Nytt yttrande angående Valla Torg, Årsta

Valla Torg
Visionsbild via Stockholm växer

Området vid Valla torg är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö i gällande översiktsplan. Områdets storskaliga monumentalitet har stor betydelse för stadsbilden. Valla Gärde, ibland kallat ”Lilla Manhattan”, är ett bra exempel på det tidiga 1960-talets stadsbyggande före det s.k. miljonprogrammet.

Planförslaget avser att möjliggöra för tre separata kvarter med cirka 300 nya bostäder vid Valla Torg, i Sandfjärdsparken och i Kyrkparken. Bostäderna planeras i form av flerbostadshus och radhus. Bebyggelsens höjd varierar mellan 3–16 våningar.

Samfundet S:t Erik framför synpunkter om de förändringar som negativt påverkar kulturmiljön men tillstyrker i huvudsak utformningen av föreslagen bebyggelse som även om den är högre än den ursprungliga, tämligen väl anpassas till helhetsmiljön vad gäller förhållande till omgivande mark och gestaltning. Samfundet avstyrker den föreslagna podiumvåningen i kvarter 2, då den inskränker på områdets öppenhet.

Läs yttrandet i sin helhet här: Årsta 1_1, Valla torg, dnr 2020-13373, 20231206

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere