Organisation

Samfundet S:t Erik leds av en styrelse bestående av en ordförande, sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Ordföranden väljs för ett år i taget. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs för två år. Av dessa avgår vartannat år den ena hälften och vartannat år den andra hälften. Styrelsens förvaltning, Samfundets ekonomiska räkenskaper samt dess årsredovisning granskas av två revisorer och två revisorssuppleanter. En revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserade revisorer. Revisorerna väljs för ett år. Valberedningen består av tre ledamöter som väljs för en tid av ett år.

Läs mer om Samfundet S:t Eriks syfte och verksamhet.

Samfundet S:t Eriks styrelse och kansli 2023
Samfundet S:t Eriks styrelse och kansli 2023

Ordinarie styrelseledamöter

Knut Weibull, ordförande

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Samfundets representant i Råder till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet).
Nuvarande arbete: 
Tidigare arbeten: 1982-1991 – arbete i olika domstolar, t.ex. Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt och Hyresnämnden i Stockholm. Hovrättsassessor 1991. 1991-2009 – anställd i Regeringskansliet (Bostadsdepartementet, Kulturdepartementet och Utbildnings- och kulturdepartementet) som rättssakkunnig, kansliråd, enhetschef och slutligen expeditions- och rättschef. 2009-2022 Överantikvarie, riksantikvariens ställföreträdare.
Särskilda uppdrag: Styrelseledamot för Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde. Tidgare 2016-2022 ledamot i Svenska Unescorådet m fl.
Utbildning: Jur kand Lunds Universitet 1981

Vakant, vice ordförande

Uppdrag i Samfundet S:t Erik:
Nuvarande arbete: 
Tidigare arbeten:
Särskilda uppdrag: 
Utbildning: 

Peter Györki, skattmästare

Uppdrag i Samfundet S:t Erik:
Nuvarande arbete: Designstrateg / VD GYÖRKI+
Tidigare arbeten: Merchandising manager, Levi Strauss Sweden. Marknadschef Marc O’Polo. VD / Grundare, Brindfors Design. Strategy Director Catt och Co. Executive Coach / Senior Partner, Ekman & Partners.
Särskilda uppdrag: Styrelseordförande PharmaWay AB, Styrelsemedlem.   SRB Gruppen AB
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan HHS. (1981)

Vakant, sekreterare

Uppdrag i Samfundet S:t Erik:
Nuvarande arbete: 
Tidigare arbeten:
Särskilda uppdrag: 
Utbildning: 

Lena Adelsohn Liljeroth 

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Programgrupp
Nuvarande arbete: Journalist och debattör
Tidigare arbeten: Journalist med inriktning på näringslivsfrågor, kultur- och idrottsminister, riksdagsledamot
Särskilda uppdrag: Styrelseledamot Ersta Diakoni, Postkodstiftelsen, Norsk-Svenska Handelskammaren och Svenskt Kulturarv samt Insynsrådet vid Svenska Institutet
Utbildning: Studier i statskunskap och sociologi vid Stockholms universitet, examen Journalisthögskolan i Stockholm 1980

Ola Andersson 

Uppdrag i Samfundet S:t Erik
Nuvarande arbete:
Arkitekt SAR/MSA. Delägare, Andersson & Arfwedson arkitekter AB sedan 2013
Tidigare arbeten:
Delägare, A1 arkitekter 1999-2013. Anställd, Arksam 1995-1999
Särskilda uppdrag:
Utbildning:
Arkitekturskolan KTH, Kungl. Konsthögskolan restaureringskonst 1996-97

Jonas A Berglund

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Programgrupp, skriver yttranden
Nuvarande arbete: Landskapsarkitekt LAR/MSA. Delägare Nivå landskapsarkitektur AB
Tidigare arbeten: Landskapsarkitekt vid Stockholm Konsult, White Arkitekter, VBB samhällsbyggnadsavdelningen
Särskilda uppdrag: Sakkunnig i kommittén för minnesvården över Estoniakatastrofens offer (Statens Konstråd)
Utbildning: Landskapsarkitektsutbildningen SLU, Uppsala – Alnarp, Konstvetenskap, Stockholms universitet, Kulturmiljövård, Stockholms universitet

Ann-Sofi Thurne Rundquist

Uppdrag i Samfundet S:t Erik:
Nuvarande arbete: Arkitekt SAR/MSA. Planstrateg och tf stadsarkitekt Ekerö kommun
Tidigare arbeten: Bygglovsarkitekt Solna stad, Stadsplanerare Stockholm stad, arkitekt Åsell & Co Arkitekter AB
Särskilda uppdrag:
Utbildning: Arkitektutbildning KTH/LTH, Måleri och skulptur Birkagårdens folkhögskola

Sebastian Ulvsgärd

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Redaktionskommitté, kulturhusskyltgrupp, anslagsgrupp och yttranden.
Nuvarande arbete: Bebyggelseantikvarie vid Stadsmuseet i Stockholm, Kulturmiljö
Tidigare arbeten: Forskningsassistent, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet, 2012 Bebyggelseantikvarie, Piteå museum, 2013
Utbildning: Fil. kand. i kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet, Göteborgs universitet

Suppleanter

Ann-Charlotte Backlund

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: Samfundets representant i AB Stadsholmen,  yttranden.
Tidigare arbete: Stadsantikvarie och avdelningschef i Stockholm 2007-2019. Senior antikvarie Fastighetskontoret i Stockholms  stad. 2019-2022. Länsantikvarie 1999-2006
Särskilda uppdrag: Ordförande i Stiftelsen KA Almgrens sidenväveri och museum, vice ordförande i Stockholms Kvinnohistoriska museum, ledamot i Stiftelsen Kulturmiljövård, ordförande i Brf Adonis
Utbildning: Fil. kand. Antikens kultur och samhälllsliv, historia, konstvetenskap, bebyggelsehistoria, kulturminnesvård. 1975-1982. Kungliga Konsthögskolan 1993-1994.

Stina Hagelqvist

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: yttranden
Nuvarande arbete: Bebyggelseantikvarie vid Stockholms läns museum
Tidigare arbete: 
Forskare och lärare vid Institutionen för kultur och estetik (SU), lärare i byggnads- och kulturmiljövård vid Nackademiens yrkeshögskola, lektor i Restaureringskonst vid Kungl Konsthögskolan
Särskilda uppdrag:
Utbildning: Post master i Restaureringskonst, KKH (2016), fil dr konstvetenskap med inriktning arkitektur (2010), Msc Historic Conservation, Oxford Brookes University (1996)

Anna-Karin Ericson

Uppdrag i Samfundet S:t Erik:
Nuvarande arbete: Projektchef Stockholm konst
Tidigare arbeten: Chef kulturmiljöenheten Stockholms stadsmuseum 2008-2016, t.f. chef kulturmiljöenheten, bebyggelseantikvarie och projektledare Stockholms stadsmuseum i olika perioder mellan 1999-2008, bebyggelseantikvarie länsstyrelsen i Örebro län 1998-1999, bebyggelseantikvarie Stockholms länsmuseum 1997-1998, Amanuens Riksantikvarieämbetet 1996
Särskilda uppdrag: Ledamot Drottningholms slottsteaters nämnd, Lekmannarevisor Svenska byggnadsvårdsföreningen. Tidigare förtroendeuppdrag bl. a. styrelseledamot Svenska byggnadsvårdsföreningen
Utbildning: Vilja Våga Välja en ledarskapsutbildning för kulturarvssektorn, Restaureringskonst, Kungl. Konsthögskolan/Arkitekturskolan, Bebyggelseantikvariskt program, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, fil. Kand. Bebyggelsehistoria med byggnadsvård och konstvetenskap, Stockholms universitet.

Lisbeth Söderqvist

Uppdrag i Samfundet S:t Erik: 
Nuvarande arbete: Analytiker vid Avdelningen för forskningspolitik, Vetenskapsrådet
Tidigare arbeten: Stockholms universitet, (kursansvarig, handledare, doktorand, undervisande lärare, med mera, 1991–2008). Från 2001 till 2008 hade jag beviljade forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Forskningsrådet Formas respektive Riksantikvarieämbetet och var anställd som forskare.
Särskilda uppdrag: Ledamot i ledningsgruppen för Samhällsplanerarlinjen (1991–2000), medlem i forskarnätverket ”Human City”2000-2001 respektive ”Storstadsrådet” (RAÄ) 1999-2001. Uppdrag som sakkunnig vid bedömning av doktorsavhandlingar (opponent, betygsnämndsledamot mm). Talare vid offentliga föreläsningar, paneldebatter etc anordnade av olika offentliga organisationer, museer, media, kommuner, bostadsföretag, ”akademier” etc.
Utbildning: Docent (2008), fil dr (2001), konstvetenskap/arkitekturhistoria (SU).

Interiör, Samfundet S:t Eriks kansli på Köpmangatan.
Samfundet S:t Eriks kansli på Köpmangatan. Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia

Adjungerade ledamöter

Fredrik Linder

Uppdrag i Samfundet: adjungerad till styrelsen
Nuvarande arbete: 
Stadsantikvarie och chef för Stadsmuseiavdelningen
Tidigare arbeten: departementsråd och chef för enheten för kulturarv och livsmiljö vid Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet – antikvarie, projektledare, Länsstyrelsen i Stockholms län – antikvarie, projektledare
Utbildning: Fil mag med arkeologi som huvudämne, Uppsala universitet

Lisa Härmark

Nuvarande arbete: Kansliansvarig.
Kontakt för frågor om ekonomi och fakturor, anslag och stipendier och Min Stockholmsskildring, medlemsfrågor  m m.
Utbildning: Fil kand företagsekonomi inriktning turism och idrott, Mittuniversitetet i Östersund

Lotta von Liewen Wistrand

Nuvarande arbete: Verksamhetsansvarig, Samfundet S:t Erik
(programverksamhet, seminarier, kulturhusskyltar, årsboksredaktion och stadsbyggnadsärenden)
Tidigare arbeten: Stockholms universitet, konstvetenskapliga institutionen, Stockholms läns museum (antikvarie), Uppsala stift (antikvarie), Skönhetsrådet handläggare (periodvis)
Särskilda uppdrag: Styrelseledamot Djurgårdens Hembygdsförening
Utbildning: Fil mag konstvetenskap, inriktning arkitektur-/bebyggelsehistoria, kulturmiljövård, SU. Restaureringskonst, KKH (2006/2007)

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere