Hänt & tänkt augusti 2017

Hänt & tänkt augusti 2017

HÄNT & TÄNKT AUGUSTI 2017

 

Efter en ovanligt kall maj, med en hel vecka med många minusgrader, har sommaren varit solig med en torr och för årstiden ganska kylig julimånad. Det blir ont om frukt i år och i skogarna lyser svampen och blåbären med sin frånvaro.

Mark- och miljödomstolen har till vår stora glädje slagit fast att Samfundet S:t Erik är en kulturmiljöförening med överklaganderätt enligt PBL och MB. Vi kommer nu att överklaga detaljplanen för Nobel Center, vilket länsstyrelsen försökte förvägra oss. Förslaget ligger på en för stadsbilden mycket känslig plats i Saltsjöarkipelagen, med omfattande lämningar från Stockholms långa varvshistoria, och med en mycket negativ påverkan på den nutida sjöfarten. Vi anför bland annat att den mycket höga byggnaden i detaljplaneförslaget medför påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården, på nationalstadsparksintresset samt på byggnadsminnet Nationalmuseum.

Samfundet S:t Erik har under sommaren bytt försäkringsbolag. Vi har lämnat Länsförsäkringar i protest mot den planerade rivningen av Astoriahusets historiska huvudbyggnad från 1870-talet (felaktigt kallad flygel) som deras dotterbolag Humlegården avser att genomföra. Länsförsäkringar måste ta sitt ägaransvar och säkerställa att hela Astoriahuset, även delen mot Sofie Almqvists plats, bevaras till eftervärlden.

Årets årsbok, som kommer i november heter Parkstaden. Stockholms landskap och stadens rum. Den lyfter fram Stockholms stolta historia på detta område och vikten av att staden tar vara på det arv som är starkt hotat. I anslutning till det kommer vi att anordna ett seminarium på årsbokstemat den 22 november 2017.

Samfundet planerar också, som tidigare meddelats, ett seminarium om översiktsplanen tillsammans med Byggnadsvårdsföreningen, Naturskyddsföreningen och Urban City Research den 12 oktober 2017 i Z-salen i ABF-huset. Vi ser en stor risk att de landskapsrelaterade och kulturhistoriska värdena runt om i staden inte beaktas i avvägningen mellan olika intressen och att okänsliga rivningar kommer tillbaka. En översiktsplan ska enligt PBL vara ett stöd för, och ge vägledning i, hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Alla aktörer behöver regler som är tydliga och som ger vägledning i arbetet med att utveckla Stockholms skönhet och att motverka segregationen. En tydlig policy från Stadens sida är en viktig förutsättning för att Stockholm ska kunna fortsätta att växa på ett sätt som bidrar till ökad kvalitet i byggandet, förbättrar livsmiljön och stärker stadens attraktivitet.

Vi anser att byggnadsordningen måste komma tillbaka och ges högsta status och giltighet. Staden måste utarbeta områdesplaner med utgångspunkt i en hög och jämn standard i värdebeskrivningarna och att de ska föregå markanvisningarna. Kulturmiljövärdena är en resurs som måste tas tillvara. Konkreta planeringsunderlag för ett sammanhängande system av offentliga rum, parker, naturmark och strandstråk måste utarbetas parallellt med de nya områdesplanerna. Nationalstadsparken måste skyddas. Staden måste höja ambitionsnivån i stadsplaneringen och styra utvecklingen. Tidigare epoker har visat att det går att bygga mycket och bra med en genomtänkt planering från helhet till detalj.

Välkomna till höstens verksamhet!

Monica Andersson

Ordförande Samfundet S:t Erik