Länk till ärendet på sbk

Samfundet s:t Eriks yttrande (pdf)

Ånn 7 m.fl. i stadsdelen Årsta i Stockholm, S-Dp 2017-15931

Förslaget
I kvarteret Ånn 7 planeras det befintliga välbevarade gulklassade vård- och omsorgsboendet rivas för att ge plats för ett nytt vård- och omsorgsboende, bostäder (seniorbostäder) och centrum-ändamål. Totalt beräknas förslaget till ny detaljplan kunna ge ca 70 vård- och omsorgsplatser, ca 80 seniorbostäder och ett aktivitetscenter för äldre. Det nya vård- och omsorgsboendet föreslås utformas som ett slutet och kompakt kvarter i en till sex våningar. Två lamellhus ska innehålla bostäder och en ny väg ska gå mellan lamellhusen och det slutna kvarteret.

Nuvarande bebyggelse och naturvärden
Den befintliga byggnaden, ritad av arkitekt Hans Brunnberg och uppförd 1964-1967, består av två sammanbyggda L-formade huskroppar i fyra våningar med fasader i puts och röd plåt. Den ansluter i stil och höjd till omkringliggande bostadsbebyggelse. Norr om den befintliga byggnaden ligger en parkeringsplats och ett mindre skogsparti. Planområdet har flera ädel-lövträd och mer än sekelgamla tallar och ekar. Några av tallarna har den rödlistade och sällsynta talltickan, vilket indikerar att träden är äldre än 150 år. En ek med diametern 80 cm bedöms vara över 200 år gammal.

Samfundet S:t Eriks synpunkter
Det närmast omkringliggande området har en ovanligt homogen utformning med låga och smala lamellhus från främst 1940-talet som omväxlande har gavel eller långsida mot gatan. Putsade fasader i dova kulörer och tegelröda sadeltak dominerar. När området bebyggdes var det en medveten tanke att utgå från topografi och vegetation. Ljus, luft och spridda små skogs- och parkytor präglar området. Planförslagets vård- och omsorgsboende i fem våningar och en indragen våning har en skala som motsvarar en och en halv gånger befintlig omgivande bebyggelse i bredd och höjd. Den är utformad som en gård med en lägre del mot Årstavägen för centrumändamål. Det skapar ett slutet kvarter bland de friliggande lamellerna och skulle bryta av påtagligt från befintlig bebyggelse. Fasadens trälameller i olika struktur kompenserar knappast monumentaliteten.

De föreslagna två bostadslamellhusen i fyra våningar och vind har också en större skala i höjd och bredd än omkringliggande lamellhus. Positivt är att de föreslås bli putsade i stil med omgivande bebyggelse. Förslaget innebär även att en ny gata skapas mellan det nya kvarteret och de nya lamellhusen. Det förstärker ytterligare det mastodonta intryck det nya kvarteret kommer ge. Planförslaget innebär också att en stor del av den befintliga gamla skyddsvärda vegetationen måste bort.

Samfundet S:t Erik anser att det är ett resursslöseri att riva det befintliga välbevarade tomställda vård- och omsorgsboendet. Det är anpassat i stil till området och skulle på ett hållbart sätt kunna byggas om och kompletteras för att tillmötesgå stadens behov av vård- och omsorgsbyggnader i området. Det skulle även skona mycket av vegetationen.

Sammanfattning
Samfundet S:t Erik anser inte att den planerade bebyggelsen i skala och utformning är anpassad till omgivande bebyggelse. Skalan är för stor och det planerade vård- och omsorgsboendet skulle dominera och ta över i den annars så homogena bebyggelsen som anpassats till topo-grafi och vegetation. Ett storskaligt slutet kvarter i ett område dominerat av lamellhus vore olyckligt, liksom att så många bevarandevärda träd måste fällas.

Samfundet S:t Erik avstyrker detaljplaneförslaget enligt ovan anförda synpunkter.

För Samfundet S:t Erik

 

Monica Andersson
Ordförande

Sofia Meurk
Styrelseledamot

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere