Stadgar

Samfundet S:t Eriks stadgar antogs den 28 april 1965, reviderades den 26 april 1978 samt den 24 april 2013.

Ladda ner stadgarna här 

§ 1
Samfundets uppgift är
   att sprida kännedom om Stockholms historia
   att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken
   att verka för tillgodoseende av historiska, estetiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling.

§ 2
Samfundet skall ge ut en årsbok, som delas ut till dess medlemmar och hedersledamöter. Årsboken kan också delas ut till andra intressenter efter beslut av samfundets styrelse eller försäljas genom samfundets kansli eller anlitat bokförlag. Om samfundets belöningsplakett och pris stadgas särskilt.

§ 3
Medlemskap i samfundet vinnes av person, som stödjer samfundets syften och som betalar medlemsavgift. Till hedersledamot kan den kallas, som på ett utomordentligt sätt främjat samfundets syften. Hedersledamot utses av årsmötet.

§ 4
För samfundet skall finnas en styrelse, bestående av ordförande och sex ledamöter jämte fyra suppleanter. Ordföranden väljs vid årsmöte för tiden intill dess årsmöte hållits under första kalenderåret efter valet. Ledamöterna och suppleanterna väljs vid årsmöte för tiden intill dess årsmöte hållits under andra kalenderåret efter valet. Av ledamöterna och suppleanterna avgår vartannat år den ena hälften och vartannat år den andra hälften. Till ordförande, ledamot eller suppleant bör inte den väljas, som fyllt sjuttiofem år.

§ 5
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, skattmästare, klubbmästare och redaktör för samfundets årsbok. Samfundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Samfundets likvida medel kan därutöver tecknas enligt fullmakt.

§ 6
Samfundets egna kapital består av en Grundfond och Fritt eget kapital. Årsmötet beslutar, på förslag från styrelsen, om avsättningar till eller uttag ur Grundfonden.

§ 7
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen äger avgöra ärende, om minst fem ledamöter eller suppleanter är närvarande. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.

§ 8
För granskning av styrelsens förvaltning, samfundets räkenskaper samt dess årsredovisning, upprättad enligt Årsredovisningslagen, utses årligen vid årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits två revisorer jämte två revisorssuppleanter. Granskningen skall utföras enligt god revisionssed i Sverige och revisorerna skall uttala sig om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Av revisorerna och suppleanterna skall en revisor och en suppleant vara auktoriserade revisorer. Till revisor eller suppleant bör inte den väljas, som har fyllt sjuttiofem år.

§ 9
Samfundet håller årsmöte i mars eller april månad varje år. Samfundets övriga sammankomster äger rum på tider, som styrelsen bestämmer eller på skriftlig begäran av minst femtio medlemmar för avgörande av särskilt angivet ärende. Till årsmötet och övriga sammankomster utfärdar styrelsen personliga kallelser till medlemmarna. I kallelse, som beträffande årsmötet skall utfärdas minst tio dagar före mötet, anges vilka ärenden som skall behandlas vid sammankomsten.

§ 10
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. val av ordförande vid årsmötet
 2. val av sekreterare vid årsmötet samt val av minst en justeringsman
 3. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 4. beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna
 5. beslut om disposition av årets vinst eller behandling av årets förlust
 6. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 7. val av ordförande för samfundet
 8. val av tre ledamöter och två suppleanter i styrelsen
 9. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 10. fastställande av medlemsavgifter för det kommande kalenderåret
 11. val av tre personer, varav en ordförande, att som valberedning framlägga förslag vid nästkommande årsmöte till då aktuella val av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. Till ledamot av valberedningen bör inte den väljas som fyllt sjuttiofem år.

§ 11
Såsom samfundets beslut gäller den mening, som omfattas av flera än hälften av de närvarande vid mötet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal vid personval avgörs frågan genom lottning. Då omröstning begärs fattar årsmötet beslut genom handuppräckning eller om så begärs genom insamling av röstsedlar.Personval sker med slutna sedlar i fall då omröstning begärs. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

§ 12
Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen meddelas och kan inte antas på annat än på årsmöte, som hålls minst en månad efter att förslaget med posten utsänts till medlemmarna. För beslut om stadgeändringar erfordras två tredjedelar av de närvarandes röster.

§ 13
Väcks förslag om samfundets upplösning, skall detta behandlas på två på varandra följande årsmöten. För förslagets godkännande erfordras på sista årsmötet tre fjärdedelar av de närvarandes röster. Godkänns förslaget ankommer det på samfundet att bestämma om samfundets tillgångar. Dessa bör överlämnas till myndighet eller organisation för att fortfarande komma till användning i det syfte som föreskrivs i dessa stadgar.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere