Nytt yttrande angående Hovings malmgård, Södermalm

Förslag för Hovings Malmgård
Illustrationsbild: AIX via Stockholm växer

Hovings malmgård från 1770, med trädgård och förgård, utgör ett viktigt och karaktärskapande landmärke på östra Södermalm. Den av Stadsmuseet blåklassade malmgården är en kombinerad bostads- och produktionsbyggnad av stort industrihistoriskt värde.

Förslaget innebär nya byggnader om 3–5 våningar, i direkt anslutning till Hovings malmgård, som med sammanhängande lameller skapar ett kringbyggt stadskvarter med vård- och omsorgsboenden, centrumfunktioner och förskola. Den nya bebyggelsen kopplas samman genom förbindelsegångar genom malmgårdens fasad. Sammantaget innebär förslaget att gällande detaljplan, i vilken fastigheten är utpekad som kulturreservat, upphävs, vilket även gäller strandskyddet i detaljplanens sydöstra del.

Samfundet S:t Erik anser att det är av största vikt att bevara malmgården som en väl exponerad karaktärsbyggnad i en offentligt tillgänglig parkmiljö. Det föreslagna slutna kvarteret innebär en risk för upplevd privatisering av den norra trädgården. Upplevelsen av 1700-talsarkitekturen påverkas även mycket negativt av de höga byggnader som dockas till malmgården.

Samfundet S:t Erik avstyrker förslaget i sin helhet. Det är lagstridigt då en byggnad med synnerligen höga kulturhistoriska värden inte får förvanskas enligt PBL 8 kap 13 §. Om förslaget genomförs skulle en omistlig miljö gå förlorad. Samfundet förordar att planarbetet stoppas och att tomträtten återgår i stadens ägo.

Läs yttrandet i sin helhet här: Sommaren 10 m.m. Hovings malmgård Södermalm dnr 2021-14709, 20240122.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere