Länk till ärendet på sbk

Hämta skrivelsen som pdf här

 

ÖPPET BREV
2021-03-15

Till:
Kommunstyrelsen
Exploateringsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden

 

Klara City View, del av Norrmalm 4:41 m.fl, Norra Klarastrandskopplet, i stadsdelen Norrmalm, dnr 2017-02604

Samfundet S:t Erik uppmanar Stockholm stad att avstå från att bygga över Norra Klarastrandskopplet och att i stället inrikta planeringen på att skapa en plats som länkar samman stadsdelarna och som förstärker i stället för att försvaga Stadshusets position i landskapet.

Stadsbyggnadskontoret har redovisat en startpromemoria för planläggning del av Norrmalm 4:41 m.fl, Norra Klarastrandskopplet, i stadsdelen Norrmalm (kontor, bostäder, centrumanvändning och handel). 2018 inledde Staden arbete med att fördjupa det underlag som behövs för en markanvisningstävling. Under första kvartalet 2021 utlyste Staden en markanvisningstävling för Klara City View. I bedömningen av tävlingsbidragen kommer högsta pris att vara den viktigaste faktorn.
För första gången på många år vill Stockholms stad sälja mark i centrala city. Stadens bedömning är att byggnadsvolymer om cirka 15 000 kvadratmeter kontor, ca 30 bostäder, centrumanvändning och handel kommer att kunna rymmas på tomten som benämnts Klara City View. Projektet innebär att Klarastrandsleden söder om Klarabergsviadukten ska överdäckas.

Tomten ligger intill Centralstationen och Waterfront. En ny byggnad på platsen skulle komma att avsluta Västra Klaraområdet mot sydväst. Härifrån har man utsikt över Gamla Stan, Stadshuset och de delar av Södermalm som vetter mot Mälaren. Det är också från dessa platser som tomten syns bäst.

Några av de största fastighetsägarna i den närmaste omgivningen runt Centralstationen har startat ett stadsutvecklingsarbete där de både vill utveckla fastigheterna och stadsmiljön däremellan. Förändringen innefattar bland annat överbyggnationer av järnvägsspåren intill Centralstationen.

Samfundet S:t Eriks synpunkter
• Stockholms stadshus är en internationellt erkänd märkesbyggnad vars skönhetsvärden förstärks av läget vid Riddarfjärden. Stadshuset brukar jämföras med Dogepalatset i Venedig och Rådhuset i Siena. Stadshustornets fria läge bidrar till den starka upplevelsen.
• Waterfront är ett okänsligt tillägg till en av den centrala stadsarkipelagens viktigaste fronter. Luftrummet i stadsfronten, i vilket Stadshustornet tecknar sig, har krympt. Det är mycket olyckligt. Stadshuset värde som solitär märkesbyggnad har skadats.
• Den skisserade bebyggelse som Staden föreställer sig ska byggas ovanför trafikanläggningen norra Klarakopplet skulle innebära att luftrummet runt Stadshustornet kommer att krympa ytterligare. Upplevelsen av märkesbyggnaden Stadshuset skulle påverkas påtagligt negativt från viktiga utsiktspunkter. Det är inte acceptabelt.
• Stadshuset har hittills utgjort en stockholmsk ”måttstock” för stadsbebyggelsens skala som inte ifrågasatts och som borde få råda även fortsättningsvis.
• Om projektet Klara City View förverkligas kommer det att utgöra en del av Västra City´s annonsering mot Riddarfjärden. Västra City får inte bli en del av den nya skalförskjutna exploatering vi redan ser så mycket av. Särskilt inte i annonseringen mot Riddarfjärden och Norrström.
• De förslagna volymerna bygger vidare på och expanderar Waterfronts skala och volym i stället för att skala ner, bryta upp och runda av den kommande byggnadsmassan som en förmedlande länk i mötet med Riddarfjärden, Stadshuset och den historiska miljön runt Serafen, på Riddarholmen och i Gamla stan.
• I Västra City väntar en omfattande exploatering. Den föreslagna byggrätten innebär en utsträckning av exploateringsambitionerna till det yttersta. I stället borde det aktuella området utvecklas till en platsbildning som länkar samman de två stadsdelarna med varandra och som binder
samman stråk, tillför vegetation och som kan förstärka upplevelsen av vattenrummen och Stadshuset. Varför måste all stadsutveckling innebära bebyggelse? Park, torg, grönska, vattenrum är också stadsbyggnadselement. De mest uppskattade dessutom.

Samfundet S:t Erik anser att risken är stor att den skisserade byggrätten skulle leda till att platsens unika värden överexploateras på sätt som riskerar att föröda dem. Samfundet avstyrker därför bestämt förslagets inriktning och uppmanar Staden att avstå från den tänkta exploateringen och tänka om.

Stockholm den 15 mars 2021

För Samfundet S:t Erik

Monica Andersson
Ordförande

Susanne Ingo
Vice ordförande

Laila Reppen
Sekreterare

Jonas Berglund
Styrelseledamot

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere