljplanens reviderade gestaltningsprogram (2021-08-27), sid. 36–40, särskilt sid. 37 f.

Länsstyrelsen har märkligt nog, i strid mot skyddsföreskrifterna, redan 2019-06-28 beslutat att konferens- och hotellbyggnaden får uppföras inom byggnadsminnets skyddsområde. I beslutet anmälde den handläggande antikvarien avvikande mening och ansåg att ansökan skulle avslås.

Samfundet har i yttrandet 2021-04-16 (bilaga 1) klargjort att den stora nybyggnaden dessutom skulle komma att uppföras mitt över den ursprungliga uppfartsväg, som under 150 år var den enda vägen till gården och vars läge förklaras av anslutningen till vintervägen över Brunnsviken. Solna stads kommentar i granskningsyttrandet (2021-11-16, sid. 19) visar att man inte vill acceptera detta historiska faktum.

Samfundet har i bilaga 1 redogjort för den något komplicerade byggnadshistorien gällande f.d. linneförrådet, ”Fyrkanten”. Den föreslagna flyttningen strider i praktiken mot skyddsbestämmelserna (skyddsföreskrift nr 3).

Den till de äldre byggnaderna skickligt anpassade, väldesignade och kulturhistoriskt intressanta personalbyggnaden från 1951, med sin pergola mot vattnet, rivs enligt detaljplanen (se bilaga 1). Den omfattas inte av skyddsföreskrifterna, men bör absolut bevaras och skyddas mot förvanskning i enlighet med PBL 9 kap 34 § och 8 kap 13 §.

I bilaga 1 redovisas att den underbyggda grönyta med gångväg, som föreslås på platsen för personalbyggnaden, saknar historisk förankring, eftersom platsen har varit bebyggd åtminstone sedan 1700-talet. Detta bemöter Solna stad i granskningsyttrandet på ett oseriöst sätt med att skriva att grönytan ”är något positivt”.

Detaljplanens stora konferens- och hotellbyggnad – och dessutom flyttningen av ”Fyrkanten” och rivningen av personalbyggnaden – står i strid med lagen om Nationalstadsparken, vilken stadgar att inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. I Solnas fördjupade översiktsplan för Nationalstadsparken anges att ”endast mindre nya byggnader och anläggningar för kultur- och friluftsändamål” får byggas och de ”ska vara väl anpassade till natur och befintlig bebyggelse”.

Samfundet har framhållit att nybyggnadens påstådda bullerdämpande effekt är marginell och enbart gäller Värtabanan. Orsaken är att Uppsalavägen kommer att flyttas mot väster och få höga avskärmande byggnader mot öster, enligt ett långt gånget detaljplaneförslag (bilaga 1). Solna stad förklarar att man underlåtit att redovisa denna viktiga planering, med att skriva att ”enbart lagakraftvunna detaljplaner beaktas” (granskningsyttrandet sid. 19). Samfundet finner detta minst sagt anmärkningsvärt.

Samfundet S:t Erik hemställer att Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges i Solna stad beslut att anta detaljplan för fastigheten Stallmästaregården m.m. med hänvisning till miljöbalkens bestämmelser om riksintressena Solna AB 37 (Haga-Ulriksdal) och framför-allt Kungliga Nationalstadsparken (MB 4 kap 7 §), med Solnas fördjupade översiktsplan (2008). Dessutom gäller plan- och bygglagens förvanskningsförbud och rivningsförbud (PBL 8 kap 13 § respektive 9 kap 34 §). Samfundet önskar att domstolen före domslut begär yttrande av Riksantikvarieämbetet.

Stockholm den 13 januari 2022

För Samfundet S:t Erik

Monica Andersson
Ordförande

Susanne Ingo
Vice ordförande

Fredrik von Feilitzen
Hedersledamot