Stiftelsen Axel Hirschs fond

Om

Anslag delas ut till ansökningar som bidrar till stiftelsens ändamål att ”främja utbildning och vetenskaplig forskning om staden Stockholm, dess historia, topografi, kultur- och naturminnen”.

Anslag har bland annat delats ut som tryckbidrag till avhandlingar, utställningar på Stadsmuseet och forskningsprojekt rörande Stockholm. Axel Hirsch upprättade ett testamente 1966 i vilket han donerade en summa pengar till Samfundet S:t Erik för bildandet av en fond vars avkastning skulle användas för samfundets syften.

Läs mer om Axel Hirsch

Pris

Anslag ur Stiftelsen Axel Hirschs fond delas ut från avkastningen ur stiftelsen. Summorna kan därför variera. De senaste åren har anslag om 20 000–40 000 kr delats ut.

Krav

Anslag som söks ska uppfylla stiftelsens ändamål: ”främja utbildning och vetenskaplig forskning om staden Stockholm, dess historia, topografi, kultur- och naturminnen”.

Ansökan

Ansökan om stipendium insändes till stiftelsen, c/o Samfundet S:t Erik, anslag@samfundetsterik.se. Sista ansökningsdatum är 15 september varje år. Samfundet S:t Eriks styrelse behandlar inkomna stipendieansökningar och beslutar om fördelning.

Stipendieansökningar skall innehålla följande uppgifter:

 1. Beskrivning av projektet som det sökta bidraget avser.
 2. Beräknad totalkostnad för projektet.
 3. Belopp som söks från samfundet.
 4. Budget för projektet med redovisning av fördelning på olika utgiftsslag samt när i tiden utgifterna kan beräknas uppstå.
 5. Intyg från eventuellt förlag.
 6. Namn på eventuellt andra tillfrågade bidragsgivare samt uppgifter om vilka av dessa som lämnat bidrag, till vad och till vilket belopp.
 7. Bedömning av möjligheten till framtida intäkter från färdigställt projekt.
 8. Plan för eventuell kompletterande finansiering.
 9. Uppgifter om sökandens erfarenheter av tidigare genomförda liknande arbeten samt referenser.

För beviljade stipendium gäller följande villkor:

 1. I samråd med mottagaren upprättar samfundet en utbetalningsplan. Utbetalning av ändamålsbestämda anslag sker normalt vid tiden för utgifternas bestridande.
 2. Mottagaren är skyldig att kvartals- eller halvårsvis rapportera hur arbetet framskrider samt hur erhållna bidrag använts (budgetuppföljning).
 3. I samband med att projektet är färdigställt skall mottagaren tillse att det tydligt framgår att bidrag erhållits av Samfundet S:t Erik. Om arbetet redovisas i tryckt skrift skall ett visst antal exemplar, efter överenskommelse med samfundets styrelse, överlämnas till samfundets kansli. Vid bidrag till utställning, restaureringsinsats eller liknande skall samfundet ges möjlighet att närvara/medverka vid t ex invigning.
 4. Mottagaren skall vara beredd att presentera det slutförda arbetet för samfundet, t ex i föredragsform för samfundets medlemmar.
 5. Mottagaren är skyldig att återbetala erhållet bidrag om arbetet inte påbörjats inom två år eller bedöms inte kunna slutföras inom fem år från utbetalningstillfället.
 6. Beslut om beviljat, ännu inte utbetalt anslag, återtas efter två år från beviljandet om arbetet då ännu inte påbörjats. Om projektet åter aktualiseras, måste ny ansökan inlämnas för prövning i samfundets styrelse.
Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere