Hänt & tänkt augusti 2016

Hänt & tänkt augusti 2016

Hänt & Tänkt AUGUSTI 2016

Efter en torr och varm juli kom efterlängtade regn i början av augusti. Nu kanske hösten är räddad för alla svampplockare. Den soliga sommaren har gett många en nödvändig dos D-vitamin inför vintern, vilket kan behövas med tanke på alla stadsbyggnadsdebatter som väntar.

Överklaganden och reglerna i PBL och miljöbalken beskylls ofta för att leda till utdragna byggprocesser. DN har under juli kunnat visa att det inte stämmer. Istället är det byggföretagen själva som drar ut på genomförandet av beslutade detaljplaner i syfte att de hålla uppe prisnivåerna. Professor Göran Cars påpekar i DN att bostäder idag produceras på samma villkor som glass. Ändå fortsätter ansvariga politiker att förorda urholkade regler.  Samfundet S:t Erik och alla andra remissinstanser varnade uttryckligen för konsekvenserna av urholkade regler i remissvaren på de utredningar som tillsattes av den förra regeringen. PBL och miljöbalken är centrala delar i rättsstaten och utan regler och rätt att överklaga skulle byggherrarna och byggföretagen bli maktfullkomliga och korruption skulle snart kunna breda ut sig i byggsektorn. När kvalitetskraven urholkades förra gången, 1959, gick det ut över kvaliteten på både bostäder och offentliga rum under rekordåren.

Vi måste värna stadsbyggnadskvaliteterna. De behövs mer än någonsin. Det råder ett oerhört tryck på exploatering idag. Kommersiella byggföretag får allt större makt över planeringen av Stockholm. Diskussionen är kortsiktig och historielös. De unika miljöerna i trädgårdsstäderna beskrivs ofta som villaområden, trots deras rumslighet och blandade karaktär. Förslag om okänsliga förtätningar presenteras. Nya stadsdelar med oerhört hög exploatering planeras och byggs, som i Årstadal och Hagastaden. Samtidigt tillåts cityområdet jäsa upp på ett sätt som hotar riksintresset Stockholms innerstad.

Hoten mot den unika hamnmiljön med unika lämningar från Stockholms varvshistoria och en levande sjötrafik är ett exempel där Chipperfields museibyggnad bryter med skalan mitt i Stockholms arkipelag bakom Nationalmuseum med ett för platsen oproportionerligt Nobelmuseum. Ett annat exempel är stadsbyggnadsnämndens rivningslov för kv. Riddaren 18.  En av de få byggnader som finns kvar från 1870-talet och som symboliserar allt det som stockholmarna älskar med innerstaden, en mänsklig skala, en vacker, ståtlig och upplevelserik byggnad som minner om Stockholms historia. Vi har uppvaktat ledningen för Humlegården fastigheter/Länsförsäkringar AB, som äger byggnaden, och fortsätter våra ansträngningar för att de ska ta sitt förnuft tillfånga.

Den 8 november anordnar samfundet S:t Erik ett stort stadsbyggnadsseminarium. Under hösten väntar också en rikhaltig programverksamhet. Årets årsbok kommer att landa i medlemmarnas brevlådor i november. Den heter i år Utvandrat och invandrat Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv och handlar om det omfattande utbyte med andra länder, som i alla tider kännetecknat Stockholm. Vi har tagit emot oerhört många inflytelser från omvärlden i vårt stadsbyggande, som vi har omvandlat efter våra förhållanden, men också förmedlat egna idéer till andra länder, alltifrån svenskt 1700-tal, Swedish Grace och grannskapsplaneringen till dagens miljöambitioner i Hammarby sjöstad.

Välkomna till höstens verksamhet!

Monica Andersson

Ordförande Samfundet S:t Erik