Hänt & tänkt april 2017

Hänt & tänkt april 2017

HÄNT & TÄNKT APRIL 2017

Våren kom äntligen i mars, men kylig och avvaktande till en början. Vid månadens slut slog värmen äntligen till, efter en snörikare vinter än i fjol, men som ändå varit ovanligt varm.

Till vår stora besvikelse har Sverigeförhandlingen inte alls tagit i frågan om en långsiktigt hållbar kollektivtrafiklösning vid Slussen som säkrar tunnelbanan mot översvämningar. För att lösa det behövs en nedgrävd tunnelbana. Det skulle också möjliggöra en nedgrävning av Centralbron. Då skulle de storslagna vattenrummen i mötet mellan Mälaren och Saltsjön återställas. Istället för att lösa de säkerhetsproblem som finns så har Stockholms kommunfullmäktige beslutat om en livsfarlig Bussterminal för Nackabussarna i Katarinaberget. Detta trots att säkerhetsexperter varnat för att bussar ofta brinner. En brand i den beslutade Bussterminalen skulle kunna leda till förödande konsekvenser med giftiga gaser i de trånga utrymmena.

Samfundet planerar ett gemensamt ett seminarium om översiktsplanen tillsammans med Byggnadsvårdsföreningen och Naturskyddsföreningen den 12 oktober 2017 i Sandlersalen i ABF-huset. Vi ser en stor risk att de landskapsrelaterade och kulturhistoriska värdena runt om i staden inte beaktas i avvägningen mellan olika intressen och att okänsliga rivningar kommer tillbaka. Formuleringen ”stora/mycket stora utvecklingsmöjligheter” återkommer i stadsdel efter stadsdel. Inriktningen är klart uttalad att ”näringslivets behov ska beaktas i all planering”. Markanvändning sker på exploatörernas villkor och våra värdefullaste tillgångar bjuds ut på marknaden. Risken är stor att segregationen förvärras med det fortsatta fokuset på City och centrala ytterstaden.

En översiktsplan ska enligt PBL vara ett stöd för, och ge vägledning om, hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Samrådsförslaget duger inte som översiktsplan. Det lever inte upp till PBL:s krav. Viktig konkretisering saknas på stadsdelsnivå, liksom nödvändigt underlagsmaterial som byggnadsordningen. Det är oroväckande med den tydliga bristen på vilja att styra stadsutvecklingen och den uttalade tilltron till marknadskrafterna. Alla aktörer behöver regler som är tydliga och som ger vägledning i arbetet på att utveckla Stockholms skönhet och att motverka segregationen. En tydlig policy från Stadens sida är en viktig förutsättning för att Stockholm ska kunna fortsätta att växa på ett sätt som bidrar till ökad kvalitet i byggandet, förbättrar livsmiljön och stärker stadens attraktivitet.

Staden måste höja ambitionsnivån i stadsplaneringen och styra utvecklingen. Tidigare epoker har visat att det går att bygga mycket och bra med en genomtänkt planering från helhet till detalj. Vi anser att områdesplaner ska föregå markanvisningarna och att byggnadsordningen måste ges högsta status och giltighet. Staden måste utarbeta områdesplaner med utgångspunkt i en hög och jämn standard i värdebeskrivningarna. De nio tyngdpunkterna i gällande översiktsplan bör behållas och stadsutvecklingen styras till en rikare och mer blandad stadsmiljö. Kulturmiljövärdena är en resurs som måste tas tillvara. Konkreta planeringsunderlag för ett sammanhängande system av offentliga rum, parker, naturmark och strandstråk måste utarbetas parallellt med de nya områdesplanerna. Nationalstadsparken måste skyddas.

Styrelsen har också inlett ett arbete med att utvärdera stadsbyggnadspolitiken i Stockholm i samarbete med Byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research. Det arbetet är en viktig del inför de frågor samfundet kommer att ställa till Stockholms politiker inför valet 2018.

Välkomna till vårens verksamhet!

Monica Andersson

Ordförande Samfundet S:t Erik