Nytt yttrande för Smedsbacken, Ladugårdsgärdet

Ny stadsmiljö vid Tegeluddsvägen, på Smedsbacken
Visionsbild: Wester + Elsner via Stockholm växer

Planförslaget syftar till att möjliggöra för en utveckling av kontors- och centrumändamål inom fastigheten Smedsbacken 25 vid Tegeluddsvägen. För att det ska möjliggöras i föreslagen omfattning avses delar av bebyggelsen rivas och ersättas med ny bebyggelse, delar av bebyggelsen byggas på samt förlängas och kopplas samman. Tegeluddsvägen ska utvecklas till urbant gaturum bland annat genom att skapa öppna och levande bottenvåningar samt en mindre paviljong. Vidare syftar detaljplanen till att skydda och säkerställa den kulturhistoriskt värdefulla miljön samt befintliga naturvärden. Förslaget innebär omvandling av ett välbevarat kulturhistoriskt värdefullt kontorskomplex som ligger vid Nationalstadsparkens gräns. 

Samfundet S:t Erik tillstyrker planförslaget men bedömer att förslaget behöver bearbetas enligt angivna synpunkter inför granskning för att bättre överensstämma med förstudiens kvaliteter. Exempelvis är samfundet positivt till att Tegeluddsvägen omvandlas till en stadsgata men det är viktigt att gatan stärker den gröna korridoren i området och att stadsliv möjliggörs. Det behöver tydligare redovisas hur ett kontorsområde kan vara aktivt på andra tider än då kontoren är öppna. Det kan exempelvis göras genom att bostäder tillförs inom planområdet. 

Läs yttrandet i sin helhet: Smedsbacken 25 m fl, Ladugårdsgärdet, dnr 2021-02493 20231121

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere