Anslag, stipendier, priser & skrivartävling

Samfundet S:t Erik delar årligen ut anslag och stipendier till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt. Genom de stiftelser samfundet förvaltar delas anslag och stipendier ut. Dessutom utlyses två uppsatstävlingar; Min Stockholmsskildring för gymnasieelever och Stockholmiapriset för bästa master- eller magisteruppsats. Det priser delas ut i två versioner: Stockholmiapriset och Stockholmiapriset – När historien möter samtiden.  Dessutom delar samfundet varje år ut Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris till en person som ”i samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur”.

.

20160115_142310

Samfundet St:Erik Anslag

Samfundet S:t Erik delar ut anslag och stipendier till olika projekt, som har betydelse för Stockholm. Ansökningar behandlas en gång om året och insändes senast 15 september till anslag@samfundetsterik.se, eller per post till Samfundet S:t Erik, Köpmangatan 5, 111 31 Stockholm. Märk kuvertet ”Anslag”. Anslagsansökningar behandlas av samfundets styrelse i oktober

Projekt som samfundet stödjer kan t ex vara arkeologiska utgrävningar, dokumentations- och restaureringsinsatser, forskningsprojekt, publikationer, seminarier, utställningar etc, som rör Stockholm. Därutöver kan anslag och stipendier ges till projekt som i vidare mening rör företeelser och aktiviteter specifika för Stockholm.

Anslag och stipendier kan sökas av såväl enskilda, som grupper av personer och institutioner. Anslag delas i första hand ut för att bestrida kostnader för material och teknisk produktion, men anslag kan också ges i form av stipendier för att möjliggöra genomförande av projekt.

Bidrag ges inte till lön eller arvode ej heller rese- eller hotellkostnader i samband med konferenser eller studieresor.

Projektet skall vara angeläget för Stockholm och stockholmare och att kunskap saknas därom eller behöver kompletteras. Projektet skall vara beroende av stöd för att komma till stånd och resultatet skall komma många till del.

Anslagen som Samfundet S:t Erik delar ut uppgår vanligtvis till 20 000 kr – 50 000 kr. Vid extraordinära projekt kan högre bidrag lämnas.

Samfundet S:t Eriks styrelse behandlar inkomna bidragsansökningar och beslutar om fördelning av utdelningsbara medel.

Ansökningar behandlas en gång om året och insändes senast 15 september till anslag@samfundetsterik.se eller till Samfundet S:t Erik, Köpmangatan 5, nb 111 31 Stockholm. Anslagsansökningar behandlas av samfundets styrelse i oktober

Bidragsansökningar skall innehålla följande uppgifter:

 1. Beskrivning av projektet som det sökta bidraget avser.
 2. Beräknad totalkostnad för projektet.
 3. Belopp som söks från samfundet.
 4. Budget för projektet med redovisning av fördelning på olika utgiftsslag samt när i tiden utgifterna kan beräknas uppstå.
 5. Intyg från eventuellt förlag.
 6. Namn på eventuellt andra tillfrågade bidragsgivare samt uppgifter om vilka av dessa som lämnat bidrag, till vad och till vilket belopp.
 7. Bedömning av möjligheten till framtida intäkter från färdigställt projekt.
 8. Plan för eventuell kompletterande finansiering.
 9. Uppgifter om sökandens erfarenheter av tidigare genomförda liknande arbeten samt referenser.

För beviljade bidrag gäller följande villkor:

 1. I samråd med mottagaren upprättar samfundet en utbetalningsplan. Utbetalning av ändamålsbestämda anslag sker normalt vid tiden för utgifternas bestridande.
 2. Mottagaren är skyldig att kvartals- eller halvårsvis rapportera hur arbetet framskrider samt hur erhållna bidrag använts (budgetuppföljning).
 3. I samband med att projektet är färdigställt skall mottagaren tillse att det tydligt framgår att bidrag erhållits av Samfundet S:t Erik. Om arbetet redovisas i tryckt skrift skall ett visst antal exemplar, efter överenskommelse med samfundets styrelse, överlämnas till samfundets kansli. Vid bidrag till utställning, restaureringsinsats eller liknande skall samfundet ges möjlighet att närvara/medverka vid t ex invigning.
 4. Mottagaren skall vara beredd att presentera det slutförda arbetet för samfundet, t ex i föredragsform för samfundets medlemmar.
 5. Mottagaren är skyldig att återbetala erhållet bidrag om arbetet inte påbörjats inom två år eller bedöms inte kunna slutföras inom fem år från utbetalningstillfället.
 6. Beslut om beviljat, ännu inte utbetalt anslag, återtas efter två år från beviljandet om arbetet då ännu inte påbörjats. Om projektet åter aktualiseras, måste ny ansökan inlämnas för prövning i samfundets styrelse.

Mer information kommer

Paper brevbild Hirsch

Stiftelsen Axel Hirschs fond

I februari 1966 upprättade Axel Hirsch ett testamente i vilket han donerade en summa pengar till Samfundet S:t Erik för bildandet av en fond vars avkastning skulle användas för samfundets syften.
Stiftelsens ändamål är att ”främja utbildning och vetenskaplig forskning om staden Stockholm, dess historia, topografi, kultur- och naturminnen”.
Anslag utdelas till ansökningar som uppfyller stiftelsens statuter.  Genom åren har anslag utdelats bland annat som tryckbidrag till avhandlingar, till utställningar på Stadsmuseet och till forskningsprojekt rörande Stockholm.

Anslag som söks ska uppfylla stiftelsens ändamål: ”främja utbildning och vetenskaplig forskning om staden Stockholm, dess historia, topografi, kultur- och naturminnen”.

Anslag ur Stiftelsen Axel Hirschs fond delas ut från avkastningen ur stiftelsen. Summorna kan därför variera. De senaste åren har anslag om 20 000-40 000 kr delats ut.

Samfundet S:t Eriks styrelse behandlar inkomna anslagsansökningar och beslutar om fördelning av utdelningsbara medel.

Ansökan om anslag insändes till stiftelsen, c/o Samfundet S:t Erik, anslag@samfundetsterik.se. Sista ansökningsdatum är 15 september varje år.

Stipendieansökningar skall innehålla följande uppgifter:

 1. Beskrivning av projektet som det sökta bidraget avser.
 2. Beräknad totalkostnad för projektet.
 3. Belopp som söks från samfundet.
 4. Budget för projektet med redovisning av fördelning på olika utgiftsslag samt när i tiden utgifterna kan beräknas uppstå.
 5. Intyg från eventuellt förlag.
 6. Namn på eventuellt andra tillfrågade bidragsgivare samt uppgifter om vilka av dessa som lämnat bidrag, till vad och till vilket belopp.
 7. Bedömning av möjligheten till framtida intäkter från färdigställt projekt.
 8. Plan för eventuell kompletterande finansiering.
 9. Uppgifter om sökandens erfarenheter av tidigare genomförda liknande arbeten samt referenser.

För beviljade stipendium gäller följande villkor:

 1. I samråd med mottagaren upprättar samfundet en utbetalningsplan. Utbetalning av ändamålsbestämda anslag sker normalt vid tiden för utgifternas bestridande.
 2. Mottagaren är skyldig att halvårsvis rapportera hur arbetet framskrider samt hur erhållna bidrag använts (budgetuppföljning).
 3. I samband med att projektet är färdigställt skall mottagaren se till att det tydligt framgår att bidrag erhållits av Samfundet S:t Erik. Om arbetet redovisas i tryckt skrift skall ett visst antal exemplar, efter överenskommelse med samfundets styrelse, överlämnas till samfundets kansli. Vid bidrag till utställning, restaureringsinsats eller liknande skall samfundet ges möjlighet att närvara/medverka vid t ex invigning.
 4. Mottagaren skall vara beredd att presentera det slutförda arbetet för samfundet, t ex i föredragsform för samfundets medlemmar.
 5. Mottagaren är skyldig att återbetala erhållet bidrag om arbetet inte påbörjats inom två år eller bedöms inte kunna slutföras inom fem år från utbetalningstillfället.
 6. Beslut om beviljat, ännu inte utbetalt anslag, återtas efter två år från beviljandet om arbetet då ännu inte påbörjats. Om projektet åter aktualiseras, måste ny ansökan inlämnas för prövning i samfundets styrelse.
Bild 2

Min Stockholmsskildring - uppsatstävling för gymnasieelever

Skrivartävlingen ”Min Stockholmsskildring”  vänder sig till  gymnasieelever som vill skriva om Stockholm. Skrivartävlingen instiftades 2014 och 2015 delades de första priserna ut.

Syftet med skrivartävlingen är att väcka intresse för staden Stockholm och Stockholms historia.

Uppsatsen ska handla om staden Stockholm, ämne och innehåll kan variera, nutid och historia, city och förort, kända och okända händelser, platser, miljöer och människor. Vilka platser eller byggnader intresserar dig? Vilka undviker du? Vad har hänt eller kommer kanske att hända? Hur upplever du Stockholm; genom dina eller någon annans ögon? Hur vill du att framtidens Stockholm ska se ut? Ditt bidrag om Stockholm kan vara skriven utifrån ett personligt eller objektivt perspektiv. Din text kan vara skriven som en essä, novell, krönika, rapport eller i uppsatsform enligt de kriterier som gäller för gymnasiearbetet med notapparat och referenser. Allt från stadsbyggnad till stadens politiska, sociala, historiska och kulturella liv idag och i äldre tider vill vi ta del av! Enda kravet är att texten utgår från platsen  – staden Stockholm.

Här hittar du årets utlysning Min Stockholmsskildring 2023

Uppsatsen ska vara:

 • skriven av en gymnasieelev (ålder 15-20 år)
 • skriven aktuellt skolår
 • godkänd av elevens lärare
 • omfattning 10 000 – 20 000 tecken inklusive blanksteg.

1:a pris

 • Prissumma om 5 000 kr
 • Den belönade uppsatsen omnämns i Samfundet S:t Eriks årsbok samt publiceras på Samfundet S:t Eriks hemsida.
 • Årsmedlemskap i Samfundet S:t Erik till pristagaren samt till skolan
 • En fri stadsvandring/visning i regi av Stadsmuseet eller Medeltidsmuseet till pristagarnas respektive skola genom läraren

2:a pris (2 stycken)

 • Prissumma om 2 500 kr
 • De belönade uppsatserna omnämns i Samfundet S:t Eriks årsbok samt publiceras på Samfundet S:t Eriks hemsida.
 • Årsmedlemskap i Samfundet S:t Erik till pristagaren samt till pristagarens skola
 • En fri stadsvandring/visning i regi av Stadsmuseet eller Medeltidsmuseet till pristagarens skola genom läraren

Sammanfattning priser

 • Vinnaren av första pris får 5 000 kr, och två andrapristagare får 2 500 kr vardera samt ett personligt medlemskap i Samfundet S:t Erik till pristagarna.
 • De vinnande skolorna får, genom läraren, också ett medlemskap i Samfundet S:t Erik och en fri stadsvandring eller visning i Medeltidsmuseet eller Stadsmuseet regi.
 • De belönade uppsatserna omnämns i Samfundet S:t Eriks årsbok och publiceras på Samfundet S:t Eriks hemsida och på Stockholmskällan.se under ”De skriver om Stockholm”.
 • Prisutdelning sker i samband med Samfundet S:t Eriks höstmöte under november månad.

Juryn (2022/2023)
Susanne Ingo, vice ordförande i Samfundet S:t Erik
Mats Berglund, Fil. dr. historia. Sektionschef forskning- och samverkanstöd vid Stockholms universitet
Tina Rodhe, fd museichef  Medeltidsmuseet
Martin Nyblom,  pedaogisk verksamhet och redaktionellt innehåll Stockholmskällan samt
Anders Sjöbrandt, doktorand vid Historiska institutionen Stockholms universitet.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Skrivartävlingen är ett samarbete mellan Samfundet S:t Erik, Stockholmskällan och Medeltidsmuseet i Stockholm med  representanter från Stockholms universitet i juryn.

Ansökningsinstruktioner

Din lärare eller du, med lärares godkännande, skickar in din uppsats till Samfundet S:t Erik. Kontaktperson är Lisa Härmark, tel: 0709-604540 eller e-post: lisa@samfundetsterik.se. Uppsatsen ska vara samfundet tillhanda senast fredagen den 16 juni 2023.

2022 års pristagare

Pristagarna i Min Stockholmsskildring 2022

Bild 1. Ingrid Stenberg (hederspris). Bild 2 fr v stand-in för Ingrid, Denise Lindholm, Pernilla Lögfren, lärare, Nike Örteholm (1:a pris) och Mats Ingemarsson, lärare.

1:a pris Atlas  novell av Nike Örtengren,  Viktor Rydbergs Gymnasium, Jarlaplan genom läraren Mats Ingemarsson.

Juryns motivering:

”Det finns en glipa mellan himmel och jord, och där är Atlas. I det område som bär hans namn, bär han himlens tyngd på sina axlar. I Nike Örtenholm vindlande och drömska berättelse vandrar nu Atlas från det område som människorna gett hans namn, genom staden och ser den förändras. Lite knorrande och avundsjuk, lite stolt och fylld av kärlek till människornas värv, precis som det anstår den antika mytologins berättelser. Under Nike Örtenholm penna drar sig landsbygd och obygd undan, och vi får följa samma plats genom förändringen, där lera blir till tegel som blir till fabrik som blir till bostadskvarter. Allt bara pågår medan världen krigar och raserar. Stockholms skönhet består och Atlas biter ihop och står ut, i kärlek till den här staden.”

Hederspris  Från kolera till kunskapsprov på Albanokullen krönika av Ingrid Stenberg, Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan, genom läraren Pernilla Löfgren.

Juryn motivering:

”Ingrid Stenberg blickar: ut över staden, historien och samtiden från Albanokullen, och in i det som en gång var Roslagstulls sjukhus; i en text som är en perfekt väv där blicken och berättelsen går som en skyttel fram och tillbaka mellan det personliga och det allmänna, mellan nutid och dåtid. Allt hör ihop och möts i huset med höga fönster och breda portar på Albano. Ingrid Stenberg tar oss med från kolerans, difterins och tyfusens behov av ett sjukhus avskilt från stadens täta bebyggelse till den grundskola som hon själv gick i, utan att förflytta oss annat än i tiden. Historien må vara fasansfull, fylld av feber och farsoter, men läsningen ger oss ändå bara sköna rysningar av välformulerad och välfångad språklig skärpa!”

2021 års pristagare

Pristagarna i Min Stockholmsskildring 2021
Fr v Nora Wennerberg (2:a), Max Granath (hederspris), Miranda Balic (2:a) och Agda Wiklund (1:a)

1:a pris Jag väntar på Slottsbacken novell av Agda Wiklund, Viktor Rydbergs Gymnasium, Jarlaplan genom läraren Mats Ingemarsson.

”Döden är en krass och lite avmätt spjuver i Agda Wiklunds novell. En kanske misslyckad manusförfattare ska dö i Stockholm, men första försöket slutar i ett snöpligt snöplask. Och så växer både spänningen och sympatierna med båda huvudpersonerna – livet och döden – allteftersom de vandrar vägen fram från Nybroplan, över Blasieholmen och Kungsträdgården, förbi Gustav Adolfs torg och mot Slottet. Här blir Stockholms fasader med pilastrar och kolossalkolonner inte bara kulisser i livets teater, de är med och berättar historier staden sett. Med säker hand väver författaren in arkitekturen i en miljöbeskrivning som ramar in och skärmar av det oundvikliga. Slutet på ännu en föreställning där vår stad är estraden.”

 

2a pris (delat) Alla vet exakt hur det är i Tensta, men dom har aldrig varit här uppsats av Miranda Balic, Anna Whitlocks Gymnasium genom läraren Viktor Johnsson.

”Vad händer när allt fokus riktas mot ett problem, och ingenting sägs om det som ändå fungerar bra? I Miranda Balic’ uppsats ställer hon Tenstabors egna berättelser om sin stadsdel mot den bild av området som ges i mediernas rapportering från Järva. En uppsats om hur plats och identitet hänger samman, och vad som händer med ens identitet när andras bild av din plats inte stämmer överens med din egen. Uppsatsen är skriven med säker hand. Sakligt och stringent introducerar Miranda Balic sin läsare till områdets historia och till det teoretiska begreppet ”platskänsla”, som är den lins varigenom fokuspunkten för undersökningen framträder. Och fram träder en klyfta mellan de enskilda berättelsernas känsla av trygghet i gemenskapen på platsen, och mediernas fokus på rapportering av otryggheten. ”Alla vet exakt hur det är i Tensta, men dom har aldrig varit här”.

Mirandas Balics gymnasiearbete ”Alla vet exakt hur det är i Tensta…” i fullängd.

2a pris (delat) Jag ringer till morfar och frågar om bananerna reportage av Nora Wennerberg, Nacka Gymnasium genom läreren Markus Åkesson.

”Nora Wennerberg har skrivit ett reportage som följer först en liten gosse, därpå en yngling och sedan en vuxen Ove från Finspång till Stockholm. Det är som en 1900-talsvariation på Fogelströms drömmars stad. Genom att zooma in på detaljer och händelser fångar och gestaltar författaren scener som elegant fogas samman till en helhet. En freds-banan för 25 öre, en bugning för ett dörrhandtag som övning inför virvlande, ångande dans på lördagskvällen, en regnig utelåst väntan på en ogin styvmor, och flytten – eller flykten – hemifrån med bara lönekuvertet och konfirmationskavajen i packningen. Mot kärleken, första lyan på Mosebacke och kvällsstudierna till revisor. Morfar Ove är kärleksfullt förevigad i ett reportage som också fångar Stockholms och Sveriges 1900-talshistoria.

 

 

Hederspris Blues för Blåkulla krönika avMax Granath, Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan, genom läraren Pernilla Löfgren.

”Max Granath har skrivit ett stycke punkig poesi där snygga ordbilder fångar stadens historia, form och innehåll i knivskarpt kondenserade formuleringar. Vi är i Hagalund och på punschverandornas lummiga förflutna, bland en brokig skara svajiga liv med sviktande nostalgiskt minne, tronar nu Blåkullas strandade atlantångare. Och där på sjunde våningen, i ett fönster med en trasig persienn, är vi välkomna in i värmen. Här hörs tiden ”innan husen på Hagalund blev tretton våningar höga, strandade pansarkryssare”. Den som läser Blues för Blåkulla driver igenom en sömlös betraktelse av staden och historien, och människorna som bebor den.”

 

2020 års pristagare

Pristagare i Min Stockholmsskildring 2020. Fr v Natalie Silfverberg (1:a), Oona Lagercrantz (hederspris), Linus Flybrog (2.a) saknas gör Kajsa Mefort (2:a). Foto LHärmark

1:a pris I storstaden vi drömmer om och pendlar till för dagen Natalie Silfverberg, P.A. Fogelströms gymnasium genom läraren Anders Öberg.

Motivering: Natalie Silfverberg tar oss med på en resa, över anläggningsarbetena på torget i den lilla staden Rönninge, förbi Tumba och de andra pendelstationerna in till Södra station, sedan över Medborgarplatsen, Björns trädgård och uppför Mamsell Josabeths trappor till Stigberget, P.A. Fogelströms gymnasium och utsikten över Saltsjön. På samma gång är det också en resa genom isoleringsviruset Corona, och genom historien. En vacker och stillsam betraktelse över nutiden, dåtiden och livet i staden. Den tar liksom sin läsare i handen och smälter elegant samman dåtid och nutid, utan att ställa dem mot varandra.

2:a pris (delat) Norre Förstad Ett Ögonblick I Historien. Linus Flyborg, Thoren Business School, Medborgarplatsen, genom läraren Josef Johansen.

Motivering: Linus Flyborg undersöker en av den här stadens bortglömda, historiska krumbukter och tecknar bilden av ett märkligt, 40 år långt undantag. Kungamakten söndrar och härskar genom att dela huvudstaden i två, skänker privilegier som upphöjer Norrmalm till egen stad med sigill och allt, fäster ingenting på pränt och låter sedan snart allt återgå till det som var, och fortfarande är – ett Stockholm. Linus Flyborg skriver personligt och drivet och rycker med sin läsare genom detta märkliga, historiska undantag i en text som är både underhållande och bildande i lika mått.

2:pris (delat)Slussen glädjens och dödens plats Kajsa Mefort. Kajsa Mefort, Kungstensgymnasiet, gm läraren Mia Hillerström.

Motivering: Kajsa Mefort väver in de fem slussarnas historia i en berättelse som också fångar värmen av att leva i Stockholm och att bära staden nära sitt hjärta. Novellens brådstörtade vändning bär med sig döden, men också fortsättningen på livet – i en liten lägenhet med trädgård i ett kulturhus på Klevgränd och med utsikt över guldbron. Pandemier kommer och går, slussar byggs och rivs men platsen den består. Släkten följa på släktens gång, där generationer avlöser varandra i livet vid Slussen. Här blir den platsen rentav ett ämbete, som en tid innehas av en, och som därefter bekläds av en annan.

Hederspris 2020 Exosfären under en bokhylla Oona Lagercrantz, Viktor Rydberg gymnasium Odenplan, gm läraren Pernilla Löfgren.

Motivering: I en framtid är Gunnar Asplunds stadsbibliotek tömt på böcker, så när som på en enda kvarglömd volym under en bokhylla i Sal 1. I en stad där människorna är slavar under sina skärmar, där läsning reducerats till dopaminmaximerande fildelningsinsatser i form av lättkonsumerad och snabbverkande lyckolitteratur, uppenbarar sig det underbara mysteriet i det egna valet och att läsa för lustens skull, utan krav på nytta och rationalitet för vår huvudperson. I denna dystopiska framtidsskildring får Oona Lagercrantz den gudomliga kraften i människors litteraturupplevelser att vibrera, och ger juryns ledamöter ett välavvägt dopaminpåslag med sin hyllning till det arkitektoniska monument som omger Exosfären under en bokhylla i sal 1 i Stockholms stadsbibliotek.

2019 års pristagare

1:a pris Ett liv i en stad av Tuva Nowak, Viktor Rydbergs gymnasium Jarlaplan

Tuva Nowak har fångat en skärva av tidens ström i sin uppsats och låter oss läsare följa med i det virvlande, vindlande livet som också är historien, genom en pojke från Upplandsgatan. Berättelsen knyter samman små och stora händelser i pojkens liv med små och stora händelser i stadens. Vi ser hela tiden Stockholm; bakom en lyktgubbe som släcker sina gatljus, en farmor som tröttnar på broderiet och bygger ett imperium av glass och två gamla män som en gång växte upp i samma port, skildes åt och möttes igen. Till sist följer solens uppgång över en stad som inte längre, inte någonsin, slutar lysa i den här lysande berättelsen om livet i Stockholm.

2:a pris, delat Ett Regalskeppes beskaffenhet Linn Grubeck, Viktor Rydbergs gymnasium Odenplan

Stillsamt vackert och oerhört gripande låter Linn Grubeck oss följa en ung moders sista stund och tankar, i den tragiska olycka som kommit att bli en av den här stadens verkliga märkeshändelser. Uppsatsen ger oss en glimt av den växande stormakten Sverige – prakten och propagandan, smutsen och sorgen, livet i det lilla och i det som kom att bli historia. Med ett tätt språk drabbar den här texten sin läsare, och ger både kropp och känsla åt den mänskliga katastrof som regalskeppet Vasas förlisning verkligen var. Linn Grubecks porträtt av döden ger sannerligen en känsla av historia som lever.

2:a pris delat S som i Staden, Staden som i Du av Saga Lind, Viktor Rydbergs gymnasium Jarlaplan

”Varje stad har sitt mörker, precis som varje människoliv i den. En stad utan människoliv vore ingen stad, och ett människoliv utan mörker vore inget liv.” Det är ett krossat hjärta som vandrar genom Saga Linds uppsats, och passerar både Thåström, Taube och Söderberg; Nytorget, Björns Trädgård och Tulegatan i en kamp att återerövra staden från minnena av den kärlek som inte längre är. På så många platser i staden finns våra minnen inbrända – i husväggar, parkbänkar och gatstenar – på alla de platser i Stockholm där livets lycka och sorg har utspelat sig. Precis som det ska vara i en levande stad och i ett verkligt liv. Precis som i Saga Linds berättelse.”

 

2018 års pristagare

1:a pris Emma Edling Müller Viktor Rydbergs Gymnasium, Jarlaplan genom ansvariga läraren Pernilla Löfgren. ”1520” eller ”Att döda en biskop”

Emma Edling Müllerbelönas med Samfundet S:t Eriks pris för att hon med ovanlig inlevelse och berättarförmåga har lyckat levandegöra en av de mest dramatiska händelserna i Stockholms historia. Med stor närhet, psykologiskt inträngande och med suggestiv gestaltning får vi följa den unga blivande modern Kristina, när hon med insiktsfull rädsla iakttar den händelsekedja som för hennes egen make och barnets försörjare från ett ångestfullt dryckeslag i vänners krets till galgen på Stortorget. Det är en berättelse om de utsattas litenhet och maktens storhet, om en maktlös människa i händelsernas malström och om en tänkande bödel som genom åren tvingas höra skriken av sina offer. Emma Edling Müllers välskrivna och väldisponerade novell är ett starkt stycke stockholmshistoria.

2:a pris, delat
Tova Ridderström,  Nacka Gymnasium, genom ansvarige läraren Markus Åkesson Hundra år i Skarpnäcks Trädgårdsstad.

Tova Ridderströms historie-essä ”Hundra år i Skarpnäcks Trädgårdsstad” tilldelas priset för dess skickliga sammanvävning av enskilda livsöden med viktiga faser i en liten bit av Stockholms bebyggelsehistoria. Vi får följa flera generationers strävan efter att bygga sig ett hem i förorten Skarpnäck från egnahemstiden på 1920-talet till dagens utbyggda och moderniserade villor. Författaren visar god förmåga att se det lilla i det stora och att ge den enskilda individen en historisk och samhälleliga inramning. Det är en skildring som, med både värme och inlevelse men också med saklig distans, vandrar i människornas spår i några av deras mest avgörande livsval: hur och var man ska bo i olika tider.

2:a pris delat
Sofie Brandt, Nacka Gymnasium genom ansvarige läraren Markus Åkesson. En sista tidsresa från avdelning B46

Sofie Brandts novell ”En sista tidsresa från avdelning B46” belönas för sin rörande berättelse om en ung människas minne av ett besök tillsammans med fadern till Skansens historiska stadsmiljö; en fader som just drar sina sista andetag. Det är en berättelse om kärlek mellan två generationer, och om kärlekens innehåll. Berättaren drar sig till minnes de konkreta detaljerna vid Skansenbesöket och faderns lite högtidliga pedagogiska vilja att upplysa sitt barn, och sända vidare lite av hans egen fascination inför det gamla Stockholm. Det berättaren, som hellre ville se björnarna, då inte såg kommer istället som en insikt de sista minuterna på avdelning B46. Dagen på Skansen är minnet av fadern själv; ett minne att hålla fast vid när han är borta.

2017 års pristagare

1:a pris Malin Sannel, Viktor Rydbergs Gymnasium, Odenplan genom ansvariga läraren Pernilla Löfgren. På besök i Kajsas kvarter. 

”Malin Sannel belönas med Samfundet S:t Eriks pris för att hon med intervjun som medium, på ett välformulerat sätt, lyckats förmedla en stark och visuellt konkret bild av en mycket liten och koncentrerad del av Stockholm; kvarteren runt Östermalmsgatan 23. Författaren har med sina styrande men ändå öppna frågor skapat en trygg intervjusituation, som gett den intervjuade frihet att följa sina tankar och associationer kring upplevelser och hågkomster. Den personliga tonen förmedlar en nästan intim känsla av närhet, och den vackert illustrerade texten förstärker närvarokänslan och fördjupar det historiska perspektivet”.

2:a pris, delat
Lisa Lagerkvist, Viktor Rydbergs Gymnasium Jarlaplan genom ansvarige läraren Mats Ingemarsson. Jakten på Edsboken.

”Lisa Lagerkvists skönlitterära novell Jakten på Edsboken tilldelas Samfundet S:t Eriks pris för dess välskrivna och spännande berättelse om tre ungdomar på jakt efter en mystisk och försvunnen källa till frimurarordens hemligheter. I den dramatiska, till stor del dialogdrivna, handlingen vävs ungdomarnas vetgirighet och äventyrslystnad samman med arkitektoniska miljöer ur Stockholms historia. Vi får följa de tre på en sökande vandring från Spökslottet, via Riddarholmskyrkan till Bååtska palatset, där berättelsen når sin gåtfulla upplösning. Lisa Lagerkvists berättelse är ett fint exempel på hur historien och dess miljöer kan ge djup och mystik åt vår egen samtid”.

2:a pris delat
Linnéa Peterson, Norra Reals gymnasium genom ansvarige läraren Erik Lidbaum. Häxprocesserna – i slutet av 1600-talets Stockholm .

”Linnéa Petersons uppsats Häxprocesserna – i slutet av 1600-talets Stockholm är en vetenskapligt upplagd studie av en av det historiska Stockholms grymmaste händelser. Med fin känsla för metod, med kritisk distans till sina litterära källor och med en uttalade strävan att själv förstå, ger författaren en skildring av händelseförloppet och dåtidens sätt att tänka kring häxor och det övernaturliga. I sin analys av häxprocesserna förmedlar hon den bredare tidsandans och dåtida samhällsomvandlingens betydelse för häxprocessernas framväxt och avklingande. Hon visar också, och är chockerad över, hur händelserna var starkt knutna till tidens patriarkala samhällsstrukturer och syn på kvinnor”.

2016 års pristagare

1:a pris Smilla Luuk, Viktor Rydbergs Gymnasium, Jarlaplan genom ansvariga läraren Pernilla Löfgren. Soppa i Sibirien

”Smilla Luuk belönas med Samfundet St Eriks pris för sitt enastående sätt att gestalta sitt sökande efter svaret på stadsdelen Sibiriens gåta. Den förbryllande frågan är hur en varm och livlig stadsdel, full av människor, rörelse och kommers, kan ha fått det kalla namnet. Med hjälp av kycklingsoppan Mofasa, för oss författaren stegvis in i Vasastans historiska förvandling från en ”föraktad och kylig” stadsdel ”bortom all ära och redlighet” till dagens brokiga stadsmiljö. Smilla Luuk har med sin uppsats demonstrerat en ovanlig förmåga att med närhet, konkretion och inlevelse ringa in ett problem och levandegöra det för den alltmer nyfikne läsaren”.

2:a pris, delat
Ella Öwerman, Viktor Rydbergs Gymnasium, Jarlaplan genom ansvariga lärarna Annlis Palm / Mats Ingmarsson Mordet år 1792

”Ella Öfwerman tilldelas Samfundet St Eriks pris för sin utmärkta förmåga att med fantasien som hjälpmedel föra oss in i ett historiskt skede av betydelse både för riket Sverige och huvudstaden Stockholm. Med sin målande och välformulerade prosa lyckas hon levandegöra en spännande och kuslig händelse i en främmande tid, och samtidigt bygga en berättelsens bro mellan den nutida staden och den kulturstad som en gång i tiden fick bevittna det fasansfulla mordet på kung Gustaf III”.

2:a pris, delat
Vera Kjessler, Viktor Rydbergs Gymnasium, Jarlaplan genom ansvariga läraren Pernilla Löfgren. Västerbron och jag

”Vera Kjessler får Samfundet St Eriks pris för sin personligt hållna essä kring Västerbron, ”kontrasternas bro”. Hennes reflekterande och engagerande prosa leder oss över ett brospann där den prosaiska världen, med sin historia av spårvagnar, högertrafikomläggning och framsusande bilar, existerat parallellt med människornas känslor, deras kärlek till varandra, till bron och dess utsikt, och ibland deras förtvivlade försök att använda bron för att sätta punkt på ett nedtyngt liv. Men, som författaren konstaterar: ”Kanske kan en sådan speciell plats höra till både lyckan och sorgen”.

2015 års pristagare

1:a pris, delat
Josefin Malmberg 

Blackebergs gymnasium genom ansvarig lärare Jakob Frick tilldelas 1:a pris 2015 för uppsatsen Gitarrfantasten på Söder.

”Josefin Malmbergs uppsats, som har karaktär av reportage, har en tydlig Stockholmsanknytning där tyngdpunkten ligger mer på personer än på platsen. Den innehåller såväl historiska som samtida skildringar, samt är välskriven och lättläst med stark närvarokänsla. Informationen som förmedlas är inte tidigare dokumenterad. Uppsatsen är personlig, intressant och roligt att läsa.”

1:a pris delat
Edvin Ahlander
Viktor Rydbergs Gymnasium, Odenplan genom ansvarig lärare  Pernilla Löfgren tilldelas 1:a pris 2015 för uppsatsen Oväsen bakom väggarna 

”Edvin Ahlander har skrivit en klokt reflekterande och sökande uppsats om ett svårt tema. Den har en stark platsanknytning till Långbro i södra Stockholm och den fångar varje tids historia. Uppsatsen imponerar på juryn trots att den är litet väl kort. Den är stilistiskt suverän, har ett starkt historiemedvetande och en intressant perspektivförskjutning.”

Belöningsplakett av Milles 008

Samfundet S:t Eriks belöningsplakett & pris

Stadgarna antogs den 27 november 1963. Med belöningsplaketten följer sedan 1985 också ett pris, som ursprungligen uppgick till 10 000 kronor. För närvarande uppgår prissumman till 50 000 kronor.

Stadgar

§ 1
Till den som i samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur utdelar Samfundet S:t Erik årligen en belöningsplakett.

§ 2
Beslut om plakettens utdelande fattas av samfundets styrelse; styrelsen dock obetagen att visst år avstå från att meddela sådant beslut.

§ 3
Ledamot av styrelsen må ej tilldelas plaketten, såvida ej synnerliga skäl föreligger därtill. Ej heller må samma person mera än en gång tilldelas utmärkelsen.

§ 4
Envar medlem av samfundet äger att hos styrelsen föreslå lämplig kandidat till plakettens erhållande.

Förslag bör vara styrelsen tillhanda senast den första februari.

§ 5
Plaketten utdelas vid det ordinarie vårsammanträdet och skall vara åtföljt av ett diplom med en kortfattad motivering för styrelsens beslut.

För närvarande uppgår prissumman till 50 000 kr.

Samfundet S:t Eriks styrelse beslutar om utdelning av belöningsplakett och pris.

Medlem i Samfundet S:t Erik kan föreslå lämplig kandidat. Gärna med medföljande motivering.

2021 Professor Catharina Nolin

För att hon genom sin konstvetenskapliga grundforskning i omfattande arkivstudier och med säker penna fördjupat kunskaperna om Stockholms parkhistoria och medverkat till att kvinnliga trädgårdsarkitekters banbrytande verksamhet under 1900-talet skrivits in i en tidigare manligt dominerad landskapsarkitektonisk kanon. Andra förbisedda områden som hon lyft fram är 1800-talets offentliga park genom doktorsavhandlingen Till stadsbornas nytta & förlustande. Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet 1999, liksom Lars Israel Wahlmans roll som trädgårdsarkitekt under tidigt 1900-tal. Hennes folkbildande och utåtriktade verksamhet har även tagit sig uttryck i artiklar och yttranden inom Samfundet S:t Eriks verksamhet.

2020 Arkitekt SAR/MSA Kristina Berglund

Motivering: För att hon med sina gedigna kunskaper om stadsplanering och byggnadskonst på ett föredömligt sätt lyckats medverka till att hävda det stockholmska kulturarvet i ett framgångsrikt försvar av såväl enskilda byggnadsverk som omistliga helhetsmiljöer. Med sin bakgrund som stadsarkitekt och planchef i flera kommuner i Stockholms län har hon aktivt bidragit till att i stadsbyggnadsdebatten sprida kunskaper om Stockholms natur- och kulturhistoriska värden, inte minst genom sitt initiativ till bildandet av Upprop Kulturarv. Hon har som styrelseledamot i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och i samarbete med Samfundet S:t Erik medverkat till seminarier och artiklar om stadsbyggande riktade till beslutsfattare och medborgare, samt i skriften Hur kunde det bli så här?

2019 Stockholms- och kulturjournalisten Rebecka Tarschys

För att hon under en lång journalistisk gärning med värme, skärpa, underfundighet och en vass penna granskat stadsbyggandet och det kulturella livet i Stockholm. Med sin djupa kunskap om mode, design, konsthantverk, fotografi och arkitektur har hon på ett oefterhärmligt vis inte bara speglat tidsandans skiftningar i Stockholm under olika epoker med start i 1960-talets ungdomsrevolt, utan också bidragit till mångfalden av kulturella uttryck. Med sitt stora engagemang och sin breda sakkunskap deltar hon aktivt i dagens stadsbyggnadsdebatter, inte minst som ledamot i Stockholms Arkitektförenings styrelse.

Prismotivering 2019 Rebecka Tarschys:

2018 Med lic. Fredrik von Feilitzen

Fredrik von Feilitzen, medlem i Samfundet S:t Erik sedan 1960 och ledamot i dess styresle sedan 1972, har oförtröttligt medverkat till att sprida kunskap om Stockholms historia och skönhet till en större allmänhet.

Motivering: För att han med sitt brinnande intresse och sina gedigna kunskaper om Stockholms byggda miljöer och parker på ett föredömligt sätt medverkat till att hävda stadens natur- och kulturhistoriska värden, såväl i sin roll som ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet som i sitt stora och långvariga engagemang i Samfundet S:t Eriks styrelse. Därtill kommer hans nit och djupa efterforskningar i arkiven. Fredrik bidrar outtröttligt till att sprida kunskap om och att argumentera för den goda stadskulturen, de intressanta byggnaderna, den tidstypiska arkitekturen, de unika träden, de historiska lämningarna och stockholmskonsten i många olika sammanhang via anföranden, publicistiska inlägg och genomarbetade yttranden.

2017 Journalisten och krönikören Elisabet Andersson

Elisabet Andersson, journalist och krönikör på Svenska Dagbladet som ofta skriver om arkitektur och stadsplanering, har tilldelats 2017 års belöningsplakett och pris.

Motivering: För sin lysande journalistik om beslut som rör stadsbyggande och planering i Stockholm. Hennes insiktsfulla reportage om exploatering i kultur- och naturhistoriskt värdefulla delar av staden bidrar till en angelägen transparens kring, och granskning av, annars slutna beslutsprocesser. Genom att belysa kraftspelet mellan de många olika intressen som påverkar byggandet i staden bidrar hon på ett omistligt sätt till det demokratiska samtalet.

2016 Professor i Humanbiologi Peter Schantz

Peter Schantz, professor i humanbiologi med särskild inriktning på rörelse, hälsa och miljö, har tilldelats 2016 års belöningsplakett och pris.

Motivering: Peter Schantz har grundligt utforskat Stockholms kultur- och naturmiljöer och har i sin forskning särskilt lyft fram naturens betydelse för befolkningens hälsa. I arbetet för att åstadkomma lagstiftningen kring Nationalstadsparken gjorde han avgörande insatser för att synliggöra landskapets kultur- och naturvärden, liksom dess roll för rörelse och hälsa, för medborgare, beslutsfattare och tjänstemän. Genom att i flera skrifter dokumentera landskapets kulturvärden gjorde han även betydelsefulla insatser för lagstiftningens implementering. Hans brinnande engagemang för parken avsätter sig i en rik forsknings-, upplysnings- och författargärning.

2015 Professor emeritus Bengt O H Johansson

Motivering: för betydelsefulla insatser för kulturmiljön, såväl på riksplanet som i Stockholm. Som framsynt chef för Arkitekturmuseet ordnade han angelägna utställningar, med bl.a. kritisk analys av Stockholms cityplanering, på riksantikvarieämbetet och som länsantikvarie i Stockholms län förhandlade han uppfinningsrikt och förebildligt i bevarandefrågor. Bengt O H Johansson har under hela sin verksamhet med engagemang förmedlat sitt kunnande om Stockholms arkitektur och stadsbyggande till medborgare, beslutsfattare och tjänstemän.

 

2014 Journalisten och fotografen Lars Epstein

Motivering: Journalisten och fotografen Lars Epstein tilldelas Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris för år 2014 för sina insiktsfulla och inlevelserika skildringar av den stockholmska politiken liksom föreningslivets mångskiftande verksamhet. Hans reportage ger förutom kontinuerlig kunskap i nuet ett utomordentligt värdefullt bidrag till framtida forskning om medborgarnas engagemang och debatter samt om civilsamhällets arbete och villkor i Stockholm i vår tid.

2013 Fil dr, docent och universitetslektor i sociologi Elisabeth Lilja

Motivering: Elisabeth Liljas forskningar har gett oss en rik och mångfacetterad bild av Stockholm; staden som plats och de sociala villkoren i stadens liv. Hon har i sina forskningar främst intresserat sig för stadsutveckling, segregation och planering, och i sitt aktuella projekt ”Den segregerade staden” studerar hon den sociala innebörden av stadsrummets och stadslivets dramatiska förändringar i modern tid. Hennes senaste stockholmspublikation Den segregerade staden. Tre kvarter i Stockholms innerstad. (Stockholmia förlag 2011) är en ingående studie av stadens gentrifiering.

 2012 Fil dr och docent i konstvetenskap Ann Katrin Pihl Atmer

Motivering: Ann Katrin Pihl Atmer har i olika studier grundligt utforskat miljöer som fundamentalt har präglat det stockholmska landskapets identitet – skärgårdsbebyggelse och kustlinjernas villaarkitektur. I en monumental monografi (2011) har hon genomforskat själva hjärtat i vattenstadens historiska, politiska och estetiska byggnadskropp, arkitekten Ragnar Östbergs och de många medarbetarnas outtömligt rika Stadshus. Med en övertygande värdighet motsvarar Ann Katrin Pihl Atmers bokverk storheten hos sitt objekt.

2011 Konstnären Bo Larsson

Motivering: Bo Larsson låter oss se Stockholm och dess vattenlandskap på nya sätt, i strålande sol, i skimrande motljus eller i sparsamt kvällsljus. Som ingen annan har han skildrat det vintriga Stockholm, med staden i snöstorm eller snödis och inbäddad i snö: kall, porös, tung, färgrik och vacker. Ibland samspelar ute och inne i fascinerande dubbelexponering. Vad som än händer med Slussenområdet (vår tids mest segslitna stadsbyggnadsfråga i Stockholm) kommer dagens Slussen att fortleva tack vare Bo Larssons bilder – i alla dess årstider, dagrar och väderlägen.

2010 Fil dr Eva Eriksson

Motivering: för att hon generöst delar med sig av sitt djupa konst- och arkitekturhistoriska kunnande till nytta för utvecklingen av Stockholm. Hon har alltid visat en lyhördhet för kreativ förnyelse. Hennes analyser och hennes djupa insikter i historiska perspektiv och kvaliteter bottnar i ett rikligt arkitekturhistoriskt författarskap kring det moderna Sveriges framväxt och utveckling. Hon har bakom sig en omfattande arkitekturkritisk verksamhet, som redaktör för tidskriften Arkitektur på 1970-talet och därefter sakkunnig på först Dagens Nyheter och nu senare Svenska Dagbladet.

2009 Fil dr och fd stadsantikvarie Marianne Råberg

Motivering: för hennes mångåriga insats för vård och bevarande av Stockholms äldre värdefulla bebyggelse. Marianne Råberg har en vetenskaplig hållning till stadens historia, dokumenterad i egen värdefull forskning. Hon har lett arbetet med att inventera, dokumentera och klassificera Stockholms bebyggelse och har oförtröttligt strävat efter att väcka förståelse för kulturmiljöer av olika slag. Därigenom har hon bidragit till bevarandet av Stockholms historiska stadsmiljöer, till glädje för stadens invånare och turister.

2008 Civilingenjör Christina Lillieborg

Motivering: för att hon i sin verksamhet vid AB Stadsholmen hängivet, ansvarsfullt och konsekvent arbetar för att bebyggelsens kulturhistoriska värden respekteras och tillvaratas i alla led, från den genomgripande upprustningen till löpande reparationer och underhållsåtgärder.

2007 Projektledare Nationalstadsparken WWF Henrik Waldenström

Motivering: för initiativet och idén att skapa en sammanhängande lagskyddad natur- och kulturpark av området från Södra Djurgården/Fjäderholmarna i sydost till Ulriksdal/Sörentorp i nordväst med namnet Ekoparken och för att ha arbetat vidare med denna tanke fram till beslutet som gjorde Ekoparken till Sveriges första och fortfarande enda nationalstadspark.

2006 Arkivarie Carl Magnus Rosell

Motivering: för hans unika kunskap om stockholmsarkiven okända material rörande Stockholms äldre bebyggelse och hans stora hjälpsamhet och generositet mot andra stockholmsforskare.

2005 Färgfabrikens tidigare VD Jan Åman

Motivering: för bedriften att starta Färgfabriken och att inom ramen för denna våga peka på problem i stadsutvecklingen och få igång en förutsättningslös och bred diskussion om stockholms framtid.

2004 Fil mag Helena Friman och pedagog Andrea Hermelin

Motivering: för att de med stor pedagogisk skicklighet, folkbildande nit, sprittande entusiasm och outsinlig kunskap om Stockholm undervisat stockholmare och icke stockholmare i stadens kända och okända historia.

2003 Docent Göran Söderström

Motivering: som mångårig sekreterare i Kommitén för stockholmsforskning med uppgift att utge vetenskapliga monografier, som mångårig, kunnig, temperamentsfull och inte oomstridd sekreterare i Skönhetsrådet samt som utforskare av den författare som mer än någon annan förknippas med Stockholm och dess skärgård – August Strindberg.

2002 Journalisten och folkbildaren Béatrice Glase

Motivering: för hennes strävan att levandegöra Gamla Stans och Riddarholmens historia och sprida kunskap om Stockholm.

2001 Författaren Per Wästberg

Motivering: för hans doftande, exakta och kärleksfulla stockholmsskildringar och för hans aktiva arbete under många decennier till samfundets och stadens bästa.

2000 Sidenfabrikör Oscar Almgren

Motivering: för att han med envis energi och frisk kunskapstörst tagit sig an familjeföretaget Almgrens sidenväveri, räddat en av Stockholms märkligaste industrimiljöer och gjutit liv i den traditionsrika tillverkningen, till stor glädje för kräsna beställare och talrik publik.

1999 Konsthistorikern och museimannen Hans Eklund

Motivering: pionjär som konstpedagog och förnyare av utställningen som medium, för att han med ömsint intuition och kulturhistorisk pregnans skildrat Stockholms konstnärer, skådespelare och sjöfarare.

1998 Professor Ove Hidemark

Motivering: för sin banbrytande insats där han utvecklat och etablerat ett nytt synsätt i restaureringsfrågor som präglas av respekt för byggnadens och anläggningen hela historia, där samtliga epoker får komma till tals och vägas in i helheten, där äktheten i material och spåren efter den mänskliga verksamheten i form av slitage är viktiga samt hänsynstagande till byggnadens hela tekniska verkningssätt beaktas. Genom skicklig pedagogik har han byggt upp kunskap och engagemang när det gäller vård av äldre bebyggelse.

 1997 Överintendent Stig Fogelmarck

Motivering: för att han i sina verk förevigat de stockholmska slottens 1700-tal och under decenniers glansfulla insats i S:t Erik och Skönhetsrådet följt historien i spåret.

1996 Borgarrådet Monica Andersson

Motivering: för att hon med stark känsla för Stockholms kulturhistoriska värden och med ovanligt politiskt mod värnat om stadsbyggandet som en konst.

1995 Författaren Lars Gyllensten

Motivering: för att han i tre decennier, från Skärholmen via Ekoparken till Tredje spåret och Dennispaketet, envist och temperamentsfullt försvarat Stockholms skönhetsvärden gentemot ett kortsiktigt teknokratiskt tänkande.

1994 fd Försäkringsdirektör Anders Nerman

Motivering: för hans engagerande insatser för att bevara och utveckla Stockholms unika skönhetsvärden och för hans hängivna, idérika arbete under ett kvartssekel på en ansvarsfylld och krävande post i Samfundet.

1993 Konstnären Sven Olov Ehrén

Motivering: för ett rikt och mångfacetterat bildkonstnärskap, där han i en sinnesväckande osentimental förenkling och med en kraftig mustig sparsam glöd levandegjort Stockholms atmosfär och själ.

1992 Fil dr Margareta Cramér

Motivering: för att hon under decennier hängivet verkat för bevarandet av Stockholms äldre bebyggelse och gatumiljöer, för att hon aktivt bidragit till att traditionella material och metoder kommit till användning vid upprustnings- och ombyggnadsarbeten och för att hon givit oss ny kunskap om stadens kakelugnar.

1991 Stadsantikvarie Björn Hallerdt

Motivering: för att han under femton år som stadsantikvarie oförtröttligt kämpat för Samfundets syften, för att han skapat förutsättningar för Medeltidsmuseet, redigerat Sankt Eriks årsbok och med kunskap och humor på olika sätt fördjupat vår kännedom om Stockholm och dess historia.

1990 Docent Göran Dahlbäck och Docent Jan Svanberg

Motivering: för resultatrik forskning, aktiv medverkan vid Stockholms medeltidsmuseums tillkomst och omfattande populärvetenskapliga insatser, vilka verksamt bidragit till att levandegöra medeltida liv i Stockholm.

1989 Professor Henrik O Andersson och docent Fredric Bedoire

Motivering: för den ovärderliga insats de gjort för att sprida kunskap om stadens arkitektur till en bred allmänhet främst genom boken ”Stockholms byggnader”.

1988 Fil lic Rolf Söderberg

Motivering: för uthållig och resultatrik forskning kring svensk konst och fotohistoriska pionjärinsatser, redovisade i talrika monografier och översiktsverk och vid utställningar som i Stadsmuseet och på internationella turnéer speglat stockholmslivet i den framväxande storstaden.

1987 Förlagschef Margot Höjering

Motivering: för ett kvartssekels engagerande insatser i det tryckta ordets tjänst i Stockholm, avseende både utgivning och spridning av Stockholmiana.

1986 Författaren och konstnären Stig Claesson

Motivering: för hans skildringar i ord och bild av Stockholm från 30-tal till 80-tal, där han fångat både det absurda och det djupt mänskliga i en stad med fotbollssupporters, tjejer och invandrare, med gryningsljus över Söder och kvällssol på Slottets fasad.

1985 Arkitekt Erik Stark

Motivering: för livslånga insatser i samfundets anda – från teknologårens uppmätningar i Gamla stan över restaureringar där., tal och skrifter om varsam ombyggnad samt uppdrag för ordförande i Stockholms Byggnadsförening och ålderman i S:t Nicolai gille till mångårigt ordförandeskap i Hembygdsföreningen Gamla Stan.

1984 Länsantikvarie Alf Nordström

Motivering: för ett rikt, omspännande och förtjänstfullt arbete som kulturminnesvårdare och stockholmsskildrare i text och foto, vilket verksamt bidragit till att levandegöra stadens och länets kulturhistoria från forntid till nutid.

1983 Fil dr Carl-Fredrik Corin

Motivering: för hans mångåriga vetenskapliga och arkivvårdande gärning som givit viktiga bidrag till vår kunskap om Stockholms äldre historia.

1982 Fil dr Bo Grandien

Motivering: för att han i snart tre decennier, i skönlitterära och vetenskapliga verk och i en mångfald tidningsartiklar, med språklig originalitet levandegjort ett Stockholm, där förflutet och verklighet smälter samman till en stad vi tycker oss se för första gången.

1981 Författaren Staffan Tjerneld

Motivering: för mångsidigt dokumenterat författarskap i press, radio och TV samt i en lång rad böcker, av vilka flera blivit oumbärliga standardverk.

1980 Teaterintendent Anne Marie Rådström

för idérika och engagerande insatser inom parkteater och hembygdsorganisationer – till stockholmarnas glädje.

1979 Regissör Claes von Rettig

Motivering: för en rad initiativ, särskilt till Skeppsholmsfestivalen 1977 och Söderfestivalen 1978, som för många gjort stockholmsupplevelsen rikare och gladare.

1978 Professor Carl Ivar Ståhle

för hans kunskapsfyllda och uppslagsrika, inspirerande och engagerande studier av språk och namn i Stockholm.

1977 Fotograf Lennart af Petersens

Motivering: för hans i klassisk tradition utformade fotografiska hyllning till Stockholm, skärgården och mälarlandskapet.

1976 Redaktör Ulf Hård af Segerstad

Motivering: för stor kunnighet och engagerande journalistik i ämnen, som berör väsentliga kvaliteter i stockholmsmiljön.

1975 Fröken Vera Siöcrona

Motivering: för med ryktbar konsekvens och med apart framtoning under mycket lång tid genomförd gärning till fromma för Gamla stan i synnerhet och för Stockholm i almänhet.

1974 Direktör Arne Biörnstad

Motivering: för hans mångåriga och hängivna insatser till gagn för Stockholms konstliv, dess skönhet och bevarandet av dess historiska minnen.

1973 Konstnären Hilding Linnqvist

Motivering: som i sitt mångsidiga konstnärsskap skildrat Stockholm i glittrande dagsljus och blå nätter med lyriska anklanger från Carl Michael Bellman och Carl Jonas Love Almquist.

1972 Arkitekt Nils Sterner

Motivering: för hans mångsidiga insatser i Stockholms stadsbild genom skapande stilfull modern arkitektur och varsam förnyelse av äldre byggnadsverk.

1971 Stadsträdgårdsmästaren Holger Blom

Motivering: som under ett tredjedelssekel varit uppslagsrik och artistisk nydanare av Stockholms parkväsen.

1970 Herr John Swensk

Motivering: den trägne, kunnige och generöse stockholmsforskaren.

1969 Författaren Per Anders Fogelström

Motivering: för hans nu fullbordande, av inträngande kunskap och varm medkänsla präglade epos över hemstaden Stockholm och för hans insatser i den aktuella miljödebatten.

1968 Fil dr Tord O:son Nordberg

Motivering: den lärde och hängivne utforskaren av Stockholms äldre bebyggelse.

1967 Professor Ivar Tengbom

Motivering: Samfundet Sankt Erik tilldelar sin belöningsplakett 1967 Arkitekt Ivar Tengbom med tacksamhet och vördnad för en fruktbärande livsgärning till Stockholms förskönande genom kyrkliga och profana byggnadsverk, pietetsfull restaurering och framsynt stadsplanedebatt.

1966 Fil dr Yngve Larsson

Motivering: kunskapsrik organisatör av Stockholms nutida kommunalförvaltning, under en mansålder en drivande sporre till huvudstadens växt och vårdnad, rask och rådig ordförande i nämnder och kollegier, temperamentsfull debattör, inspirerande skribent, förnyare av det gamla, förädlare av det nya, en impulsiv och rakryggad stadsmänniska.

1965 Redaktör Gotthard Johansson

Motivering: såsom ett tack för den utomordentliga insats han gjort i pionjärarbetet på saneringen av Staden mellan broarna som i allt väsentligt följt hans tankelinjer, och jämväl för den omdömesgilla och skapande kritik han ägnat såväl den historiska som den nutida arkitekturen och stadsplaneringen i Stockholm.

1964 Riksantikvarie Gösta Selling

Motivering: med varm erkänsla för den nitiska gärning han under ett tredjedels sekel utfört i Samfundets tjänst såsom sekreterare och årsboksredaktör men även som driftig stadsantikvarie och författare till grundläggande och förblivande böcker om staden och dess omgivningar.

Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus. Foto L Härmark

Stiftelsen Höjerings bokförlag för Stockholmiana

År 2001 erhöll samfundet en donation till ett värde av 852 530 kr från Margot Höjering (1920-2013). Donationen förvaltas i stiftelseform med namnet Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana . Stiftelsens ändamål är ”att öka forskningen kring Stockholm och dess historia, genom att utdela stipendier ur den löpande avkastningen på sin förmögenhet till forskare som har för avsikt att såväl bedriva forskning kring Stockholm och dess historia som publicera uppnådda resultat i bokform.”

År 2013 mottog stiftelsen tacksamt en testamentsgåva om 1 000 000 kronor efter Margot Höjering ”att användas för stiftelsens ändamål”.

Forskare söker anslag och ska ha för avsikt att såväl bedriva forskning kring Stockholm  och dess historia som publicera uppnådda resultat i bokform.

Stipendium delas ut från avkastningen ur stiftelsen. Summorna kan därför variera.

Stipendium har delat ut ungefär vart annat år.

Efter 2014 kompletteras inte stipendierna av någon motivering utan följer samma villkor som för anslag utdelade av Samfundet S:t Erik.

Samfundet S:t Eriks styrelse behandlar inkomna stipendieansökningar och beslutar om fördelning av utdelningsbara medel.

Ansökan om stipendium insändes till stiftelsen, c/o Samfundet S:t Erik, anslag@samfundetsterik.se. Sista ansökningsdatum är 15 september varje år.

 

Stipendieansökningar skall innehålla följande uppgifter:

 1. Beskrivning av projektet som det sökta bidraget avser.
 2. Beräknad totalkostnad för projektet.
 3. Belopp som söks från samfundet.
 4. Budget för projektet med redovisning av fördelning på olika utgiftsslag samt när i tiden utgifterna kan beräknas uppstå.
 5. Intyg från eventuellt förlag.
 6. Namn på eventuellt andra tillfrågade bidragsgivare samt uppgifter om vilka av dessa som lämnat bidrag, till vad och till vilket belopp.
 7. Bedömning av möjligheten till framtida intäkter från färdigställt projekt.
 8. Plan för eventuell kompletterande finansiering.
 9. Uppgifter om sökandens erfarenheter av tidigare genomförda liknande arbeten samt referenser.

För beviljade stipendium gäller följande villkor:

 1. I samråd med mottagaren upprättar samfundet en utbetalningsplan. Utbetalning av ändamålsbestämda anslag sker normalt vid tiden för utgifternas bestridande.
 2. Mottagaren är skyldig att kvartals- eller halvårsvis rapportera hur arbetet framskrider samt hur erhållna bidrag använts (budgetuppföljning).
 3. I samband med att projektet är färdigställt skall mottagaren tillse att det tydligt framgår att bidrag erhållits av Samfundet S:t Erik. Om arbetet redovisas i tryckt skrift skall ett visst antal exemplar, efter överenskommelse med samfundets styrelse, överlämnas till samfundets kansli. Vid bidrag till utställning, restaureringsinsats eller liknande skall samfundet ges möjlighet att närvara/medverka vid t ex invigning.
 4. Mottagaren skall vara beredd att presentera det slutförda arbetet för samfundet, t ex i föredragsform för samfundets medlemmar.
 5. Mottagaren är skyldig att återbetala erhållet bidrag om arbetet inte påbörjats inom två år eller bedöms inte kunna slutföras inom fem år från utbetalningstillfället.
 6. Beslut om beviljat, ännu inte utbetalt anslag, återtas efter två år från beviljandet om arbetet då ännu inte påbörjats. Om projektet åter aktualiseras, måste ny ansökan inlämnas för prövning i samfundets styrelse.

Uppsatstävlingen Min Stockholmsskildring instiftades läsåret 2014 med första prisutdelning 2015.

2015 Josefin Malmberg och Edvin Ahlander

Josefin Malmberg och Blackebergs gymnasium genom ansvarig lärare Jakob Frick tilldelas 1:a pris 2015 för uppsatsen Gitarrfantasten på Söder.

Motiveringen lyder:

Josefin Malmbergs uppsats, som har karaktär av reportage, har en tydlig Stockholmsanknytning där tyngdpunkten ligger mer på …

Stockholmiapriset - Master eller magisteruppsats

Stockholmiapriset

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks, Stadsarkivets och Stockholmia forskning och förlags pris till bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm. Priset instiftades 2009. Från och med 2017 utlyses två priser.

Pris 1. Stockholmiapriset

Priset syftar till att stimulera kunskapsuppbyggnad om staden inom en mängd områden; allt från byggnader, infrastruktur, politik och planläggning till huvudstadens sociala och kulturella liv idag och i äldre tider. Vi är övertygade om att många aspekter av Stockholm ännu är okända och återstår att utforska och analysera. Vad vill du förändra, påverka, belysa eller berätta om som rör Stockholm?

Pris 2. När historien möter samtiden

Med priset vill vi stimulera användandet av Stadsarkivets material för att skänka nya perspektiv på Stockholms framtidsfrågor. Frågor som ligger högt på dagordningen när det gäller stadens framtid har ofta en lång och lärorik historia. Arkiven är fyllda av okända berättelser, förlorade framtider, oupptäckta maktkamper och lärorika lösningar som väntar på att utforskas. Bidraget ska bygga på material från Stadsarkivet.

 • Insända bidrag ska vara master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus, godkända vid högskola eller universitet under innevarande års vår- eller hösttermin.
 • Bidragen ska vara författade på god svenska eller engelska.
 • I bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning, vetenskaplig vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet.
 • Oavsett disciplintillhörighet ska uppsatsen kunna läsas och förstås av en intresserad lekman.
 • Pris 2. När historien möter samtiden ska bygga på material från Stadsarkivet.

Pris: 15 000 kronor vardera.
De vinnande uppsatserna publiceras  på Samfundet S:t Eriks hemsida och kan även komma att publiceras på Stockholmia forskning och  förlags hemsida i serien Stockholmia essä.

Hedersomnämnanden; som mest kan två bidrag belönas med hedersomnämnanden.

Priserna och hedersomnämnanden utdelas vid Samfundet S:t Eriks årsmöte under mars eller april månad.

Juryn (2018) består  av:
Monica Andersson, ordförande Samfundet S:t Erik, universitetslektor
Rebecka Lennartsson, chef Stockholmia forskning och förlag, docent
Lennart Ploom, stadsarkivarie, Stadsarkivet
Sven Lilja, professor i Stockholms Historia, utsedd av samfundet, Stockholmia och Stadsarkivet.

Nominering för Stockholmiapriset 2018 ska ha inkommit senast den 31 januari 2018. Skicka din uppsats eller det bidrag du vill nominera till info.stockholmia@stockholm.se

Samtliga uppsatser finns att ladda ned i vårt dokumentarkiv.

2018
Stockholmiapriset 2018
Johanna Lindgren.   När våld möttes med kärlek. Kön och nation efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017
Masteruppsats, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Stockholmiapriset – när historien möter samtiden 2018
Kristoffer Agdahl och Amalia Engström. Bredäng i flux – Reshaping modernist spaces through contemporary planning. Masteruppsats. KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

2017
Stockholmiapriset 2017.
Isabella Forssberg. Museiskaparna. Skapandet av Hallwylska museet och Waldemarsudde och hur museerna skildrar sina grundares verk idag. Masteruppsats, Institutionen för ABM Uppsala universitet.

Stockholmiapriset – när historien möter samtiden 2017
Tobias Larsson. Ordering the Streets. The establishment of Sweden’s first police in 1776. Master thesis, Historiska institutionen, Uppsala universitet.

2016
Jenny Lindblad. Metro barriers in the making the political and sociotechnical milieu of public transport in Stockholm. Master thesis, Department of Social Anthropology, Stockholm University.

2015
Gustav Nyberg. Statarnas förfackliga kamp. En studie av förfackliga konflikter på jordbrukets arbetsmarknad i Stockholms län år 1890Magisteruppsats i historia, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola.

2015 Hedersomnämnande
Isabella Strömberg. Det krympande klassrummet– en studie av högstadielärares förutsättningar inom ett reformerat skolsystem. Masteruppsats, Socialantropologiska institutionen vid Stockholms Universitet 2014.

2014
Daniela Lazoroska. The Suburb United Will Never Be Defeated -Youth Organization, Belonging, and Protest in a Million Program Suburb of Stockholm. Master thesis, Department of Social Anthropology, Stockholm University.

2013

inget Stockholmiapris delades ut

2012
Toomas Saarne. Historical governance of ecosystem services through metropolitan spatial planning. A case study of how the regional plans of the Stockholm Metropolitan Area have dealt with ecosystem services, the ”green wedges” and adaptive co-management. Master´s Thesis i miljövetenskap, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, 2011.

2011
Johan Hjertberg. Stockholms skönhetsråd 1919–1939. En studie av historiebruk, skönhetsbruk och fulhetsbruk i det offentliga rummet. Magisteruppsats,  Historiska institutionen, Stockholms universitet.

2011 Hedersomnämnande
Mitchell Reardon. An Opportunity for Renewal: The Participatory Process and Social and Income Diversity in Brownfield Developments. Masteruppsats, Department of Human Geography, Stockholms universitet.

2010
Cara Sumner. Don’t bite my style. Autenticity, individuality and the paradoxes of Stockholm’s hip-hop culture. Masteruppsats i socialantropologi, Stockholms universitet 2009. Motivering

Hedersomnämnanden 2010
Gunta Amola. Contribution of waterborne public transport to sustainable waterfronts. Case studies of Hammarby sjöstad (Stockholm) and HafenCity (Hamburg).  Masteruppsats, Samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan.
Andreas Ahlstam.  Maktutövning vid planering av stora projekt. Om spelet bakom Förbifart Stockholm. Magisteruppsats,Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.


Hedersomnämnanden 2009

Anna Korsell. För miljön, i miljön! En studie om återvinningsstationers lokalisering och relaterade konflikter i urbana rum. Magisteruppsats; Kulturgeografi, Stockholms universitet, 2008.
Sami Pulkkinen. Webb-ILS – ett verktyg för en tydligare verksamhetsstyrning? Magisteruppsats, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, 2008.
Danielle Zachrisson. Vad styr drift och underhåll av broar? En studie av inverkande mekanismer på beslut. Magisteruppsats, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, 2008.