Organisation

Samfundet S:t Erik leds av en styrelse bestående av en ordförande, sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Ordföranden väljs för ett år i taget. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs för två år. Av dessa avgår vartannat år den ena hälften och vartannat år den andra hälften. Styrelsens förvaltning, Samfundets ekonomiska räkenskaper samt dess årsredovisning granskas av två revisorer och två revisorssuppleanter. En revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserade revisorer. Revisorerna väljs för ett år. Valberedningen består av tre ledamöter som väljs för en tid av ett år.

Läs mer om Samfundet S:t Eriks syfte och verksamhet.

Samfundet S:t Eriks styrelse och kansli 2023. Fr. v. Lisbeth Söderqvist, Jonas Berglund, Anna-Karin Ericson, Lotta von Liewen Wistrand (kansli), Peter Györki, Lisa Härmark (kansli), Knut Weibull, Stina Hagelqvist, Ann-Charlotte Backlund, Ann-Sofi Thurne Rundquist och Ola Andersson
Samfundet S:t Eriks styrelse och kansli. Fr. v. Lisbeth Söderqvist, Jonas Berglund, Anna-Karin Ericson, Lotta von Liewen Wistrand (kansli), Peter Györki, Lisa Härmark (kansli), Knut Weibull, Stina Hagelqvist, Ann-Charlotte Backlund, Ann-Sofi Thurne Rundquist och Ola Andersson. Frånvarande är Lena Adelsohn Liljeroth och Sebastian Ulvsgärd.

Ordinarie styrelseledamöter

Knut Weibull, ordförande

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Samfundets representant i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet).
Erfarenhet: Utbildad domstolsjurist. Har tidigare bl.a. arbetat som expeditions- och rättschef på Kulturdepartementet och överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Ordförande i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet samt ledamot i nämnden vid Stiftelsen Nordiska museet och Fideikommissnämnden.

Ann-Sofi Thurne Rundquist, vice ordförande

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Plangruppen, anslagsgruppen
Nuvarande arbete: Arkitekt SAR/MSA. Planstrateg och tf stadsarkitekt Ekerö kommun
Tidigare arbeten: Bygglovsarkitekt Solna stad, Stadsplanerare Stockholm stad, arkitekt Åsell & Co Arkitekter AB
Särskilda uppdrag:
Utbildning: Arkitektutbildning KTH/LTH, Måleri och skulptur Birkagårdens folkhögskola

Peter Györki, skattmästare

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Skattmästare
Nuvarande arbete: Designstrateg / VD GYÖRKI+
Tidigare arbeten: Merchandising manager, Levi Strauss Sweden. Marknadschef Marc O’Polo. VD / Grundare, Brindfors Design. Strategy Director Catt och Co. Executive Coach / Senior Partner, Ekman & Partners.
Särskilda uppdrag: Styrelseordförande PharmaWay AB, Styrelsemedlem.   SRB Gruppen AB
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan HHS. (1981)

Jonas A Berglund, sekreterare

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Programgruppen, plangruppen
Nuvarande arbete: Landskapsarkitekt LAR/MSA. Delägare Nivå landskapsarkitektur AB
Tidigare arbeten: Landskapsarkitekt vid Stockholm Konsult, White Arkitekter, VBB samhällsbyggnadsavdelningen
Särskilda uppdrag: Sakkunnig i kommittén för minnesvården över Estoniakatastrofens offer (Statens Konstråd)
Utbildning: Landskapsarkitektsutbildningen SLU, Uppsala – Alnarp, Konstvetenskap, Stockholms universitet, Kulturmiljövård, Stockholms universitet

Lena Adelsohn Liljeroth 

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Programgruppen, Min Stockholmsskildring
Nuvarande arbete: Journalist och debattör
Tidigare arbeten: Journalist med inriktning på näringslivsfrågor, kultur- och idrottsminister, riksdagsledamot
Särskilda uppdrag: Styrelseledamot Ersta Diakoni, Postkodstiftelsen, Svenskt Kulturarv samt ordförande  Zornsamlingarna.
Utbildning: Studier i statskunskap och sociologi vid Stockholms universitet, examen Journalisthögskolan i Stockholm 1980

Ola Andersson 

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Plangruppen
Nuvarande arbete:
Arkitekt SAR/MSA. Delägare, Andersson & Arfwedson arkitekter AB sedan 2013
Tidigare arbeten:
Delägare, A1 arkitekter 1999-2013. Anställd, Arksam 1995-1999
Särskilda uppdrag:
Utbildning:
Arkitekturskolan KTH, Kungl. Konsthögskolan restaureringskonst 1996-97

Sebastian Ulvsgärd

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Årsboksredaktionen, skyltgruppen, anslagsgruppen
Nuvarande arbete: Bebyggelseantikvarie vid Stadsmuseet i Stockholm, Kulturmiljö
Tidigare arbeten: Forskningsassistent, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet, 2012 Bebyggelseantikvarie, Piteå museum, 2013
Utbildning: Fil. kand. i kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet, Göteborgs universitet

Suppleanter

Ann-Charlotte Backlund

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Samfundets representant i AB Stadsholmen, plangruppen
Tidigare arbete: Stadsantikvarie och avdelningschef i Stockholm 2007-2019. Senior antikvarie Fastighetskontoret i Stockholms  stad. 2019-2022. Länsantikvarie 1999-2006
Särskilda uppdrag: Ordförande i Stiftelsen KA Almgrens sidenväveri och museum, vice ordförande i Stockholms Kvinnohistoriska museum, ledamot i Stiftelsen Kulturmiljövård, ordförande i Brf Adonis
Utbildning: Fil. kand. Antikens kultur och samhälllsliv, historia, konstvetenskap, bebyggelsehistoria, kulturminnesvård. 1975-1982. Kungliga Konsthögskolan 1993-1994.

Stina Hagelqvist

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: 
Nuvarande arbete: 
Tidigare arbete: 
Forskare och lärare vid Institutionen för kultur och estetik (SU), lärare i byggnads- och kulturmiljövård vid Nackademiens yrkeshögskola, lektor i Restaureringskonst vid Kungl Konsthögskolan
Särskilda uppdrag:
Utbildning: Post master i Restaureringskonst, KKH (2016), fil dr konstvetenskap med inriktning arkitektur (2010), Msc Historic Conservation, Oxford Brookes University (1996)

Anna-Karin Ericson

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Skyltgruppen
Nuvarande arbete: Projektchef Stockholm konst
Tidigare arbeten: Chef kulturmiljöenheten Stockholms stadsmuseum 2008-2016, t.f. chef kulturmiljöenheten, antikvarie och projektledare Stockholms stadsmuseum i olika perioder mellan 1999-2008, bebyggelseantikvarie länsstyrelsen i Örebro län 1998-1999, bebyggelseantikvarie Stockholms länsmuseum 1997-1998, Amanuens Riksantikvarieämbetet 1996
Särskilda uppdrag: Ledamot Drottningholms slottsteaters nämnd, Lekmannarevisor Svenska byggnadsvårdsföreningen. Tidigare förtroendeuppdrag bl. a. styrelseledamot Svenska byggnadsvårdsföreningen
Utbildning: Vilja Våga Välja en ledarskapsutbildning för kulturarvssektorn, Restaureringskonst, Kungl. Konsthögskolan/Arkitekturskolan, Bebyggelseantikvariskt program, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, fil. Kand. Bebyggelsehistoria med byggnadsvård och konstvetenskap, Stockholms universitet.

Lisbeth Söderqvist

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Programgruppen
Nuvarande arbete: Analytiker vid Avdelningen för forskningspolitik, Vetenskapsrådet
Tidigare arbeten: Stockholms universitet, (kursansvarig, handledare, doktorand, undervisande lärare, med mera, 1991–2008). Från 2001 till 2008 hade jag beviljade forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Forskningsrådet Formas respektive Riksantikvarieämbetet och var anställd som forskare.
Särskilda uppdrag: Ledamot i ledningsgruppen för Samhällsplanerarlinjen (1991–2000), medlem i forskarnätverket ”Human City”2000-2001 respektive ”Storstadsrådet” (RAÄ) 1999-2001. Uppdrag som sakkunnig vid bedömning av doktorsavhandlingar (opponent, betygsnämndsledamot mm). Talare vid offentliga föreläsningar, paneldebatter etc anordnade av olika offentliga organisationer, museer, media, kommuner, bostadsföretag, ”akademier” etc.
Utbildning: Docent (2008), fil dr (2001), konstvetenskap/arkitekturhistoria (SU).

Interiör, Samfundet S:t Eriks kansli på Köpmangatan.
Samfundet S:t Eriks kansli på Köpmangatan. Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia

Adjungerade ledamöter

Lisa Härmark

Nuvarande arbete: Kansliansvarig, Samfundet S:t Erik.
Kontakt i frågor om ekonomi och fakturor, anslag och stipendier och Min Stockholmsskildring, medlemsfrågor  m m.
Särskilda uppdrag: Styrelseledamot i Simklubben Neptun
Utbildning: Fil kand företagsekonomi inriktning turism och idrott, Mittuniversitetet i Östersund

Cecilia Sundström

Nuvarande arbete: Kommunikatör, Samfundet S:t Erik
Tidigare arbeten:
Utbildning:

Lotta von Liewen Wistrand

Nuvarande arbete: Verksamhetsansvarig, Samfundet S:t Erik
(programverksamhet, seminarier, kulturhusskyltar, årsboksredaktion och stadsbyggnadsärenden)
Tidigare arbeten: Stockholms universitet, konstvetenskapliga institutionen, Stockholms läns museum (antikvarie), Uppsala stift (antikvarie), Skönhetsrådet handläggare (periodvis)
Särskilda uppdrag: Styrelseledamot Djurgårdens Hembygdsförening
Utbildning: Fil mag konstvetenskap, inriktning arkitektur-/bebyggelsehistoria, kulturmiljövård, SU. Restaureringskonst, KKH (2006/2007)

Fredrik Linder

Uppdrag i Samfundet: adjungerad till styrelsen
Nuvarande arbete: 
Stadsantikvarie och chef för Stadsmuseiavdelningen
Tidigare arbeten: departementsråd och chef för enheten för kulturarv och livsmiljö vid Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet – antikvarie, projektledare, Länsstyrelsen i Stockholms län – antikvarie, projektledare
Utbildning: Fil mag med arkeologi som huvudämne, Uppsala universitet

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere