Kallelse till Årsmöte 10 april 2018

Kallelse till Årsmöte 10 april 2018

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018
Samfundet S:t Eriks medlemmar kallas härmed till årsmöte tisdagen den 10 april 2018 kl 19:00 i Stora Börssalen, Börshuset, Källargränd 4, Gamla Stan.

Dagordningen hittar du här
Här kan du läsa Samfundet S:t Erik Årsredovisning 2017

Utdelning av priser
Efter årsmötet utdelas Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris för år 2018, Stockholmiapriset för bästa master- eller magisteruppsats om stockholmsförhållanden samt Stockholmiapriset När historien möter samtiden, för bästa master- eller magisteruppsats som bygger på Stadsarkivets material.

Årsmötesprogram
Kenneth Svensson, chefsarkeolog på Arkeologikonsult berättar kort om senaste nytt från grävningarna på Slussen.
Ann Katrin Pihl Atmer, fil dr och docent i konstvetenskap med arkitekturhistoria som specialitet berättar om Stadshusets tillkomst.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisorer
Omval av ordföranden för en tid av ett år
Fil dr i Statsvetenskap Monica Andersson 

Omval av två ordinarie ledamöter för en tid av två år
Advokat Per Björkman
Arkitekt Laila Reppen
Nyval av en ordinarie ledamot för en tid av två år
Bebyggelseantikvarie Sebastian Ulvsgärd, Stadsmuseet i Stockholm, nyval

Omval av en suppleant för en tid av två år
Arkitekt Victor Edman
Nyval av en suppleant för en tid av två år
Vakant

Nyval av två ordinarie revisorer för en tid av ett år
Auktoriserade revisorn Pernilla Varverud, Grant Thornton, nyval
Hedvig Schönbäck, konstvetare, RAÄ, nyval

Omval av två revisorssuppleanter för en tid av ett år
Auktoriserade revisorn Stefan Hultstrand
Byggnadsantikvarie Stephan Fickler

Förslag till valberedning för en tid av ett år
Byggnadsantikvarie Kersti Lilja, omval, ordförande
Byggnadsantikvarie Lisa Johansson Sarban, Stadsmuseet i Stockholm, nyval
Arkitekt Ulf Agner, TEA Arkitekter, nyval

Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2019
Årsavgift för huvudmedlemskap, oförändrad 250 kr
Årsavgift för familjemedlemskap, oförändrad 100 kr
Avgift för ständigt medlemskap, oförändrad 5 000 kr

En motion har inkommit att behandlas vid årsmötet den 10 april 2018
”Till styrelsen,
Inför årsmötet vill jag uppmärksamma samfundet på minnestavlan över dess grundare riksantikvarien Oscar Montelius. Tavlan är uppsatt på det s k Monteliuska huset i hörnet S:t Paulsgatan/Ragvaldsgatan, närmare bestämt på fasaden mot Ragvaldsgatan. Plaketten är sedan åtskilliga år i mycket dåligt skick och nu närmast oläsbar.
Jag föreslår att samfundet beslutar att anslå medel för att renovera/konservera minnestavlan och att arbetet görs under 2018.
Med vänlig hälsning
Lars Grönberg, ledamot”

Styrelsens svar på motionen till årsmötet 2018
Samfundet S:t Erik är inte ägare till vare sig fastigheten eller minnestavlan och kan därför inte fatta det beslut motionären önskar.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att motionen därmed skall anses besvarad.

Stockholm i mars 2018
Styrelsen