Nytt yttrande angående granskningsförslag för Stora Sköndal, Farsta

Planförslag nya bostäder och skola vid Sköndal, Farsta
Visionsbild av Engram via Stockholm Växer

Samfundet S:t Erik har tidigare avstyrkt planförslaget under samrådsskede. Planförslaget har nu nått granskningskede och föreningen avstyrker förslaget fortsatt. Mindre justeringar av byggnadsvolymer och viss anpassning till befintlig bebyggelse innebär ingen egentlig anpassning till områdets höga befintliga värden.

Planförslaget har utvecklat den bebyggelsestruktur som redovisades i samrådsskedet och möjliggör ca 1 750 nya bostäder, en skola, förskolor, en idrottshall och ett så kallat M-hus för möten, mobilitet och miljö. Planen omfattar även bevarande av miljö med högt kulturmiljövärde. Området ska, enligt planförfattaren, präglas av grönska genom att befintlig natur bevaras samtidigt som både allmänna platser och kvartersmark utformas för att tillhandahålla ekosystemtjänster.

Planen har efter samrådsskedet utvecklats bland annat genom att tidigare slutet kvarter brutits upp i separerade byggnadsvolymer, vilket medför siktlinjer från det centrala gaturummet ut mot det omkringliggande stadslandskapet. Vidare har bebyggelse i lägen anslutande till bevarad bebyggelse justerats i höjd. Andelen grönyta i anslutning till en planerad förskola har ökats.

Läs yttrandet i sin helhet: Stora Sköndal, etapp 2, Farsta, dnr 2019-09138

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere