Kallelse till Årsmöte 24 april 2019

Kallelse till Årsmöte 24 april 2019

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019
Samfundet S:t Eriks medlemmar kallas härmed till årsmöte onsdagen den 24 april 2019 kl 19:00 i Stora Börssalen, Börshuset, Källargränd 4, Gamla Stan.

Dagordning Årsmöte 24 april 2019
Här kan du läsa Samfundet S:t Eriks Årsredovisning 2018 och revisionsberättelsen 2018.

Utdelning av priser
Efter årsmötet utdelas Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris för år 2019, Stockholmiapriset för bästa master- eller magisteruppsats om stockholmsförhållanden samt Stockholmiapriset När historien möter samtiden, för bästa master- eller magisteruppsats som bygger på Stadsarkivets material.

Årsmötesprogram:
Stadsholmen – ett levande kulturarv
Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder och i AB Stadsholmen berättar om ”Stadsholmen – ett levande kulturarv som brukas och upplevs av stockholmare och besökare i staden” och Maria Lorentzi, fastighetsingenjör och byggnadsantikvarie i AB Stadsholmen, berättar om ”Vad händer bakom skynkena? – Aktuella Stadsholmenprojekt i Gamla stan”.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisorer
Omval av ordföranden för en tid av ett år
Fil dr i statsvetenskap Monica Andersson 

Omval av tre ordinarie ledamöter för en tid av två år
Civilekonom Folke Dellström
Verkställande direktör Jan Larsén
Arkitekt Susanne Ingo

Omval av två suppleanter för en tid av två år
Landskapsarkitekt Jonas Berglund
Antikvarie Suzanne Lindhagen

Nyval av en suppleant för en tid av ett år
Professor i Stockholms historia Håkan Forsell, nyval

Omval av två ordinarie revisorer för en tid av ett år
Auktoriserade revisorn Pernilla Varverud
Konstvetare Hedvig Schönbäck

Omval av en revisorssuppleant för en tid av ett år
Byggnadsantikvarie Stephan Fickler

Nyval av en revisorssuppleant för en tid av ett år
Auktoriserade revisorn Johanna Hellström

Förslag till valberedning för en tid av ett år
Byggnadsantikvarie Kersti Lilja, omval, ordförande
Byggnadsantikvarie Lisa Johansson Sarban, omval
Arkitekt Ulf Agnér, omval

Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2020
Årsavgift för huvudmedlemskap, oförändrad 250 kr
Årsavgift för familjemedlemskap, oförändrad 100 kr
Avgift för ständigt medlemskap, oförändrad 5 000 kr

En motion har inkommit att behandlas vid årsmötet den 24 april 2019

Motion 2019 och styrelsens svar på motionen 2019

”2019-02-04

Motion till Samfundet S:t Eriks årsmöte 2019
Förmera och föryngra medlemskåren

Ett sätt att öka Samfundets förmåga att påverka politiken, bygg- och fastighetsbranschen att så att de förmås verka för tillgodoseende av historiska, estetiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling är att öka antalet medlemmar.

Fler medlemmar skulle öka samfundets intäkter men framförallt ge oss en ökad tyngd i kontakt med folkvalda beslutsfattare, tjänstemän samt privata aktörer som helt eller delvis är beroende av de folkvaldas stöd för att kunna förverkliga sina (bygg)planer.

Det är vidare viktigt att styrelsens omsättning är lagom, inte för snabb och inte för långsam. Samfundet har en mycket kompetent styrelse men det är sannolikt att vi skulle vinna på att styrelsen också föryngras och att kanske 10 år i styrelsen sätts som ett riktmärke. En fördel med att ha en viss omsättning av styrelsens medlemmar är att det därigenom blir en ”alumnigrupp” av styrelsemedlemmar som utanför styrelsen kan bistå och hjälpa oss att nå våra viktiga men svåra mål.

Med beaktande av vad som ovan framförts föreslår jag stämman att till styrelsen för samfundet tillsätter en arbetsgrupp med uppdraget att intensifiera samfundets arbete med att rekrytera nya medlemmar samt att ge valberedningen i uppdrag att ha som riktmärke att styrelsemedlemmar ska ha en längsta tid i styrelsen på 10 år.

Stockholm den februari 2019”

Kansliets anm. Motionen inkom 2019-02-28 och var inskickad per e-post av medlemmarna Ole Settergren och Carl-Fredrik Paleus.

 

Samfundet S:t Erik

Styrelsens utlåtande med anledning av motionen ”Förmera och föryngra medlemskåren” ställd till årsmötet 2019

Styrelsen instämmer i motionärernas förslag om att samfundet både behöver öka antalet medlemmar och att också föryngra medlemskåren. Med ett ökat antal medlemmar torde samfundets både tyngd och legitimitet öka och ge en bättre genomslagskraft i kontakter med politiker, tjänstemän och byggherrar när det gäller synen på hur Stockholm bör utvecklas.

Det är inte lätt i dessa tider att få människor och framför allt unga människor att delta i föreningsliv. Det hindrar emellertid inte att ansträngningar måste göras eller att nya vägar eller metoder prövas. En arbetsgrupp har därför redan bildats, där också extern kompetens engagerats. Gruppen skall ta fram strategier och metoder för att attrahera fler människor att stödja samfundet och att också bidra med sakkunskap.

Beträffande förslaget att tidsbegränsa styrelseledamöters mandatperioder anser styrelsen att frågan absolut kan utredas och övervägas. Eftersom det är en stadgefråga är det särskilt viktigt att inga förhastade beslut fattas, med risk för oförutsedda nackdelar, som kräver ytterligare stadgeändringar. Valberedningens arbete regleras i stadgarna genom regeln att den som fyllt sjuttiofem år inte bör väljas till styrelseledamot. I övrigt följs en viss tradition när det gäller styrelsens sammansättning och kompetens.

Att begränsa mandattiden har en del praktiska komplikationer. Det behövs en rätt lång övergångstid för att få en spridning på mandatperioderna, som måste avslutas, så att inte hela styrelsen riskerar att behöva bytas ut vart tionde år. En viss kontinuitet i styrelsearbetet är också viktigt. Just nu befinner sig samfundet i det läget att inom en fem- till tioårsperiod kommer en majoritet av styrelseledamöterna att falla för åldersstrecket. Då kommer valberedningen att få ett gyllene tillfälle att också föryngra styrelsen och få en mer blandad åldersstruktur än den som gäller idag.

Styrelsen skall öka ansträngningarna och pröva nya vägar i syfte att öka och föryngra medlemskåren och också tillsammans med valberedningen utreda frågan om att åstadkomma förnyelse och föryngring av styrelsen parallellt med kontinuitet och stabilitet.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att med hänvisning till styrelsens utlåtande anse motionen besvarad.

Stockholm i mars 2019
Styrelsen