Utdrag ur domen

Hämta mmd:s hela dom här 

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att bevilja bygglov för nybyggnad av gårdsbyggnad, tillbyggnad av entré och stödmur samt marklov på den grönklassficerade fastigheten Riset 11. Beslutet överklagades till länsstyrelsen  som den 25 november 2021 upphävde bygglovet och därmed nämndens beslut.  Därefter har fastighetsägaren LaTERRE Stackelberg AB överklagat länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, som nu har gjort sin bedömning.

(Kommentar: Samfundet S:t Erik tillhör dem som överklagat bygglovet till länsstyrelsen. Hämta överklagande här)

Mark- och miljödomstolens beslut 

Fastigheten Riset 11 omfattas av Stadsplan för kv. Vintertullen m.m. från 1975. Fastigheten omfattas av planbestämmelsen KA, vilket innebär att området ska vara reservat för befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och endast får användas för allmänt ändamål. Av planbeskrivningen framgår bl.a. att befintlig bebyggelse i kvarteret Riset i huvudsak utgörs av små trä-och stenhus i en och två våningar från 1700-talet och 1800-talets förra hälft.

Byggnaderna på fastigheten Riset 11 är grönklassificerade av Stockholms stadsmuseum, vilket innebär att bebyggelsen bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Fastigheten Riset 11 ingår även i ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (Stockholms innerstad med Djurgården).
Domstolen bedömer att detaljplanen ger ett starkt skydd för de kulturhistoriska värdena på fastigheten, vilket förstärks av stadsmuseets grönklassficering.

Intresseavvägning
I likhet med länsstyrelsen bedömer mark- och miljödomstolen att det allmänna intresset av att bevara de kulturhistoriska värdena väger tyngre än bolagets enskilda intresse av att få utföra de ansökta åtgärderna (se 2 kap. 1 § PBL).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis bedömer mark- och miljödomstolen att nämnden inte har haft fog för sitt beslut att ge lov. Det var därför rätt av länsstyrelsen att upphäva nämndens beslut. Vad bolaget har anfört i överklagandet och vad som i
övrigt har framkommit medför inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere