Pressmeddelande

Politiker från alla partier i stadsbyggnadsnämnden vill undvika att Apple bygger i Kungsträdgården. De vill även stärka Stockholms speciella karaktär i byggandet.

Stadsbyggnadsnämndens politiker har mött oväntat stark kritik mot förslaget att tillåta Apple att bygga en butik i Kungsträdgården under det samråd som nu pågår. Nu vill de diskutera möjliga vägar att hitta en annan lokalisering i centrala Stockholm för den planerade Apple-butiken. Detta framkom under en valdebatt som ägde rum i Kungsträdgården i tisdags där företrädare för alla partier i stadsbyggnadsnämnden medverkade.

De sade sig också vilja dra lärdom av det bristande hänsynstagandet till natur-, stadsmiljö- och kulturhistoriska värden som valdebattens arrangörer klarlagt i en nyligen publicerad och kritisk analys av stadens beslutsprocesser. Samtliga underströk sitt stöd för Stockholms byggnadsordning: ett förhållningssätt till stadens karaktärsdrag, samt betonade behovet av en arkitekturpolitik för Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden behöver ta ett tydligare ansvar för sin roll som myndighet.

Vilken stad vill du ha?

Livlig valdebatt om Stockholms fortsatta utveckling i Kungsträdgården i Stockholm.

Stockholm upplever nu en kraftig byggboom. Det byggs högt och tätt, kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs och grönområden bebyggs. Människor reagerar mot bristen på kvalitet i den snabba stadsutvecklingen – stadsmiljön förändras stegvis utan en genomtänkt framtidsbild. Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Naturskyddsföreningarna i staden och länet bjöd därför in företrädare för de politiska partierna i stadsbyggnadsnämnden till en valdebatt på temat ”Vilken stad vill du ha?” den 4 september i Kungsträdgården.  

Många stadsbyggnadsintresserade stockholmare lockades till debatten. Elisabet Andersson, journalist och krönikör, var moderator och ställde frågor till politikerna om hur deras partier ser på hur Stockholm ska planeras och byggas i fortsättningen.

En utgångspunkt för debatten var rapporten ”Hur kunde bli så här?” framtagen av Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research. I rapporten analyseras beslutsprocesserna för tre omdiskuterade projekt – rivningen av större delen av Astoriahuset, påbyggnaden av Gallerian och nya bostäder på Liljeholmskajen. En av slutsatserna i rapporten är att viktiga förutsättningar låstes genom tidiga överenskommelser mellan Staden och byggherrarna vilket ledde till att de demokratiska processerna blev ett spel för gallerierna.

Debattdeltagarna verkade i huvudsak vara överens om att det krävs en tydligare och bättre vägledning från Stadens sida för stadsbyggnaden. Det fanns en samsyn om att byggnadsordningen behövs. Björn Ljung (L) betonade att Staden ska ge förutsättningarna för utvecklingen och att byggnadsordningen bör fungera som vägledning för marknaden. Cecilia Obermüller (MP) poängterade att vi måste komma ifrån ”bråttomhysterin” och att planprocessen måste föregå överenskommelser med byggherrarna. Joakim Larsson (M) framhöll att stadsbyggnadsnämndens myndighetsroll i planprocessen måste kunna utövas.

Ett aktuellt ärende är förslaget att bygga en flaggskeppsbutik i Kungsträdgården mot Hamngatan. Förslaget har mött stor kritik under pågående samråd eftersom det innebär intrång i stadens äldsta och mest centralt belägna park. De flesta debattdeltagarna framhöll att det vore bättre att välja ett annat läge än Kungsträdgården och Jan Valeskog (S) ansåg att det skulle vara en bra idé att försöka finna en lösning tillsammans.

På frågan om det behövs riktlinjer för minimiytor för barns utemiljö i planeringen var det få tydliga ja-svar. Diskussionen kom främst att handla om hur ytbehovet skulle kunna begränsas genom att se till funktionen, använda befintliga parker och grönområden samt åtgärder för att begränsa slitage, inhägnader m.m.

Som svar på den avslutande kortfrågan om visionen för fortsatt stadsbyggnad framhölls bland annat: Riv inga kulturhistoriskt värdefulla hus (L), levande stad – högt och tätt (C), högt och tätt utanför innerstaden (M), mera mänsklig arkitektur (KD), inte bygga sönder innerstaden (MP), värna grönområden och kulturmiljöer (V) och bygg bostäder och främja integration (S).

Monica Andersson, Samfundet S:t Eriks ordförande, avslutade debatten och konstaterade att det varit en engagerad och spänstig debatt som blev den plattform för stadsbyggnadsfrågorna i valrörelsen som arrangörerna, Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Naturskyddsföreningen i Stockholms stad och län hade eftersträvat. Hon underströk det ansvar stadsbyggnadsnämnden har genom sin speciella roll som ett myndighetsutövande och domstolsliknande organ i staden.

Se debatten på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yGuu9FCjhEg&t=103s

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere